กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสู่สมรรถนะตามหลักสูตร

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่อาชีพ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชา
5. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลายในหารจัดการเรียนการสอนตามวิชาชีพของตน

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผุ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ผู้เรียนมีความตระหนักในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลุ่มสาระการงานอาชีพมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. ผู้เรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต
5. ครูสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมอย่างมีคุณภาพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Scroll to Top