ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ระดับปริญญาตรี    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต     -แขนงการเมืองการปกครอง     -แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     -สาขาวิชานิติศาสตร์   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     -สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ     -แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น     -แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ     -แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน  ระดับปริญญาโท   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ระดับปริญญาเอก   หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต www.cpg.ssru.ac.th

1 2 3 4 5 13