กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพนิตพร รังกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางยุวดี เผือกโสภา
นางคนงนิตย์ วงษ์เมือง
นายชูเกียรติ สนธิ
นางสาววารุณี นิธิยาภากุล
นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์
นายธนวัต เปรมปรีชา
นายอิสระพงศ์ บำรุงนา
นางณัฐภรณ์ เจนจิตร
นายวชิรวิทย์ สายโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง สมใจ ม่วงก่ำ
นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติ
นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวขวัญชนก สาโชติ
นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย