กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมารุต จำรูญทัด
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์
นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์
นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์
นางนภาพร คิ้วอำไพ
นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย
นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย
นายทัตกร เครือทอง