system

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) รอบสอง

สอบวันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ให้ผู้เข้าสอบมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 8.30 น. เข้าแถวที่ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารหอประชุม) เพื่อรับฟังข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนในวันเข้าสอบ (หากไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้แทน) ให้นักเรียนนำดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกาน้ำเงิน เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยในวันเข้าสอบ

รายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค.63 เวลา 16.30 น. ให้นักเรียนจดเลขประจำตัวผู้สมัครลงในบัตรประจำตัวผู้สมัครและส่วนบนของใบสมัคร หมายเหตุ ผู้ที่สมัครหลังจากนี้ รอการ update รายชื่อในวันถัดไป

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org เลือกโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ช่องทางเดียว

1 2 3 4 15