system

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารดังนี้

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ตามที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร การให้บริการอินเทอร์เน็ต การปรินท์เอกสาร การเข้ารูปเล่มเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและปรับเปลี่ยนถังน้ำดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและปรับเปลี่ยนถังน้ำดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้ ประกาศ รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้ ประกาศ รายละเอียด

แจ้งนักเรียนที่จะมารับวุฒิการศึกษา

แจ้งนักเรียนที่จะมารับวุฒิการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ให้โทรติดต่องานทะเบียนล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 536 – 0017 ต่อ 104

1 2 3 4 5 15