รหัสห้องเรียน Google Classroom

รหัสห้องเรียน Google Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถค้นหารหัส Google Classroom ได้ในช่อง Search ด้านขวามือ

ห้องเรียนรหัสวิชารายวิชาครูผู้สอนรหัส Google Classroom
1/1ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดsf3qtyl
1/1ค21102คณิตศาสตร์2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามpm6xkov
1/1ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามu67hpru
1/1ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์gbhuxma
1/1ง21102การงานอาชีพ 2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลrfybciu
1/1จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำi2bruq4
1/1ท21102ภาษาไทย2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขvp4g56p
1/1พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยfod4pam
1/1พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดc24eokt
1/1ว20211เคมี1นางฮุสนา  พัฒนสกุลลอยt46zdsx
1/1ว21102วิทยาศาสตร์ 2น.ส.ณัฐวดี ศิริรสodapqkz
1/1ว21104คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง7mfwkqw
1/1ศ21102ศิลปะ2นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีjif5wu6
1/1ส22104หน้าที่พลเมือง 2นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติfzco2te
1/1อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชxw5krtn
1/10ก21904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจfuozkno
1/10ค21102คณิตศาสตร์2นางสาวมนันญา เจริญใหญ่ikop6sv
1/10ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางสาวมนันญา เจริญใหญ่f7fs5yo
1/10ง20281การบัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐob2snny
1/10ง21102การงานอาชีพ 2นายเนติพงษ์ นนชัยbviukha
1/10จ21202ภาษาจีน 2นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์bzudos3
1/10ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาววรัญญา คงธนะrkowvp3
1/10พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยirr5wv2
1/10พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดczjpilv
1/10ว21102วิทยาศาสตร์2นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์j6drppe
1/10ว21113คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองdxfi5dx
1/10ศ21102ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์jkruqwx
1/10ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรqxaju4x
1/10ส21103สังคมศึกษา2นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ4kk63g4
1/10ส21232หน้าที่พลเมือง 2นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติrfw3yru
1/10อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายgu6rnkc
1/11ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด4e72pqq
1/11ค21102คณิตศาสตร์2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามqesmppv
1/11ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม56dktfr
1/11ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์wyenecu
1/11ง21102การงานอาชีพ 2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลztl5ook
1/11จ21202ภาษาจีน 2นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์mykxwq7
1/11ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาววรัญญา คงธนะkdkl44l
1/11พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยhdmhio3
1/11พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดh3dowsk
1/11ว21102วิทยาศาสตร์2นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์icflhkk
1/11ว21114คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองmiigqbs
1/11ศ21102ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์egvyqs4
1/11ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรylaxyoh
1/11ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติr4xbqwq
1/11ส21232หน้าที่พลเมือง 2นางสุทธิรา พ่วงจินดา2bmxeb7
1/11อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย7pxtf6d
1/2ก21904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจb3njmxg
1/2ค21102คณิตศาสตร์ 2นายคชาธิศ รุ่งรอดt45phv4
1/2ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2นายคชาธิศ รุ่งรอดekbltzp
1/2ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์o74u2fe
1/2ง21102การงานอาชีพ 2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลqpms6zm
1/2จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำ75icdju
1/2ท21102ภาษาไทย2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขv23yz4b
1/2พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยwf2l6fc
1/2พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดzewvkj2
1/2ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรwox77cp
1/2ว21105คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองseeeqhn
1/2ศ 21102 ศิลปะ 2นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลelwc2cq
1/2ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตร4jmxj2o
1/2ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติ7ysxyag
1/2ส21232หน้าที่ี่พลเมือง 2นางสุทธิรา พ่วงจินดาk37oxmn
1/2อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายh4uddj3
1/3ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดniw2jx3
1/3ค21102คณิตศาสตร์2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์s7rodky
1/3ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์zxwfmyi
1/3ง21102การงานอาชีพ 2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลfvjl7h4
1/3จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำx4l32oe
1/3ท21102ภาษาไทย2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขqk2ocyo
1/3พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยv7zfauc
1/3พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัด2onq25z
1/3ว20201เริ่ิ่มเรียนรู้โครงงานน.ส.ณัฐวดี ศิริรสlnsds5s
1/3ว21102วิทยาศาสตร์ 2น.ส.ณัฐวดี ศิริรสaolfhv5
1/3ว21106คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง6qjztll
1/3ศ 21102 ศิลปะ 2นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลivwwdun
1/3ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรcpupxj4
1/3อ21102ภาษาอังกฤษ 2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์o6gvmz5
1/4ก21904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจi7aivux
1/4ค21102คณิตศาสตร์2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์qlkygzp
1/4ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์zw5cyyi
1/4ง21102การงานอาชีพ 2นายเนติพงษ์ นนชัยmd7v2wk
1/4จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำyrwgkrx
1/4ท21102ภาษาไทย2นางสาวริตตา รัชตะอักษรmnzhibs
1/4พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยxj3yiev
1/4พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดs4ippnk
1/4ว20201เริ่มเรียนรู้โครงงานน.ส.ณัฐวดี ศิริรส7afsgbu
1/4ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรapgivmq
1/4ว21107คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองsy4nds6
1/4ศ 21102 ศิลปะ 2นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลw33bxd5
1/4ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรmm45wgk
1/4ส 21103สังคมศึกษา 2นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐnxemn72
1/4ส21232หน้าที่พลเมืือง 2นางสุทธิรา พ่วงจินดาcgn2zas
1/4อ21102ภาษาอังกฤษ 2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์qrgh3oa
1/5ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด3t6kosn
1/5ค21102คณิตศาสตร์2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์epdhol3
1/5ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์pdpanq3
1/5ง21102การงานอาชีพ 2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลxsyotdn
1/5จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำ5obh6tu
1/5พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วย4jqkejq
1/5พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัด4sanxoy
1/5ว21102วิทยาศาสตร์ 2น.ส.ณัฐวดี ศิริรส2plxor3
1/5ว21108คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองzwgxako
1/5ศ21102ศิลปะ 2นายกีรติ จุลเนตรu2xej6k
1/5ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรziodrre
1/5ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติm2ets2d
1/5ส21232หน้าที่พลเมือง 2นางสุทธิรา พ่วงจินดาlcscyye
1/5อ21102ภาษาอังกฤษ 2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์a6aqx7m
1/6ก21904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจq5u2dkv
1/6ค21102คณิตศาสตร์2นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์bjoz6fq
1/6ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์ygycshv
1/6ง21102การงานอาชีพ 2นายเนติพงษ์ นนชัยbzv6boa
1/6จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำml3jbtf
1/6พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยc2egykk
1/6พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดhtjtzks
1/6ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรlje6uuy
1/6ว21109คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง77zl34k
1/6ศ21102ศิลปะ 2นายกีรติ จุลเนตรxoj5mlz
1/6ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรhn4qhqd
1/6อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายl2t72iu
1/7ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดm62fnui
1/7ค21102คณิตศาสตร์2นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์3or7vhi
1/7ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์2vhigdh
1/7ง21102การงานอาชีพ 2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลdgehyjm
1/7จ21202ภาษาจีน 2นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์4qyrqon
1/7ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาววรัญญา คงธนะjpzjdp6
1/7พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยvqpw2fd
1/7พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดics3xwh
1/7ว21102วิทยาศาสตร์ 2น.ส.ณัฐวดี ศิริรสqw5hy5w
1/7ว21110คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองs2sdczw
1/7ศ21102ศิลปะ 2นายกีรติ จุลเนตรbhsfec3
1/7ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรxoghynx
1/7ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติ34jcszn
1/7ส21232หน้าที่พลเมือง 2นางสุทธิรา พ่วงจินดาw6ufz7n
1/7อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์5iucwin
1/7อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชkdplbzr
1/8ก21904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจlcmg2ax
1/8ค21102คณิตศาสตร์2นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์2rty55s
1/8ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์ebj54pg
1/8ง21102การงานอาชีพ 2นายเนติพงษ์ นนชัยqc72ldz
1/8จ21202ภาษาจีน 2นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์j3zvdjp
1/8ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาววรัญญา คงธนะgvx7nmz
1/8ท21102ภาษาไทย2นางสาวริตตา รัชตะอักษรvoymgga
1/8พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยbdc4jad
1/8พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดlbqmf6j
1/8ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรwox77cp
1/8ว21111คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองtjid2ig
1/8ศ21102ศิลปะ 2นายกีรติ จุลเนตร5sznwju
1/8ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรms2kqaa
1/8ส21103สังคมศึกษา2นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐp3sd2ni
1/8อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์mudfhxl
1/8อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย2n6schp
1/9ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดq7iq6yj
1/9ค21102คณิตศาสตร์2นางสาวมนันญา เจริญใหญ่wwgtdi2
1/9ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางสาวมนันญา เจริญใหญ่qnjwuor
1/9ง20281การบัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐv65j6sk
1/9ง21102การงานอาชีพ 2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลt3tr4q7
1/9จ21202ภาษาจีน 2นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์zzppkwz
1/9ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาววรัญญา คงธนะvozminp
1/9ท21102ภาษาไทย2นางสาวริตตา รัชตะอักษร24uqrx5
1/9พ21103สุขศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยzswqex6
1/9พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดnl7ncoe
1/9ว21102วิทยาศาสตร์ 2น.ส.ณัฐวดี ศิริรส2w73wge
1/9ว21112คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองjdx222e
1/9ศ21102ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์5ctyw6h
1/9ศ21201นาฎศิลป์ไทยและสากลนายกีรติ จุลเนตรdrfx76c
1/9ส21232หน้าที่พลเมือง 2นางสุทธิรา พ่วงจินดาfnyb7kd
1/9อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชeikcw2c
2/1ก22904แนะแนวนางสาวมุกดา ทวีโคตรrwogs3k
2/1ค22102คณิตศาสตร์4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่wlgr5b3
2/1ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่ukpyif3
2/1ง22102การงานอาชีพ4นางสาวลักขณา พะวันนาplzqrgc
2/1จ22202ภาษาจีน 4นายจักรพงษ์ อัมพุธmv3zmt2
2/1ท22102ภาษาไทย4นางสาวจินตหรา เทพตาแสง7tq33yf
2/1พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยv4dht7p
2/1พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์hc5pkfk
2/1ว20210ชีววิทยา2นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์6iaqgkp
2/1ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และวิทยาการคำนวณนายนุพล ตะเนาuqackzq
2/1ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุhbfmns4
2/1ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลhrl26hc
2/1ส22103สังคมศึกษา 4นายธนวัต เปรมปรีชาfa5gh5c
2/1อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์ipcfvnp
2/1อ22102ภาษาอังกฤษ4นางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์6v66dud
2/10I20202การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS2นายกิจการ ปานเผือกlw2ygyw
2/10ก22904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตร7ml2jso
2/10ค22102คณิตศาสตร์ 4นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิ4ztusxr
2/10ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิsv2clz2
2/10ง22102การงานอาชีพ 4นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์gu6op4v
2/10ญ 20202ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนางสาว สุุปรียา กรดงาม2vrdjz6
2/10ท22102ภาษาไทย4นางวาฐินี สุดสวาทLtadotg
2/10พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยssympb3
2/10พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์htwuigw
2/10ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์uygsqxn
2/10ศ 22102 ศิิลปะ 4นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลyx3nsq2
2/10ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคล4g6fp2y
2/10ส22103สังคมศึกษา​ 4นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยowcpfhb
2/10ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติhhbiyaw
2/10ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐhiyni7z
2/10อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวนฤมล ศรีหาผลw3ndegg
2/11I20202การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS2)นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์hj3dpcy
2/11ก22904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรudb4h6u
2/11ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์5hwxvp5
2/11ง23102การงานอาชีพ4นางสาวลักขณา พะวันนาq3gotcj
2/11ญ 20202ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนางสาว สุปรีียา กรดงามiwdqerc
2/11ท22102ภาษาไทย4นางวาฐินี สุดสวาทad6ngbj
2/11พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยcykg472
2/11พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์xk3vni3
2/11ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และวิทยาการคำนวณนายนุพล ตะเนาgtoon37
2/11ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์p2wqboz
2/11ศ22102ศิลปะ4นางดาลัด ยินดีภพrhs5dhl
2/11ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลrdenjn4
2/11ส22103สังคมศึกษา​ 4นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยtcj2giq
2/11ส22104ประวัติศาสตร์ 4นางสุทธิรา พ่วงจินดาcufslgl
2/11ส22234หน้าที่พลเมือง 4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐp6l34ny
2/11อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์3cmrx37
2/11อ22102ภาษาอังกฤษ4นางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์myu4clg
2/2ก22904แนะแนวนางสาวมุกดา ทวีโคตรsjw7fjf
2/2ค22102คณิตศาสตร์ 4นายคชาธิศ รุ่งรอด4cixou7
2/2ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายคชาธิศ รุ่งรอด3yjlucl
2/2ง22102การงานอาชีพ 4นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์jpn4ixy
2/2จ22202ภาษาจีน 4นายจักรพงษ์ อัมพุธo7sjct2
2/2ท22102ภาษาไทย4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงmqy5ty6
2/2พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยnktz5go
2/2พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์mht54bl
2/2ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์gcazzpk
2/2ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลblkunuu
2/2ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลiiaf2c3
2/2ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติbnbcxzv
2/2ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐookowfg
2/2อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์teft5b5
2/2อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวนฤมล ศรีหาผลgw7blgm
2/3ก22904แนะแนวนายวีระ มีมากlteefqh
2/3ค22102คณิตศาสตร์ 4นางอมรรัตน์ ลายเมฆr5pwpqu
2/3ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางอมรรัตน์ ลายเมฆ2ldgrjm
2/3ง20281การบัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐjl5qw2c
2/3ง22102การงานอาชีพ 4นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์an2xp5l
2/3จ22202ภาษาจีน 2นางสาวธาดา มหายศนันท์ac4cyxy
2/3ท 22102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์oepxpsg
2/3พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย5e7p3ap
2/3พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์dzdgj27
2/3ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และวิทยาการคำนวณนายนุพล ตะเนาmjikxkk
2/3ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุycxu2be
2/3ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูล2wn6ick
2/3ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลjaxxogf
2/3ส22103สังคมศึกษา 4นายธนวัต เปรมปรีชาhx67qbb
2/3อ22102ภาษาอังกฤษ4นางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์toshmno
2/4I20202การศึกษาค้นคว้้าและสร้างองค์ความรู้นางกฤติญา กิตติวิริยะการwbyhnrp
2/4ก22904แนะแนวนายวีระ มีมากtv2n5ut
2/4ค22102คณิตศาสตร์ 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์rjrpghg
2/4ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์vgpopdm
2/4ง20281การบัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐnguhlec
2/4ง22102การงานอาชีพ 4นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์gbjcmbn
2/4จ22202ภาษาจีน 2นางสาวธาดา มหายศนันท์s7pr5ek
2/4ท22102ภาษาไทย4นางสาวจินตหรา เทพตาแสง5u5jxvm
2/4พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยxvqh7ol
2/4พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์3parjyi
2/4ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์rawqdwc
2/4ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลhdofyhd
2/4ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลocbqmbb
2/4ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติmdjfekz
2/4อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวนฤมล ศรีหาผล2d5cbfp
2/5ก22904แนะแนวนายวีระ มีมากtzi6dg6
2/5ค22102คณิตศาสตร์ 4นางอมรรัตน์ ลายเมฆmgdcjel
2/5ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางอมรรัตน์ ลายเมฆo2ta55d
2/5ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์qjotqcg
2/5ง22102การงานอาชีพ4นางสาวลักขณา พะวันนาbcm6kby
2/5จ22202ภาษาจีน 4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์3wx4iy5
2/5พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยukwbpzo
2/5พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์t3m5v4s
2/5ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และวิทยาการคำนวณนายนุพล ตะเนาzbrt7i6
2/5ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุwliw3kx
2/5ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลb2tj27f
2/5ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลmppaypj
2/5ส22103สังคมศึกษา 4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลvmr3chi

2/5ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐs3cf2u3
2/5อ22102ภาษาอังกฤษ4นางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์cnehbej
2/6ก22904แนะแนวนายวีระ มีมากjpsaq7y
2/6ค22102คณิตศาสตร์ 4นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิhtei3iy
2/6ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิoife7os
2/6ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์uyds6pt
2/6ง22102การงานอาชีพ 4นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์q6jiizo
2/6ญ20202ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนางสาวปภัสนันท์ แก้วแสงiefk2t3
2/6พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยpq472cs
2/6พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์3wg2h77
2/6ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์iveoafo
2/6ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลlrehbak
2/6ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลjhcqryt
2/6ส22103สังคมศึกษา 4นางสาววารุณี นิธิยาภากุล225ibw5
2/6ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติxssw7c7
2/6อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวนฤมล ศรีหาผลmaxylqu
2/7ก22904แนะแนวนายวีระ มีมากrwjhgk
2/7ค22102คณิตศาสตร์ 4นางอมรรัตน์ ลายเมฆszdr3lw
2/7ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางอมรรัตน์ ลายเมฆ35y2dfr
2/7ง22102การงานอาชีพ4นางสาวลักขณา พะวันนาlprogwg
2/7ญ20202ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนางสาวปภัสนันท์ แก้วแสงmtob2a5
2/7พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยtkxnb3p
2/7พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์mzapfib
2/7ว20201เริ่มเรียนรู้โครงงานน.ส.ณัฐวดี ศิริรสol7l6sm
2/7ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และวิทยาการคำนวณนายนุพล ตะเนาuewamyi
2/7ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุm4vevcy
2/7ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลez2qr44
2/7ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลlo4a7qm
2/7ส22104ประวัติศาสตร์ 4นางสุทธิรา พ่วงจินดาeftbf6b
2/7อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์sabovlr
2/8I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์c5lolbp
2/8I20202การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์hnzhuit
2/8ก22904แนะแนวนายวีระ มีมาก27xqkvl
2/8ค22102คณิตศาสตร์ 4นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิffepmjd
2/8ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิoth2ct2
2/8ง22102การงานอาชีพ 4นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์uugz2fh
2/8ญ 20202ภาษาญี่ปุ่นเบื้ื้องต้นนางสาว สุปรียา กรดงามbzeggup
2/8พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยtm4y4ih
2/8พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์er3rbhp
2/8ว20201เริ่มเรียนรู้โครงงานน.ส.ณัฐวดี ศิริรสs2g5eep
2/8ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์zgfntnx
2/8ศ22101 ศิลปะ22นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลyzrh5nx
2/8ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีu7yh2ae
2/8ส22103สังคมศึกษา​ 4นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยHlfgyqv
2/8ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติpvz6irn
2/8ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ5sdjmhi
2/8อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์vni4jze
2/9ก22904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรxlyfoai
2/9ค22102คณิตศาสตร์ 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์eettazk
2/9ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์2wv7uq3
2/9ง22102การงานอาชีพ4นางสาวลักขณา พะวันนา4keg6fd
2/9ญ 20202ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนางสาว สุปรียา กรดงามzkxieae
2/9พ22103สุขศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยa6vjkcm
2/9พ22104พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์3j2amwj
2/9ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และวิทยาการคำนวณนายนุพล ตะเนาvbabips
2/9ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ktp6pnb
2/9ศ 22102 ศิิลปะ 4นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลpnaenb6
2/9ศ22204ปฎิบัติเครื่องดนตรีไทยนายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีiy44g4l
2/9ส22103สังคมศึกษา 4นายธนวัต เปรมปรีชาg5x5zhi
2/9อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์qi5crkk
3/1ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตร3bur6lc
3/1ค23102คณิตศาสตร์31นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามi5wqail
3/1ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม31นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามqfvheim
3/1ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวอินทิรา ทรงรัฐylsfyli
3/1จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือกqou5qzv
3/1ท23102ภาษาไทย 32นายกณิกร ทวนทองnikedv2
3/1พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพizq2abr
3/1พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองkoc7r6o
3/1ว20202โครงงานการทดลองนางฮุสนา  พัฒนสกุลลอยsop4hiu
3/1ว20214ฟิสิกส์2นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา ้hndm6to
3/1ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมืองkfuap6z
3/1ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยjbphxzj
3/1ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์jbvb564
3/1ส23103สังคมศึกษา 32นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์yycb5ia
3/1ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาnoowucz
3/1ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยkqymrbc
3/1อ23102ภาษาอังกฤษ32นางสาวพรพิมลพิมพ์นิสัย4zycaor
3/10ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรrcgg3ig
3/10ค23102คณิตศาสตร์ 31นายอานนท์ เลี้ยงพรมwqxw4kx
3/10ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31นายอานนท์ เลี้ยงพรมsdjbgfd
3/10ง20265อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนางสาวรัตนาพร ประสมศรี6ctvivl
3/10ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวลักขณา พะวันนาasmx6wb
3/10จ23202ภาษาจีน32นางสาวกานต์ธีรา คมขำbuqidqj
3/10ท23102ภาษาไทย 32นายกณิกร ทวนทองbesb3ar
3/10ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชายfi66pxh
3/10พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพlvtynts
3/10พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองefpoc7i
3/10ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุyd6vzl4
3/10ศ23102ศิลปะ 6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี2vk5lxu
3/10ส23103สังคมศึกษา 32นางสุุทธิรา พ่วงจินดา5qawfll
3/10ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนา2sxlmjb
3/10ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยcrf6odh
3/10อ23102ภาษาอังกฤษ 32นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยrvbn2ks
3/11ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรjzsy453
3/11ค23102คณิตศาสตร์ 31นางธมลวรรณ พลโยธาd5b7i6h
3/11ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31นางธมลวรรณ พลโยธาfpgfsik
3/11ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวลักขณา พะวันนาerqf4la
3/11จ23202ภาษาจีน32นางสาวกานต์ธีรา คมขำmzrhyua
3/11ท23102ภาษาไทย 32นายกณิกร ทวนทองff3z2ra
3/11ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชายdajazxj
3/11พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพptmrkro
3/11พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองnmjkcn3
3/11ว20202โครงงานการทดลองนางสาวจริญพร อุ่นเมืองgbd5lu7
3/11ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมืองtre3prg
3/11ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยfv5vlrh
3/11ศ23102ศิลปะ 6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีxtjdcoj
3/11ส23103สังคมศึกษา 32นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์e53cf2g
3/11ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนา3kpksww
3/11ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยx2lw5jx
3/11อ23102ภาษาอังกฤษ 32นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยwlhqbqt
3/2ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรh2456jf
3/2ค23102คณิตศาสตร์ 32นายคชาธิศ รุ่งรอดmcjfogx
3/2ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 32นายคชาธิศ รุ่งรอด4hjqgbm
3/2ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวอินทิรา ทรงรัฐlj75245
3/2จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือก2lh3amc
3/2ท23105ภาษาไทย  32นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์erovsjq
3/2ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชายnd5ldyp
3/2พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพx7mulzw
3/2พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองtksvhlg
3/2ว20202โครงงานการทดลองนางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์ffutn3g
3/2ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการnv3q3ga
3/2ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุgxtq6yi
3/2ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์rxmuplg
3/2ส23103สังคมศึกษา 32นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติ4jb33mr
3/2ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาtgkywzi
3/2ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองmkwpnlb
3/2อ23102ภาษาอังกฤษ 32นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัย2x5hhku
3/3ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรaq3ylsy
3/3ค23102คณิตศาสตร์ 32นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์6v3sh4c
3/3ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 32นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์hxjvklv
3/3ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวอินทิรา ทรงรัฐhknk2qw
3/3จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือกwc7n5mk
3/3ท20202พัฒนาทักษะภาษาไทยนางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขpbigu53
3/3ท23102ภาษาไทย 32นายกณิกร ทวนทอง4r5mehy
3/3ท23202การใช้ห้องสมุด3นางกนกวรรณ พิมพลชายapbbv4c
3/3พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพiat75y4
3/3พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองlv5aisx
3/3ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมืองgo3nhuw
3/3ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยgydw4u5
3/3ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์f5zhyal
3/3ส23103สังคมศึกษา 32นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติa666h2q
3/3ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาb7cqrap
3/3ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยghcmsrn
3/3อ23102ภาษาอังกฤษ 32นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชnnnistu
3/4ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรrqhlkg5
3/4ค23102คณิตศาสตร์ 31นายอานนท์ เลี้ยงพรมdou6a7k
3/4ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31นายอานนท์ เลี้ยงพรมs3ryxhf
3/4ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวอินทิรา ทรงรัฐanhlzpg
3/4จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือกmjl57s7
3/4ท20202พัฒนาทักษะภาษาไทยนางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขfnois4b
3/4ท23105ภาษาไทย  33นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์wrnybm4
3/4ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชายyw4crgm
3/4พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพkcqjv2n
3/4พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองwxrfy44
3/4ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการ7d3fu46
3/4ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุnucw6bk
3/4ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์kdkkxmi
3/4ส23103สังคมศึกษา 32นางสุทธิรา พ่วงจินดาjepamyl
3/4ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาx3dngyl
3/4ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองw7iosc7
3/4อ23102ภาษาอังกฤษ 32นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชubnrh7u
3/5ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรuop7g7b
3/5ค23102คณิตศาสตร์ 31นางธมลวรรณ พลโยธาv4vtorm
3/5ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31นางธมลวรรณ พลโยธาcesdq5x
3/5ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวอินทิรา ทรงรัฐthvslac
3/5จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือกcxu6eha
3/5ท23102ภาษาไทย 32นายกณิกร ทวนทองz4uniqn
3/5ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชายwrmntwm
3/5พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพ73gq52q
3/5พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองy4ndcqk
3/5ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมืองypows4t
3/5ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยc6vm33w
3/5ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์jjkfuxm
3/5ส23103สังคมศึกษา 32นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติps3mwzz
3/5ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาwdtupdx
3/5ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยroubowa
3/5อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์v63pohf
3/5อ23102ภาษาอังกฤษ32นาสาวประกายเพชร วรอุไรxzma5vs
3/6ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตร6t6nvqk
3/6ค23102คณิตศาสตร์ 31นางธมลวรรณ พลโยธาt54oy76
3/6ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31นางธมลวรรณ พลโยธาb2rvwxk
3/6ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวอินทิรา ทรงรัฐ4ri6cno
3/6จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือก6gpmh65
3/6ท23105ภาษาไทย  34นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์4kmxoq2
3/6ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชายg44slur
3/6พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพmkcoeei
3/6พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองwcvx2mq
3/6ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการnsofwpn
3/6ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ77qrtuj
3/6ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์36bylva
3/6ส23103สังคมศึกษา 32นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติdrnplu7
3/6ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาvpvpmup
3/6ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองkf5dxug
3/6อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์vl553p7
3/6อ23102ภาษาอังกฤษ32นาสาวประกายเพชร วรอุไรeohcmnz
3/7ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรex3pk57
3/7ค23102คณิตศาสตร์ 31นายอานนท์ เลี้ยงพรมve5vfny
3/7ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31นายอานนท์ เลี้ยงพรมw3bz744
3/7ง20242ไม้ดอกไม้ประดับนางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลuz4bej4
3/7ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวแววดาว เขียวภา4epejmv
3/7จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือกcpmo5hb
3/7ท23102ภาษาไทย 32นายกณิกร ทวนทองyfo6suy
3/7ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชายdus753q
3/7พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพ7impz6h
3/7พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองlacymdf
3/7ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมือง6cngydj
3/7ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชย7wyt5oi
3/7ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์vzwz55f
3/7ส23103สังคมศึกษา 32นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์rwdms7u
3/7ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาncojnwv
3/7ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยi3cwfkh
3/7อ23102ภาษาอังกฤษ32นาสาวประกายเพชร วรอุไรjpelsms
3/8ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตรdoz4f53
3/8ค23102คณิตศาสตร์ 32นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์ziriekv
3/8ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 32นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์72yw7hz
3/8ง20242ไม้ดอกไม้ประดับนางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลzgmh4ef
3/8ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวแววดาว เขียวภาlsnvkz7
3/8จ23202ภาษาจีน 32นายกิจการ ปานเผือกcdfpssl
3/8ท23105ภาษาไทย  35นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์3gle4bj
3/8ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชาย63ovp3p
3/8พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพlsti4rp
3/8พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองumxsys5
3/8ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการgxyrpby
3/8ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุcq3wnuy
3/8ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์3bc5we7
3/8ส23103สังคมศึกษา 32นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์jsrkzqr
3/8ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาkdpsyam
3/8ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองwtfzav3
3/8อ23102ภาษาอังกฤษ 32นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยxvzspim
3/9ก23904แนะแนวนางสาวมุุกดา ทวีโคตร56vrezf
3/9ค23102คณิตศาสตร์ 32นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์n6owfpw
3/9ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 32นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์op3scj6
3/9ง20265อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนางสาวรัตนาพร ประสมศรีjfsevom
3/9ง23102การงานอาชีพ 32นางสาวแววดาว เขียวภา2x7u4dh
3/9จ23202ภาษาจีน32นางสาวกานต์ธีรา คมขำybom3qy
3/9ท23105ภาษาไทย  36นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์vaztiv5
3/9ท23202การใช้ห้องสมุด2นางกนกวรรณ พิมพลชาย66s73ex
3/9พ 23103สุขศึกษา32นางนภาพร คิ้วอำไพd2ssvw2
3/9พ23104พลศึกษา32นาย ทัตกร เครือทองr2janfm
3/9ว23102วิทยาศาสตร์32และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมืองs3xxg7s
3/9ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยvhizp6h
3/9ศ23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์tdzz5ur
3/9ส23103สังคมศึกษา 32นางสุทธิรา พ่วงจินดาl2bmneq
3/9ส23104ประวัติศาสตร์32นายอิสระพงศ์ บำรุงนาc7hxxb5
3/9ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยw3rlh4p
3/9อ23102ภาษาอังกฤษ 32นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยk6a6aor
4/1ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจdhsz52w
4/1ค31102คณิตศาสตร์ 2นายจักรพันธ์ บุญจันทร์5i4fatq
4/1ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยzdypjj7
4/1ง30324ธุรกิจเกษตรนายเนติพงษ์ นนชัยzdypjj7
4/1ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีtu4kp6b
4/1ท31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีi23a23n
4/1พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์lyeyzja
4/1พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วย2lclfjs
4/1ว31206การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์4dqyju3
4/1ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายฤทธิพงศ์ คงอินพานo3hr4or
4/1ว31214คอมพิวเตอร์มันติมีเดียนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุs7uaa7d
4/1ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศd2udjn4
4/1ศ31102ศิลปะ 2นางดาลัด ยินดีภพ47unelp
4/1ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชา22q3w3q
4/1อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์xtkp4b2
4/10ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจqzvz53f
4/10ค31102คณิตศาสตร์2นางสาวอุไลพร อุทัยconkay7
4/10ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางสาวอุไลพร อุทัยe66efli
4/10ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีoyv7ggp
4/10ท31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีelf7hkr
4/10พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์gycxmek
4/10พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยwiwkrra
4/10ว31202ฟิสิกส์ 2นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา axy5t7a
4/10ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายฤทธิพงศ์ คงอินพานo37gbdx
4/10ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศex6gs5l
4/10ว31222เคมี2นางฮุสนา  พัฒนสกุลลอยek4hwny
4/10ว31262โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2นายอภินันท์ พลันการwbz4dcn
4/10ว32142ชีววิทยา2นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์dihqygy
4/10ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพnkeaqn2
4/10ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาoe7yc5h
4/10อ 31102ภาษาอังกฤษ 2นายชญาพล รุมาคมow2qvcs
4/10อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์b5hntly
4/2ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจryb4wo5
4/2ค31102คณิตศาสตร์2นางสาวอุไลพร อุทัยxomrfqw
4/2ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยwznfotl
4/2ง30306เครื่องมือวัดระยะและการตัดไม้นายพิชนนท์ สมานรักษ์6u2j76u
4/2ง30312โลหะวิทยานายพิชนนท์ สมานรักษ์w7tce6x
4/2ง30318เขียนแบบก่อสร้างนางสาวรัตนาพร ประสมศรีsywj2qo
4/2ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีulej7ps
4/2ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดqh66hce
4/2พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์vnuzast
4/2พ30228วิทยาศาสตร์การกีฬานายเก่งกิจ สุขีลักษณ์ns7br7k
4/2พ30261ฟุตบอลนายมารุต จำรูญทัดi63c6nc
4/2พ30268แฟลกฟุตบอลนายมารุต จำรูญทัดi7iy7h2
4/2พ30276กีฬาซอฟท์บอล 2นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์pn2pxil
4/2พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยizqcn4s
4/2ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรีyllnzsk
4/2ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศo4fpj2c
4/2ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพv3bzse6
4/2ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรixvh5tb
4/2ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาgbvn6jg
4/2อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์rpoxpig
4/3ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจjngwkme
4/3ค31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองsnknopn
4/3ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยfqacpo6
4/3ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีr234qvs
4/3จ31202ภาษาจีน 2นางสาวธาดา มหายศนันท์fr46ynp
4/3ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดu55v3zz
4/3ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดgape2ym
4/3พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์7dlxucr
4/3พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยwflohif
4/3ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรีa3xuouv
4/3ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศjsfdons
4/3ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพnhzd4ci
4/3ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรrgrd7op
4/3ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาcg3flia
4/3อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์yhagzv7h
4/3อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์zv5z4cp
4/3อ31204ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 2นางสาวนฤมล ศรีหาผลcgcyfe6
4/4ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจ37o4n7n
4/4ค31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองl2vtlol
4/4ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยgpvrrzt
4/4ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีyfmwrz4
4/4จ31202ภาษาจีน 2นางสาวธาดา มหายศนันท์zcyfquo
4/4ท31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีiypeyuc
4/4ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวเยาวดี จันทร์ศรีv6qmz7i
4/4พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์2bgo3lk
4/4พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยxsx5pa6
4/4ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรีopgpyvg
4/4ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศg676amz
4/4ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพed6aaes
4/4ส30232หน้าที่พลเมือง2นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยlih2rmk
4/4ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตร3vr3wxl
4/4ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาv3skhh7
4/4อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์nftfrwb
4/4อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์birayrt
4/4อ31204ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 2นางสาวนฤมล ศรีหาผลdqx32kv
4/5ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจ7n2x5sr
4/5ค31102คณิตศาสตร์ 2นายจักรพันธ์ บุญจันทร์g6l7y4c
4/5ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยjasjp64
4/5ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรี4ynuuuk
4/5ญ31202ภาษาญี่ี่ปุ่น2นางสาวปภัสนันท์ แก้วแสงrhe43rp
4/5ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด5ekdaul
4/5ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดey4bsq7
4/5พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์ocqp2w5
4/5พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วย6ju4zhd
4/5ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรีtu4eda4
4/5ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศsdybflu
4/5ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพcispdcl
4/5ส30232หน้าที่พลเมือง2นายปิยพงศ์​ ภาคสัญไชยkstubyo
4/5ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรweuxbh6
4/5ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาdsacuhe
4/5อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์euzvp7a
4/5อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์4meetr4
4/5อ31204ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 2นางสาวนฤมล ศรีหาผล5sey3yl
4/6ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจu7uqqse
4/6ค31102คณิตศาสตร์2นางสาวอุไลพร อุทัยc7raunj
4/6ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยqcjyav7
4/6ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีah3rfng
4/6ต31202ภาษาเกาหลี 2นางสาววรัญญา คงธนะkbsws6i
4/6ท31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีaqi55s3
4/6ท31102การเขียนรายงานวิชาการนางสาวเยาวดี จันทร์ศรีf462hsq
4/6พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์cuhvrmi
4/6พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยu4h4oxr
4/6ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรีfg7h7gd
4/6ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศov7hsky
4/6ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพk33m67l
4/6ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรy3b3fl7
4/6ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาw4ghqpn
4/6อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์gqtn4zi
4/6อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์4wa34lm
4/6อ31204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์fcvn645
4/7ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจ5pisvp7
4/7ค31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทอง6m4rocd
4/7ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางปัทมาพร ดาวทองgj47n2f
4/7ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยkgb2gvt
4/7ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีtsouorm
4/7ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดpypapkp
4/7ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดsblcqhy
4/7พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์e4acncz
4/7พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยpopckb4
4/7ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรีnfm5fap
4/7ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศnefausc
4/7ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพhavqxl7
4/7ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรhr7lzga
4/7ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาpzsqr7o
4/7อ 31102ภาษาอังกฤษ 2นายชญาพล รุมาคมm5vwfwl
4/7อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์7v6f7sl
4/7อ31204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์3ymo7mf
4/8ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจmnpqukl
4/8ค31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองmntgse6
4/8ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางปัทมาพร ดาวทอง4ivo3yb
4/8ง30253การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์นายเนติพงษ์ นนชัยlqigmy6
4/8ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีgs5m66d
4/8ท31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีdkcs5xd
4/8ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวเยาวดี จันทร์ศรีmj5eiv5
4/8พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์n5zdtzk
4/8พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยtasvqra
4/8ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรี3qqmrew
4/8ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศhvn4o2c
4/8ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพwofde2e
4/8ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรaovcupq
4/8ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชาv4p2auw
4/8อ 31102ภาษาอังกฤษ 2นายชญาพล รุมาคมhll5mp7
4/8อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์ei3bryc
4/8อ31204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์oy53ugy
4/9ก31902แนะแนวนางปารย์์ใจ ขำพินิจqdzinub
4/9ค31102คณิตศาสตร์2นางสาวอุไลพร อุทัยfjn3tru
4/9ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางสาวอุไลพร อุทัยs43xkyg
4/9ง31102การงานอาชีพ 2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีl2sfama
4/9ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดcou7qux
4/9พ30202กีฬาและการออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์nwgequb
4/9พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นาย รุ่งโรจน์ เดชะช่วยmuff5mf
4/9ว31202ฟิสิกส์ 2นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา gmsbfhm
4/9ว31212คอมพิวเตอร์กราฟิกนายภทรดนัย แจ่มศรีvrz5xg2
4/9ว31217การสร้างเว็บไซต์HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศ2ux553x
4/9ว31222เคมี2นางฮุสนา  พัฒนสกุลลอย5qmc27g
4/9ว31262โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2นายอภินันท์ พลันการgq4huse
4/9ว32142ชีววิทยา2นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์jtsczyn
4/9ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพbwwzmdo
4/9ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรe2th6or
4/9ส31104ประวัติศาสตร์ 2นายธนวัต เปรมปรีชา32nkzvp
4/9อ 31102ภาษาอังกฤษ 2นายชญาพล รุมาคม4fccgs4
4/9อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์jk6kzcy
5/1I30202ISนายพิชนนท์ สมานรักษ์rqkjmsu
5/1ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดurjv7sl
5/1ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์nxx7a4o
5/1ง30302งานไม้เบื้องต้น2นายพิชนนท์ สมานรักษ์lihxs5l
5/1ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์wxxvoyc
5/1ท32102ภาษาไทย4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงzlkrp5g
5/1พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองxu7uwyt
5/1พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยk6jdi5i
5/1ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วlafctpi
5/1ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะ7vir5ux
5/1ว32214ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยt5xtud5
5/1ว32216ตารางโปรแกรมคำนวณนายชัยชนะ นาทองไชยyj2udor
5/1ว32232สะเต็มศึกษา 2นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรlaycc73
5/1ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์4pnuuq2
5/1ส30234หน้าที่พลเมือง 6นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์xulofzl
5/1ส32103สังคมศึกษา 4นางสาววารุณี นิธิยาภากุล6j4qebx
5/1ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองlwb67ek
5/2ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดcbosfbn
5/2ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์vxn574s
5/2ง30302งานไม้เบื้องต้น2นายพิชนนท์ สมานรักษ์f23z6q7
5/2ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์f3cbah2
5/2ท 32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์oxkefdo
5/2พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองgaqdn4b
5/2พ30232การบริหารกายนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์qzgssvx
5/2พ30247มวยสากลนายมณฑล คล้ายสุบรรณ์k4sseye
5/2พ30252วอลเลย์บอลชายหาดนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์hzevzlh
5/2พ30264ตะกร้อนายทัตกร เครือทอง4wwwvub
5/2พ30274ศิลปะป้องกันตัวนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์dd24xmo
5/2พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยh45ihdd
5/2ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วtd4jy2m
5/2ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะhjtxz7m
5/2ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์qknthkc
5/2ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองvz6tkrk
5/2อ32102ภาษาอังกฤษ4นาสาวประกายเพชร วรอุไร7pujvzy
5/3I30202การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS2, IS3)นายจักรพงษ์ อัมพุธpcmukov
5/3ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด5e6umzk
5/3ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองkjj2iml
5/3ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์m36yl3y
5/3จ32202ภาษาจีน 4นายจักรพงษ์ อัมพุธkao6twj
5/3ท 32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์cwx7pcw
5/3ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษรohfglbk
5/3พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองxvagr5c
5/3พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย7eaqjmt
5/3ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพนางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา 5sv4tn7
5/3ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะaxel25l
5/3ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์2hk2ppg
5/3ส30234หน้าที่พลเมือง 6นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์koswgan
5/3ส32103สังคมศึกษา 4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลfm34x2m
5/3ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมือง365l3ti
5/3อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายooca3mp
5/4I30202การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS2, IS3)นางสาวปภัสนันท์ แก้วแสงpoeuusd
5/4ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดoiqvujs
5/4ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์l65f56r
5/4ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์77gukvo
5/4ญ32202ภาษาญี่ปุ่น4นางสาวปภัสนันท์ แก้วแสงhovkrt6
5/4ท 32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์qv44pre
5/4ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษรvk5evkp
5/4พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองvapd6qg
5/4พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย7qztxcn
5/4ว30103วิทยาศาตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วxfdoo5m
5/4ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะhak6qu5
5/4ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์dokio65
5/4ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองkbg53ni
5/4อ32102ภาษาอังกฤษ4นาสาวประกายเพชร วรอุไรtlro7zb
5/4อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายngtxquo
5/5I30202การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS2, IS3)นางสาววรัญญา คงธนะ7soummr
5/5ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดgbyim5v
5/5ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองmcfznjp
5/5ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์vyw6q63
5/5ต32202ภาษาเกาหลี 4นางสาววรัญญา คงธนะzmtpnk3
5/5ท32102ภาษาไทย4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงbcop4e5
5/5ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษรonzyftv
5/5พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองoy6rv5k
5/5พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยtdfwqzq
5/5ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วuzo63bq
5/5ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะ7te4k6o
5/5ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์rp2twen
5/5ส30234หน้าที่พลเมือง 6นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์qsbu7hh
5/5ส32103สังคมศึกษา 4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลjgajx7s
5/5ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองkwhls52
5/5อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์l2x4pkr
5/6ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดniw2jx3
5/6ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์md2vjza
5/6ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์h4wmqqa
5/6ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์hd2fnxm
5/6ท 32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์gknrz46
5/6ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษรtmiqk5j
5/6พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองkgbjnvp
5/6พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยjvfynhe
5/6ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพนางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยzqxu5rp
5/6ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะu27tbit
5/6ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์ybp33aa
5/6ส30238เหตุการณ์ปัจจุบันนางสาววารุณี นิธิยาภากุลhezjjrt
5/6ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองk7r2lqe
5/6อ32102ภาษาอังกฤษ4นาสาวประกายเพชร วรอุไรgvslfak
5/6อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์5oie67p
5/7I30202การสื่อสารและการนำเสนอนางสาวจริญพร อุ่นเมืองn3uf7wt
5/7ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดazbphky
5/7ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์xp3qkv3
5/7ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์d5s4wtz
5/7ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์xsreikx
5/7ท32102ภาษาไทย4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงqwj6d7z
5/7ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษรm7dfp7a
5/7พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองdbamzrt
5/7พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยad73rmf
5/7ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยwibqjvz
5/7ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะ3vqjcvn
5/7ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์47nenaj
5/7ส30234หน้าที่พลเมือง6นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐdjpnkoc
5/7ส30238เหตุการณ์ปัจจุบันนางสาววารุณี นิธิยาภากุลodcgfl5
5/7ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองzpyxqpa
5/7อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์i4zkouu
5/8I30202การสื่อสารและการนำเสนอนางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์qsfuo75
5/8I30202การสื่อสารและการนำเสนอนางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรqsfuo75
5/8ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดp5rg2jt
5/8ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลือง2alxedm
5/8ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองbgjsi4n
5/8ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์6jaurm2
5/8ท 32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์m34qwvk
5/8พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทอง63qb2nu
5/8พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยxtrhm5d
5/8ว32202ฟิสิกส์4นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยeg2weoh
5/8ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะ7z6cplv
5/8ว32222เคมี4นางฮุสนา  พัฒนสกุลลอยimwjugc
5/8ว32242ชีววิทยา4นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์mec2nf4
5/8ว32262วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศนางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรpdnon6s
5/8ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์r4rouz7
5/8ส30234หน้าที่พลเมือง6นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐqspi2ia
5/8ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองudwa4tv
5/8อ32102ภาษาอังกฤษ4นาสาวประกายเพชร วรอุไร6yhtxcr
5/9I30202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยs2qgcdn
5/9ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดmeeqale
5/9ค32102คณิตศาสตร์4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองbj7cka7
5/9ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองsjsditd
5/9ง32102การงานอาชีพ 4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์pl2ykeo
5/9ท 32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์gpw7vwd
5/9พ30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองhndh3pj
5/9พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย7nbx5j2
5/9ว32202ฟิสิกส์4นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยive3kh4
5/9ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะot35edh
5/9ว32222เคมี4นางฮุสนา  พัฒนสกุลลอยxlbytpr
5/9ว32242ชีววิทยา4นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์yuiv6ib
5/9ว32262วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศนางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรovsqnr4
5/9ศ32102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์jzsxyx4
5/9ส30234หน้าที่พลเมือง6นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐt237pes
5/9ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองhtqfc6m
6 /3อ33203ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 62นายภทรดนัย แจ่มศรีliqtv25
6/1ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากxht4net
6/1ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวภัทรวดี ตาลผาดdm75nzh
6/1ง30238บรรจุภัณฑ์เบื้องต้นนางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์22murxl
6/1ง30256งานเชื่อมโลหะนายพิชนนท์ สมานรักษ์7f5wv3x
6/1ง30267ช่างเดินสายไฟในอาคารนายพิชนนท์ สมานรักษ์yjhmrty
6/1ง30291โครงงานอาชีพ 2นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์ipp5hr5
6/1ง30295การจัดการผลิตภัณฑ์นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์zxq5zuq
6/1ท33204การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น2นางกนกวรรณ พิมพลชายgqghswh
6/1พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพ577fw4p
6/1พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์dludgxd
6/1ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานyov4gje
6/1ว33214ระบบปฏิบัติการนายธนาวัฒน์ สายยศiqfi2ce
6/1ว33216Mobile Applicationนางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์zvwanw4
6/1ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีbxsv24e
6/1ส33102สัังคมศึกษา62นางยุวดี เผือกโสภาpwypzv2
6/1อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์4bdrvja
6/2ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากtxmcid3
6/2ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวภัทรวดี ตาลผาด5bwaofk
6/2ท33102ภาษาไทย62นางวาฐินี สุดสวาทolqri4v
6/2ท33204การใช้้ห้องสมุดและการสืบค้น2นางกนกวรรณ พิมพลชาย7f677ev
6/2พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพ62zemx5
6/2พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์nrjcdar
6/2พ30226สรีรวิทยาการออกกำลังกายนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์jdxfx3n
6/2พ30248หมากกระดานนายมณฑล คล้ายสุบรรณ์xilaxg6
6/2พ30263บาสเกตบอลนายมารุต จำรูญทัดzl4ojo5
6/2พ30271แอโรบิกนายทัตกร เครือทองudwbnob
6/2พ30275นันทนาการนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์hio3hzt
6/2ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพาน2qk4w7k
6/2ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีqrlt6i4
6/2ศ33103นาฎยประดิษฐ์นายวิทยา นุ่มฤทธิ์7jizyqi
6/2ศ33204นาฎศิลป์สร้างสรรค์นายวิทยา นุ่มฤทธิ์bh3vq7y
6/2ศ33208ปฎิบัติตามความถนัดนายวิทยา นุ่มฤทธิ์kcnixtx
6/2ศ33209ปฎิบัติตามความถนัดนายมนระวี ศักดิ์ธนากูลwseumiz
6/2ศ33210ปฏิบัติตามความถนัด6(ศิลปะ)นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีoxrpsxx
6/2ส33103สังคมศึกษา62นายอิสระพงศ์ บำรุงนาxso6igq
6/2อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์nbmaacq
6/3ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากw24ufsp
6/3ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวภัทรวดี ตาลผาดmhbqjok
6/3จ33202ภาษาจีน 62นายจักรพงษ์ อัมพุธyzpu2wk
6/3ท33102ภาษาไทย62นางวาฐินี สุดสวาทncqnpkf
6/3ท33204การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น2นางกนกวรรณ พิมพลชายwz2xf2g
6/3พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพnqfo6w3
6/3พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์exoswpj
6/3ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานjfjxxrn
6/3ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี2gz4jwq
6/3ส33102สังคมศึกษา 62นางยุุวดี เผือกโสภาnec3vq5
6/3อ 33204ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 62นายชญาพล รุมาคม72eehyo
6/3อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์fushrgt
6/4ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากowrikum
6/4ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวภัทรวดี ตาลผาด7e4bgej
6/4ญ 33202ภาษาญี่ปุ่น 62นางสาว สุปรียา กรดงาม5ojho3p
6/4ท33102ภาษาไทย62นางวาฐินี สุดสวาทpzsabvq
6/4ท33204การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น2นางกนกวรรณ พิมพลชายtpe6k2r
6/4พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพnqfo6w3
6/4พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์dhlelrv
6/4ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานjiwyclp
6/4ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีdzogkkq
6/4ส33103สังคมศึกษา62นายอิสระพงศ์ บำรุงนา6rxjlsv
6/4อ 33204ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 62นายชญาพล รุมาคมtfrjghi
6/4อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์h3ee5f4
6/4อ33203ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 62นายภทรดนัย แจ่มศรีkc5ba5s
6/5ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากsnosgen
6/5ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวภัทรวดี ตาลผาดlxyqzrv
6/5ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม62นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินqylnzh6
6/5ท33102ภาษาไทย62นางวาฐินี สุดสวาทfsinkh3
6/5ท33204การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น2นางกนกวรรณ พิมพลชายmqmzs5v
6/5พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพnqfo6w3
6/5พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์kmqgsn3
6/5ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานmnvkf7f
6/5ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีcgdmmdt
6/5ส30240สารสนเทศร่วมสมัยนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติf7aya2u
6/5ส33102สังคมศึกษา62นางยุวดีี เผือกโสภาhsoq6lq
6/5อ 33204ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 62นายชญาพล รุมาคมrlfu53v
6/5อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์bfqybjx
6/5อ33203ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 62นายภทรดนัย แจ่มศรีcv4o3dh
6/6ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากzhufuz3
6/6ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวภัทรวดี ตาลผาดvjdugu3
6/6ท33102ภาษาไทย62นางวาฐินี สุดสวาทqna2dse
6/6ท33204การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น2นางกนกวรรณ พิมพลชายylqubjm
6/6พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพnqfo6w3
6/6พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์j2auxgq
6/6ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานhhds4c4
6/6ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีobyzgdl
6/6ส30240สารสนเทศร่วมสมัยนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติ7x6jndd
6/6ส33102สังคมศึกษา62นางยุวดี เผือกโสภาsyhkvty
6/6อ 33204ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 62นายชญาพล รุมาคมas46fm6
6/6อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์xtcvocl
6/6อ33203ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 62นายภทรดนัย แจ่มศรีzaylpqh
6/7ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากjhtnjk7
6/7ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินzgxougz
6/7พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพnqfo6w3
6/7พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์6xbrsiy
6/7ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์6wbdrbu
6/7ว30102วิทยาศาสตร์กายภาย (เคมี)นายอภินันท์ พลันการch3pobu
6/7ว33202ฟิสิกส์ 62นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรsonpgs4
6/7ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานsour62w
6/7ว33222เคมี62นายอภินันท์ พลันการch3pobu
6/7ว33242ชีววิทยา62นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์ir777cf
6/7ว33262โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 6นางสาวชมนาด ป่านแก้วehobcjb
6/7ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีvkxlvfw
6/7ส33102สังคมศึกษา62นางยุวดี เผือกโสภาsh3fplq
6/7อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์iyywowb
6/7อ33203ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 62นายภทรดนัย แจ่มศรีh7a35y4
6/8ก33902แนะแนวนายวีระ มีมาก42aknbo
6/8ค33102คณิตศาสตร์62นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินynoests
6/8พ 33102สุขศึกษาและพลศึกษา62นางนภาพร คิ้วอำไพnqfo6w3
6/8พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์xkxz6xe
6/8ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์cdgbgk7
6/8ว30102วิทยาศาสตร์กายภาย (เคมี)นายอภินันท์ พลันการavuhiqc
6/8ว33202ฟิสิกส์ 62นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรbqwzc3z
6/8ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานrtkfglh
6/8ว33222เคมี62นายอภินันท์ พลันการavuhiqc
6/8ว33242ชีววิทยา62นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์cpj2t6c
6/8ว33262โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 6นางสาวชมนาด ป่านแก้วymzkmkv
6/8ศ33102ศิลปะ62นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีxl3i7sd
6/8ส33102สังคมศึกษา62นางยุวดี เผือกโสภาxj35gbf
6/8อ33102ภาษาอังกฤษ 62นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์aoeyafy
6/8อ33203ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 62นายภทรดนัย แจ่มศรีoqgjgue
2/2ส22103สังคมศึกษา 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำ2a3fsp2
2/4ส22103สังคมศึกษา 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำ36uscsd
2/7ส22103สังคมศึกษา 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำfyyedya
2/1ส22234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำs74famy
2/3ส22234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำ7q3kzfc
2/4ส22234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำwcygkux
2/6ส22234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำgjzomlm
2/7ส22234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำrw5kszl
2/9ส22234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำcjboemi
5/2ส30234หน้าที่พลเมือง 6ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำn3lpqif
5/4ส30234หน้าที่พลเมือง 6ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำ23jjcx7
5/6ส30234หน้าที่พลเมือง 6ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ม่วงก่ำv7hag5d