กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

อ่านเขียน เรียนรู้ภาษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ คุณลักษณะ ความต้องการของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดให้ผู้เรียนมีความรู้

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

kwancheewa.thai@rw2.ac.th


นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ascharavadee.thai@rw2.ac.th


นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

arunrat.thai@rw2.ac.th


นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

kobporn.thai@rw2.ac.th


นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

nitwipa.thai@rw2.ac.th


นางธัญจิรา  พิชิตผจงกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

thanjira.thai@rw2.ac.th


นางวาฐินี  สุดสวาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

watinee.thai@rw2.ac.th


นางสาวริตตา รัชตะอักษร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ritta.thai@rw2.ac.th


นางสาวจินตหรา เทพตาแสง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

chintarha.thai@rw2.ac.th


นางนุภาพร พิมพ์เชื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

nupaporn.thai@rw2.ac.th


นางสาวจุธาวรรณ จันทร์บุญเรือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวนิสา ตรีทาสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Scroll to Top