เอกสารดาวน์โหลด

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ใบลาป่วย ลาคลอดและลากิจ
ใบรับรองเงินเดือน
ใบรับรองการปฏิบัติงาน
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการหลัง ๐๘.๓๐ น
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร
ขออนุญาตไปราชการ
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดกรุงเทพ
ใบลืมสแกนใบหน้าการปฏิบัติงาน
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และการขาด ลา มาสาย

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566
แบบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
แบบฟอร์มการขอลาอุปสมบทและแบบฟอร์มการกลับเข้ารับราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
หนังสือมอบอำนาจ กพ.7
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อ
แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล(แบบ คส.2)

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[PA] คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู
[PA] แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
[PA] ว3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[PA] ว4 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
[PA] ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ว21 [ช่วงเปลี่ยนผ่าน]
[PA]แนวทางการดำเนินการและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2567
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
แบบคำร้องขอปรับวุฒิ
บันทึกข้อความปรับวุฒิ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือการใช้งาน Application DSchool
บค10 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
บค11 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
บค12 ตารางสรุปการคัดกรองนักเรียน (SDQ)
บค13 สรุปผลการคัดกรอง (แนะแนว)
บค14 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
บค15 บันทึกการเยี่ยมบ้าน(สำหรับครูที่ปรึกษา)
ปกแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน
ใบสำคัญรับเงินเยี่ยมบ้าน
บค.21_ส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
บค 23_แบบบันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อ
บค.26 แบบมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ
บค.28_รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67
ปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67
บค 29 บันทึกข้อความสรุปผลการร่วมกิจกรรม Homeroom
บค30 บันทึกข้อความรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน (สำหรับหัวหน้าระดับ)
บค31 บันทึกข้อความรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน (สำหรับหัวหน้าระบบงานดูแลฯ)