คณะผู้บริหารโรงเรียน

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒


นางสุวภัทร พูนผล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นางพรรณี ศรีสยามไพศาล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


Scroll to Top