กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทางเลือกในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ
3. จัดแหล่งเรียนรู้ ให้มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองตามมาตรฐานสากล
4. มีแหล่งเรียนรู้ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมาตรฐานตามวิชาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชญาพล รุมาคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์
นางสาวประกายเพชร วรอุไร
นางสาวนฤมล ศรีหาผล
นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์
นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัย
นางสาวธาดา มหายศนันท์
นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์
นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์
นางสาววรัญญา คงธนะ
นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์
นายกิจการ ปานเผือก
นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิช
นางสาวกานต์ธีรา คมขำ
นายจักรพงษ์ อัมพุธ
นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์
นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย