กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทางเลือกในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ
3. จัดแหล่งเรียนรู้ ให้มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองตามมาตรฐานสากล
4. มีแหล่งเรียนรู้ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมาตรฐานตามวิชาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Scroll to Top