กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. จัดการเรียนรู้และพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณและมีสมรรถนะตามหลักสูตร
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพเป็นพลโลก
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัย
5. พัฒนาครูและบุคลากรในกลุ่มสาระให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณและมีสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตร
3. ผู้เรียนสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพเป็นพลโลก
4. มีแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทันสมัย
5. ผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้และสมรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจักรพันธ์ บุญจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางธมลวรรณ พลโยธา
นายคชาธิศ รุ่งรอด
นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์
นางอมรรัตน์ ลายเมฆ
นายอานนท์ เลี้ยงพรม
นางสาวภัทรวดี ตาลผาด
นางปัทมาพร ดาวทอง
นางสาวนัยฬาจิต อบเหลือง
นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน
นางสาวอุไลพร อุทัย
นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ
นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์
นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์
นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์
นางสาวมนันญา เจริญใหญ่
นางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม