system

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียด

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ว ตำแหน่งครูรายเดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดดังนี้

1 2 3 11