กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างมีระบบ
2. พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีทักษะและพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตามหลักสูตรอย่างมีระบบ
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5. ครูมีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Scroll to Top