การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐาน  
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
O3 อำนาจหน้าที่  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
O5 ข้อมูลการติดต่อ  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2. การประชาสัมพันธ์  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A  
O9 Social Network  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การดำเนินงาน  
O10 แผนดำเนินงานประจำปี https://drive.google.com/file/d/1MmGllvcevATj98FJt31b4tt07h9Hq5kJ/view?usp=sharing
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
2. การปฏิบัติงาน  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
3. การให้บริการ  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
O17 E–Service  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
4. แผนป้องกันการทุจริต  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน