กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

อ่านเขียน เรียนรู้ภาษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ คุณลักษณะ ความต้องการของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดให้ผู้เรียนมีความรู้

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข
นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์
นางกอบพร ศรีสวัสดิ์
นายกณิกร ทวนทอง
นายสัญญา ทวีสินธุ์
นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์
นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์
นางสาวเยาวดี จันทร์ศรี
นางวาฐินี สุดสวาท
นางสาวริตตา รัชตะอักษร
นางสาวจินตหรา เทพตาแสง