กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้เกิดสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล เพื่อเสริมสร้างทักษะและคุณภาพชีวิต

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย ส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย ส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เป็นพลโลกตรงตามหลักสูตรที่กำหนด
2. การจัดการเรียนการสอนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Scroll to Top