กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตระหนักถึงสังคมโลกและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. จัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ เจคติ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้
3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ผู้เรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะกระบวนการ เจคติ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll to Top