กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. จัดการเรียนรู้และพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณและมีสมรรถนะตามหลักสูตร
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพเป็นพลโลก
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัย
5. พัฒนาครูและบุคลากรในกลุ่มสาระให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณและมีสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตร
3. ผู้เรียนสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพเป็นพลโลก
4. มีแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทันสมัย
5. ผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้และสมรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Scroll to Top