รหัสห้องเรียน Google Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รหัสห้องเรียน Google Classroom

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คุณสามารถค้นหารหัส Google Classroom ได้ในช่อง Search ด้านล่าง

ห้องเรียนรหัสวิชารายวิชาชื่อ สกุลครูผู้สอนรหัส classroom
ม.1/1อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชjwt5tik
ม.1/1ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิzre64tx
ม.1/1ส21103สังคมศึกษา 2นางสาวพนิตพร รังกลาง3xphj52
ม.1/1ศ21102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพxrifo72
ม.1/1ว21232พื้นฐานฟิสิกส์2นางสาวชมนาด ป่านแก้วaxpiayk
ม.1/1ว21222พื้นฐานเคมี 2นายอภินันท์ พลันการp46ggao
ม.1/1ว21212พื้นฐานชีววิทยา2นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์wujpeiv
ม.1/1ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์h2m6kyn
ม.1/1ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์hkjfkrb
ม.1/1ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธร42gfanp
ม.1/1พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัด27ejro5
ม.1/1พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยykyqlja
ม.1/1ท21102ภาษาไทย 2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข2nzilsc
ม.1/1จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำezccq5c
ม.1/1ง21102การงานอาชีพ2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลa4jjvv5
ม.1/1ค21204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือstwslgz
ม.1/1ค21202คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามhodwoiw
ม.1/1ค21102คณิตศาสตร์ 2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามd7byd57
ม.1/1ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด4fydym2
ม.1/1Homeroomนายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ7rprs7z
ม.1/1Native 2Mr. Darren Haggertyt3bh2kv
ม.1/10อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายjlpo7dw
ม.1/10ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิsvtj62k
ม.1/10ส21103สังคมศึกษา2นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐa7jtv57
ม.1/10ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์5xdas2n
ม.1/10ศ21102ศิลปะ2นายอนุรักษ์ ขวัญมงคล2n52o7h
ม.1/10ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองficawy4
ม.1/10ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองivxytyu
ม.1/10พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัดnct7yh7
ม.1/10พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย6g4aqqr
ม.1/10ท21102ภาษาไทย 2นายสัญญา ทวีสินธุ์pk7alns
ม.1/10ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์kwk57yb
ม.1/10จ21202ภาษาจีน2นางสาวธาดา มหายศนันท์tl7euan
ม.1/10ง21102 ,ง20205การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต2นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์jyy7qgj
ม.1/10ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดbc7mb75
ม.1/10Homeroomนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์oxzb5w5
ม.1/10Native 3Mr. Hernan Loveriavzhkdxm
ม.1/11อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชxzyjtxw
ม.1/11ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิh4a3r7e
ม.1/11ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติ2zyfjf4
ม.1/11ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์jsncrh6
ม.1/11ศ21102ศิลปะ2นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลx47f7qy
ม.1/11ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองliqvjt6
ม.1/11ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองbgbrh5v
ม.1/11ว21102วิทยาศาสตร์ 2 และการออกแบบเทคโนโลยีนายบวรศักดิ์ รักธรรมodkwvuk
ม.1/11พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัดinqxgdj
ม.1/11พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยqs7rlor
ม.1/11ท21102ภาษาไทย 2นายสัญญา ทวีสินธุ์tydjiis
ม.1/11ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์e5jqnxc
ม.1/11จ21202ภาษาจีน2นางสาวธาดา มหายศนันท์n5flgbt
ม.1/11ง21102 ,ง20205การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต2นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์rvnthwp
ม.1/11ค21202คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์zhimajc
ม.1/11ค21102คณิตศาสตร์ 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์ctz4rvy
ม.1/11ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดdvgvrdj
ม.1/11Homeroomนายธนาวัฒน์ สายยศ2fbidmc
ม.1/11นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ2fbidmc
ม.1/11Native 3Mr. Hernan Loveriaaliqyga
ม.1/2M21202Additional Mathematic 2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามsatudie
ม.1/2M21102Mathematic 2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามhunlwus
ม.1/2อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์gyayfis
ม.1/2ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิb3mtb4t
ม.1/2ส21103สังคมศึกษา 2นายอิสระพงศ์ บำรุงนาtjxclnu
ม.1/2ศ21102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพv5yyfe3
ม.1/2ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์gmcxzua
ม.1/2ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์vfeodyn
ม.1/2ว21102วิทยาศาสตร์2นางนิภาพร เกื้อกูลnjmim3a
ม.1/2พ21104พลศึกษา2นายมารุต จำรูญทัดfivyace
ม.1/2พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย37224wt
ม.1/2ท21102ภาษาไทย 2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขzeh2hfo
ม.1/2จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำq65i5uj
ม.1/2ง21102การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต2นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล62p2z4w
ม.1/2ก21908หน้าที่พลเมือง/ต้านทุจริตนางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์eeql77f
ม.1/2ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดbxw4eqe
ม.1/2โฮมรูมนายมารุต จำรูญทัดg5kltrl
ม.1/2Homeroomนางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์k3fmq2v
ม.1/2Native 3Mr. Hernan Loveriap7mpqvu
ม.1/3อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายcotywfn
ม.1/3ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิ77rlztm
ม.1/3ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติyr5j5kb
ม.1/3ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์yo323n2
ม.1/3ศ21102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูล2yrekav
ม.1/3ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองyxkere6
ม.1/3ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองyxkere6
ม.1/3ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรqee6pdc
ม.1/3พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัดzcrojzy
ม.1/3พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย7fbm6uo
ม.1/3ท21102ภาษาไทย 2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขfaxb2pi
ม.1/3จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำffmccj6
ม.1/3ง21102การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลivk4irm
ม.1/3ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2นายคชาธิศ รุ่งรอดwfzjtgm
ม.1/3ค21102คณิตศาสตร์ 2นายคชาธิศ รุ่งรอดd2sur3d
ม.1/3ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดbveigwc
ม.1/3Homeroomนางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์rmhsts6
ม.1/3นายคชาธิศ รุ่งรอดrmhsts6
ม.1/3Native 3Mr. Hernan Loveria5uvp2mk
ม.1/4อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์uxmz5mp
ม.1/4ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิ6nt73fa
ม.1/4ส21103สังคมศึกษา2นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐevgls5e
ม.1/4ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์lmfyxqx
ม.1/4ศ21102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูลl3dne2v
ม.1/4ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์5izmy4x
ม.1/4ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์r4m33ui
ม.1/4พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัดwos2632
ม.1/4พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยwymjje4
ม.1/4ท21102ภาษาไทย 2นายสัญญา ทวีสินธุ์o3jkvyb
ม.1/4จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำu3nvnbi
ม.1/4ง21102การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต4นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลcsl5f55
ม.1/4ค21202คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์tikzejr
ม.1/4ค21102คณิตศาสตร์ 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์hxr24xe
ม.1/4ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด6ftixmb
ม.1/4Homeroomนายสัญญา ทวีสินธุ์hjncbpj
ม.1/4Native 3Mr. Hernan Loveriar3clgwo
ม.1/5อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์p3unltx
ม.1/5ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิjuiyl3j
ม.1/5ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติdxsywyk
ม.1/5ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์fzfcjxt
ม.1/5ศ21102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูล3ypj4uh
ม.1/5ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองaf2k75u
ม.1/5ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองaf2k75u
ม.1/5ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรk3hkt7n
ม.1/5พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัด5gn6nmq
ม.1/5พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยf56pbre
ม.1/5ท21102ภาษาไทย 2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขfdua5jj
ม.1/5จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำlrturi5
ม.1/5ง21102การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต5นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลkixvaez
ม.1/5ค21202คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์3wyfyvj
ม.1/5ค21102คณิตศาสตร์ 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์kbt4ibs
ม.1/5ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดlhoqc3f
ม.1/5Native 3Mr. Hernan Loveriaznxaihd
ม.1/6อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายyjx5njw
ม.1/6ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิvytx3eu
ม.1/6ส21103สังคมศึกษา 2นางสาวพนิตพร รังกลางw3ep4ee
ม.1/6ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์gavxxkh
ม.1/6ศ 21102ศิลปะ 2นายกีรติ จุลเนตรde77ovr
ม.1/6ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ifvwh37
ม.1/6ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ksw27vw
ม.1/6พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัดchhf7mz
ม.1/6พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย3zd5tep
ม.1/6ท21102ภาษาไทย 2นายสัญญา ทวีสินธุ์65hpilg
ม.1/6จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำ2ntpdcz
ม.1/6ง21102การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต6นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลeox3spi
ม.1/6ค21202คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์jowq5tr
ม.1/6ค21102คณิตศาสตร์ 2นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์a7fh6yl
ม.1/6ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดqfamsoj
ม.1/6Homeroomนางนิภาพร เกื้อกูลv3strtz
ม.1/6นายทัตกร เครือทองV3strtz
ม.1/6Native 3Mr. Hernan Loveria4sx2upj
ม.1/7อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์doigrrz
ม.1/7อ20201ภาษาอังกฤษเพื่ื่อการสื่อสารนางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยhpec7ez
ม.1/7ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิ2hax5pg
ม.1/7ส21103สังคมศึกษา2นางสาวขวัญชนก สาโชติ2iut3wd
ม.1/7ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์5z5delg
ม.1/7ศ 21102ศิลปะ 2นายกีรติ จุลเนตร2wr753f
ม.1/7ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองi6kz7j7
ม.1/7ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองi6kz7j7
ม.1/7ว21102วิทยาศาสตร์ 2นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรyjes7ks
ม.1/7พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัดk3qphte
ม.1/7พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย7fminvw
ม.1/7ท21102ภาษาไทย 2นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขvungfak
ม.1/7ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์jc6blxr
ม.1/7จ21202ภาษาจีน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำsotx353
ม.1/7ง21102การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต7นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล2m5iutn
ม.1/7ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดzrj2osl
ม.1/7Homeroomนางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์kchanzt
ม.1/7Native 3Mr. Hernan Loveriaib67tzx
ม.1/8อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายvhcg3qq
ม.1/8อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ื่อสารนางสาวพรพิิมล พิมพ์นิสัยfyuu3dr
ม.1/8ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิmt3w5dm
ม.1/8ส21103สังคมศึกษา2นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ6slmruc
ม.1/8ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์c4powqp
ม.1/8ศ 21102ศิลปะ 2นายกีรติ จุลเนตรu2gp57g
ม.1/8ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองgpy3jln
ม.1/8ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองi7wy6c4
ม.1/8พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัดma7444n
ม.1/8พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยrfzchzh
ม.1/8ท21102ภาษาไทย 2นายสัญญา ทวีสินธุ์quepesv
ม.1/8ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์hxnb7ue
ม.1/8จ21202ภาษาจีน2นางสาวธาดา มหายศนันท์uxjmex5
ม.1/8ง21102การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต8นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลtvrtozt
ม.1/8ก21906หน้าที่พลเมือง/ต้านทุจริตนางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐs6ekp5l
ม.1/8ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดa72accx
ม.1/8Homeroomนางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐyq2atsl
ม.1/8Native 3Mr. Hernan Loveriawkzjz4t
ม.1/9อ21102ภาษาอังกฤษ2นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชzu7ltsh
ม.1/9ส21104ประวัติศาสตร์2นายชูเกียรติ สนธิmdotaea
ม.1/9ส21103สังคมศึกษา 2นางสาวพนิตพร รังกลางvgjyjke
ม.1/9ศ21201ศิลปะ2นายวิทยา นุ่มฤทธิ์sflxxib
ม.1/9ศ21102ศิลปะ2นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลihgdyuv
ม.1/9ว21202คอมพิวเตอร์ประยุกต์นายธนานุวัฒน์ แก้วทองis3ouiq
ม.1/9ว21104การออกแบบเทคโนโลยี1นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง2qycckq
ม.1/9ว21102วิทยาศาสตร์ 2 และการออกแบบเทคโนโลยีนายบวรศักดิ์ รักธรรมgnwhm3c
ม.1/9พ21104พลศึกษา2นายมารุุต จำรูญทัด37xvgxe
ม.1/9พ21103สุขศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยvbtdpxv
ม.1/9ท21102ภาษาไทย 2นายสัญญา ทวีสินธุ์u2tg2im
ม.1/9ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์fcaf7vv
ม.1/9จ21202ภาษาจีน2นางสาวธาดา มหายศนันท์dhyquk7
ม.1/9ง21102 ,ง20205การงานอาชีพ2 และการดำรงชีวิต2นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์3qsceia
ม.1/9ก21904แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดwwfbdff
ม.1/9Native 3Mr. Hernan Loveriaoc4m2ep
ม.2/1I20202IS2นางธมลวรรณ พลโยธา6msqqrq
ม.2/1นางสาวนัยฬาจิต อบเหลือง6msqqrq
ม.2/1อ22102ภาษาอังกฤษ4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์kla35jx
ม.2/1อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์tgnfw7b
ม.2/1ส22234หน้าที่พลเมือง4นายชูเกียรติ สนธิibp4xn5
ม.2/1ส22104ประวัติศาสตร์4นางสุทธิรา พ่วงจินดาsvd47g7
ม.2/1ส22103สังคมศึกษา 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำqav432f
ม.2/1ศ22102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูลpyyhurm
ม.2/1ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุq3z3k2a
ม.2/1ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ24gjc5f
ม.2/1ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และการออกแบบเทคโนโลยีนายบวรศักดิ์ รักธรรมhizanbw
ม.2/1ว20210ชีววิทยา2นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์2dmmbhh
ม.2/1พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์wybmlzj
ม.2/1พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยpe2hsxn
ม.2/1ท22102ภาษาไทย 4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงyw2b6yv
ม.2/1จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์7l6eylr
ม.2/1ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต4นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์bybxp77
ม.2/1ค22204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือg3qsfru
ม.2/1ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่jbcb4d4
ม.2/1ค22102คณิตศาสตร์4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่wrekrpf
ม.2/1ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจbkj7cmk
ม.2/1Homeroomนางธมลวรรณ พลโยธาffju6cc
ม.2/1นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองffju6cc
ม.2/1Native 1Mr. Frank Rakoczirwo6bj6
ม.2/10I20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยqfujrzt
ม.2/10อ22102ภาษาอังกฤษ4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์iwtewsd
ม.2/10ส22234หน้าที่พลเมือง4นายชูเกียรติ สนธิqv67oq5
ม.2/10ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติcfcfdl4
ม.2/10ส22103สังคมศึกษา 4นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยkjnfa6o
ม.2/10ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคล5aypm2l
ม.2/10ศ22102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์6fmjaii
ม.2/10ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุfl7i75a
ม.2/10ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุbcg2t4r
ม.2/10ว22102วิทยาศาสตร์ 4นายนุพล ตะเนาo2kjqbz
ม.2/10พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์flv7phx
ม.2/10พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยf35drkt
ม.2/10ท22102ภาษาไทย4นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์i7lmumz
ม.2/10ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์iuab5nn
ม.2/10จ22202ภาษาจีน 4นายกิจการ ปานเผือก66ctvh2
ม.2/10ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต4นางสาวลักขณา พะวันนาss6cujd
ม.2/10ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์gkoeaqs
ม.2/10ค22101คณิตศาสตร์ 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์f4penqq
ม.2/10ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจxdakad4
ม.2/10Homeroomนายธนานุวัฒน์ แก้วทองqfujrzt
ม.2/10Native 3Mr. Hernan Loveria3sqnstg
ม.2/11I20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์ym7xiip
ม.2/11นางสุทธิรา พ่วงจินดาym7xiip
ม.2/11อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์w34dnwe
ม.2/11อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์nnglujc
ม.2/11ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ7sm4ml4
ม.2/11ส22104ประวัติศาสตร์4นางสุทธิรา พ่วงจินดาovwd3zw
ม.2/11ส22103สังคมศึกษา 4นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยzihsvrn
ม.2/11ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลjk7moxu
ม.2/11ศ22102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์jrg2pof
ม.2/11ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุi4hwxdh
ม.2/11ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุwdc23te
ม.2/11ว22102วิทยาศาสตร์4นายสุนันท์ โชคบัณฑิตch66aac
ม.2/11พ30248กรีฑานายมณฑล คล้ายสุบรรณ์hn27ldo
ม.2/11พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย3iqc5ad
ม.2/11ท22102ภาษาไทย4นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์7v4qqx4
ม.2/11ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์v7x7dut
ม.2/11จ22202ภาษาจีน 4นายกิจการ ปานเผือกfhzeehj
ม.2/11ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต9นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์nngntnd
ม.2/11ค22202คณิตศาสตร์พิ่มเติม 4นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามcj3yfse
ม.2/11ค22102คณิตศาสตร์ 4นางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม66r7s6i
ม.2/11ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจafql575
ม.2/11Homeroomนางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์2qpsxvb
ม.2/11นางสุทธิรา พ่วงจินดา2qpsxvb
ม.2/11Native 3Mr. Hernan Loveriasrrn3nf
ม.2/2I20202การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS2)นายชญาวัฒน์ การสมใจbbvez57
ม.2/2อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์3jxjgvv
ม.2/2ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐyi7jcdh
ม.2/2ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติwciov6z
ม.2/2ส22103สังคมศึกษา4นายธนวัต เปรมปรีชาyr2q57h
ม.2/2ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลznldndx
ม.2/2ศ22102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูลrow6dir
ม.2/2ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์sd4f75d
ม.2/2ว22104การออกแบบเทคโนโลยี2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์6uqqgoo
ม.2/2ว22102วิทยาศาสตร์ 4นายนุพล ตะเนาjrv5dep
ม.2/2พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์xty3rlc
ม.2/2พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยuecyhmh
ม.2/2ท22102ภาษาไทย4นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์teziwhn
ม.2/2จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์yajsley
ม.2/2ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต4นางสาวลักขณา พะวันนาj2xnx27
ม.2/2ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายคชาธิศ รุ่งรอดcwvgiiq
ม.2/2ค22102คณิตศาสตร์ 4นายคชาธิศ รุ่งรอดlqyftun
ม.2/2ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจomap2ry
ม.2/2Homeroomนายชญาวัฒน์ การสมใจ54fzo7b
ม.2/2Native 3Mr. Hernan Loveriackxrrlq
ม.2/3I20202IS2นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์safdrta
ม.2/3อ22102ภาษาอังกฤษ4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์ojzpuzc
ม.2/3ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐvh7axbt
ม.2/3ส22104ประวัติศาสตร์4นางสุทธิรา พ่วงจินดาe75psgd
ม.2/3ส22103สังคมศึกษา 4นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยe7podz4
ม.2/3ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลrsbi32n
ม.2/3ศ22102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูล2giuqbv
ม.2/3ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุz4qno5r
ม.2/3ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุegfr5ca
ม.2/3ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และการออกแบบเทคโนโลยีนายบวรศักดิ์ รักธรรมk6upcot
ม.2/3พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์7lukngk
ม.2/3พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย5um3vzx
ม.2/3ท22102ภาษาไทย 4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงmfyjsyg
ม.2/3จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์og3kywc
ม.2/3ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต5นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์6hzpojf
ม.2/3ง20281บัญชีเบื้องต้นนางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์wemq46i
ม.2/3ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์jpsod6b
ม.2/3ค22101คณิตศาสตร์ 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์55rk5r3
ม.2/3ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจjnbrvj6
ม.2/3Homeroomนางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์vwm6zbo
ม.2/3Native 3Mr. Hernan Loveriax2ke7wn
ม.2/4I20202IS2นางสาวกานต์ธีรา คมขำ745aqm3
ม.2/4ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐkujcraw
ม.2/4ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติvhmiz22
ม.2/4ส22103สังคมศึกษา 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำ3oytp2n
ม.2/4ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลpmhpsuc
ม.2/4ศ22102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูล7rxmcy5
ม.2/4ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์4tt3kf7
ม.2/4ว22104การออกแบบเทคโนโลยี2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์eaird3j
ม.2/4ว22102วิทยาศาสตร์ 4นายนุพล ตะเนาrwuwam2
ม.2/4พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์5foicic
ม.2/4พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยalzwwad
ม.2/4ท22102ภาษาไทย4นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์tx4uygf
ม.2/4จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์og3kywc
ม.2/4ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต4นางสาวลักขณา พะวันนาhn5xezj
ม.2/4ง20281บัญชีเบื้องต้นนางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์uznvtyj
ม.2/4ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่6yqnibu
ม.2/4ค22102คณิตศาสตร์4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่yvvxhnd
ม.2/4ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจkj6qvgv
ม.2/4Homeroomนางสาวกานต์ธีรา คมขำifv2gcv
ม.2/4Native 3Mr. Hernan Loveriaqtnlqwu
ม.2/5I20202การสื่อสารและการนำเสนอนางธัญจิรา พิชิตผจงกิจctiluzx
ม.2/5อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์fs26bzu
ม.2/5ส22234หน้าที่พลเมือง4นายชูเกียรติ สนธิbgtstes
ม.2/5ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติqfgpzai
ม.2/5ส22103สังคมศึกษา4นายธนวัต เปรมปรีชา3av7jrf
ม.2/5ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลdx62gke
ม.2/5ศ22102ศิลปะนายมนระวี ศักดิ์ธนากูลq7nubiq
ม.2/5ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุfp4loe7
ม.2/5ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุtwx7wuv
ม.2/5ว22102วิทยาศาสตร์ 4 และการออกแบบเทคโนโลยีนายบวรศักดิ์ รักธรรมiojfjwp
ม.2/5พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์dt4hrm2
ม.2/5พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยy65nmk7
ม.2/5ท22102ภาษาไทย 4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงkxlbs7b
ม.2/5จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์f2ddsfp
ม.2/5ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต6นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์kk2q4lg
ม.2/5ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์lwb22vk
ม.2/5ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่ajijveo
ม.2/5ค22102คณิตศาสตร์4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่tux5msq
ม.2/5ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจiz2u5g5
ม.2/5Native 3Mr. Hernan Loveriaugltsme
ม.2/6I20202IS2นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิช6gawb44
ม.2/6ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐevy3bw5
ม.2/6ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติvosv6xg
ม.2/6ส22103สังคมศึกษา 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำscbkxwd
ม.2/6ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลuilw36l
ม.2/6ศ22102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์4vnq2zc
ม.2/6ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์5awy32x
ม.2/6ว22104การออกแบบเทคโนโลยี2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์n3wudhd
ม.2/6ว22102วิทยาศาสตร์ 4นายนุพล ตะเนาb3fi65p
ม.2/6พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์fp7vhs2
ม.2/6พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยfrtwsmw
ม.2/6ท22102ภาษาไทย4นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์a2rt6yv
ม.2/6จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์bl4jwbm
ม.2/6ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต4นางสาวลักขณา พะวันนาirrgs7u
ม.2/6ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์bo57bis
ม.2/6ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่vc5qnbh
ม.2/6ค22102คณิตศาสตร์4นางสาวมนันญา เจริญใหญ่goi5mrp
ม.2/6ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ33gzdov
ม.2/6Homeroomนางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชkhpvfb6
ม.2/6Native 3Mr. Hernan Loveriajfqsilq
ม.2/7I20202IS2นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัย5ghoi2u
ม.2/7อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์enjib23
ม.2/7ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐv65lxhp
ม.2/7ส22104ประวัติศาสตร์4นางสุทธิรา พ่วงจินดาxn3dsop
ม.2/7ส22103สังคมศึกษา 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำotdzg3g
ม.2/7ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลbxw3r6m
ม.2/7ศ22102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์quv4h32
ม.2/7ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุjfjmynb
ม.2/7ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุsgiu2ay
ม.2/7ว22102วิทยาศาสตร์4นายสุนันท์ โชคบัณฑิตrxn2izb
ม.2/7พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์awfvubs
ม.2/7พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยfxzhmgs
ม.2/7ท22102ภาษาไทย 4นางสาวจินตหรา เทพตาแสง3ibyfw6
ม.2/7ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์sguqig3
ม.2/7จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์2ia2log
ม.2/7ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต7นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์67meypb
ม.2/7ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์q3h2ewm
ม.2/7ค22101คณิตศาสตร์ 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์cgksxfu
ม.2/7ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจu54sad5
ม.2/7Homeroomนางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยvb5xq6u
ม.2/7Native 3Mr. Hernan Loveria6ab7x6k
ม.2/8I20202IS2นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามzurg66p
ม.2/8ส22234หน้าที่พลเมือง4นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐwpo6c6l
ม.2/8ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติ yqw6rq4
ม.2/8ส22103สังคมศึกษา4นายธนวัต เปรมปรีชา7sbuadz
ม.2/8ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลal5swxh
ม.2/8ศ22102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์eqvjacp
ม.2/8ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว2มิตินางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์xmt52hh
ม.2/8ว22104การออกแบบเทคโนโลยี2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ff5k2gi
ม.2/8ว22102วิทยาศาสตร์ 4นายนุพล ตะเนาdcsfjpd
ม.2/8พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์aehf7bh
ม.2/8พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยekvfhjt
ม.2/8ท22102ภาษาไทย4นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์yhob62z
ม.2/8ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์6d2sj5a
ม.2/8จ22202ภาษาจีน4นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์iaeercq
ม.2/8ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต4นางสาวลักขณา พะวันนาeogzxcx
ม.2/8ค22202คณิตศาสตร์พิ่มเติม 4นางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม3khky6j
ม.2/8ค22102คณิตศาสตร์ 4นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามyncu57j
ม.2/8ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจhwgn3q2
ม.2/8Homeroomนางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามv4jrtdp
ม.2/8Native 3Mr. Hernan Loveriax7f7cve
ม.2/9I20202IS2นางสาวพนิตพร รังกลาง5pvuflu
ม.2/9อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์7gilvyy
ม.2/9ส22234หน้าที่พลเมือง4นายชูเกียรติ สนธิmmysfxv
ม.2/9ส22104ประวัติศาสตร์4นางสาวขวัญชนก สาโชติgh3f567
ม.2/9ส22103สังคมศึกษา 4นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยfbvii45
ม.2/9ศ22204ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลr5ofe3g
ม.2/9ศ22102ศิลปะ4นายวิทยา นุ่มฤทธิ์uld5icx
ม.2/9ว22202การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิตินายปฏิพัทธ์ บุญเกตุfrhpc6c
ม.2/9ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุeeeutge
ม.2/9ว22102วิทยาศาสตร์4นายสุนันท์ โชคบัณฑิต3izfadt
ม.2/9พ30248พลศึกษา4นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์nmmqxw4
ม.2/9พ 22103สุขศึกษา 4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยbws5njd
ม.2/9ท22102ภาษาไทย 4นางสาวจินตหรา เทพตาแสงljejmgm
ม.2/9ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์4eunkgg
ม.2/9จ22202ภาษาจีน 4นายกิจการ ปานเผือกm2rgvrh
ม.2/9ง22102การงานอาชีพ4 และการดำรงชีวิต8นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์j4cbbft
ม.2/9ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์sel6jex
ม.2/9ค22101คณิตศาสตร์ 4นายจักรพันธ์ บุญจันทร์o2ldtcy
ม.2/9ก22904แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ7fj4o57
ม.2/9Homeroomนางสาวพนิตพร รังกลางgfd3h6g
ม.2/9Native 3Mr. Hernan Loveriawxu3ify
ม.3/1อ23102ภาษาอังกฤษ 6นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยqp5wgwe
ม.3/1ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยjmxwtiv
ม.3/1ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาy7qw6dh
ม.3/1ส23103สังคมศึกษา6นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์asuxjbc
ม.3/1ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์45vb2cr
ม.3/1ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยt2bbpiv
ม.3/1ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมือง677hkie
ม.3/1ว20214ฟิสิกส์2นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธาnnvmge4
ม.3/1ว20202โครงงานการทดลองนางฮุสนา พัฒนสกุลลอยzutsycy
ม.3/1พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองpknmnx4
ม.3/1พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพm3mo5pk
ม.3/1ท23102ภาษาไทย6นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจbyw3odd
ม.3/1จ23202ภาษาจีน 6นายกิจการ ปานเผือกgvddxep
ม.3/1ง23102การงานอาชีพ6นางสาวรัตนาพร ประสมศรีz27jqes
ม.3/1ค23204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือgh2b5ex
ม.3/1ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์wvzx3w5
ม.3/1ค23102คณิตศาสตร์ 6นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์b4wde5r
ม.3/1ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากnwrmssy
ม.3/1Homeroomนางสาวภัทรวดี ตาลผาดmn3mx3o
ม.3/1Native 2Mr. Darren Haggertyyvul2uv
ม.3/10อ23102ภาษาอังกฤษ 6นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยaoq2ozw
ม.3/10ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย246j5kf
ม.3/10ส23104ประวัติศาสตร์ 6นางสาวพนิตพร รังกลางdi25zjt
ม.3/10ส23103สังคมศึกษา6นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์o3nvarf
ม.3/10ศ23102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี4yixnyc
ม.3/10ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายธนาวัฒน์ สายยศkk5dooo
ม.3/10ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการbsqypem
ม.3/10พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองlqtexg2
ม.3/10พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพffax5jv
ม.3/10ท23102ภาษาไทย 6นายกณิกร ทวนทองo26vih7
ม.3/10จ20202เสริมทักษะภาษาจีนนางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์kvmbvib
ม.3/10ง23102การงานอาชีพ6นายเนติพงษ์ นนชัยf5kpzaw
ม.3/10ง20265อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนายพิชนนท์ สมานรักษ์q32yiwi
ม.3/10ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นางธมลวรรณ พลโยธา4sqdnvl
ม.3/10ค23102คณิตศาสตร์ 6นางธมลวรรณ พลโยธาabayk7j
ม.3/10ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากx2ekakl
ม.3/10Homeroomนางสาวเยาวดี จันทร์ศรีsugbamh
ม.3/10นายกิจการ ปานเผือกsugbamh
ม.3/10Native 2Mr. Darren Haggertyuartguv
ม.3/11อ23102ภาษาอังกฤษ 6นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยlpsyhck
ม.3/11ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย5mouam2
ม.3/11ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาkjzzvn2
ม.3/11ส23103สังคมศึกษา6นางสุทธิรา พ่วงจินดาgsk62oy
ม.3/11ศ23102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีw7i6ji7
ม.3/11ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยzv7wbdq
ม.3/11ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการaqmchnq
ม.3/11ว20202โครงงานการทดลองนางฮุสนา พัฒนสกุลลอยclj6qgn
ม.3/11พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทอง55gednr
ม.3/11พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพy6skupn
ม.3/11ท23102ภาษาไทย 6นายกณิกร ทวนทองqt3sjkg
ม.3/11จ20202เสริมทักษะภาษาจีนนางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์3cheyzl
ม.3/11ง23102การงานอาชีพ6นางสาวลักขณา พะวันนาgdd2l6f
ม.3/11ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือj4qkhzz
ม.3/11ค23102คณิตศาสตร์ 6นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือomt622g
ม.3/11ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากmlow7mb
ม.3/11Homeroomนางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์qmgtgn4
ม.3/11Native 3Mr. Hernan Loveriao6ens4i
ม.3/2อ23102ภาษาอังกฤษ 6นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยlzojcy7
ม.3/2ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองxbge4st
ม.3/2ส23104ประวัติศาสตร์ 6นางสาวพนิตพร รังกลาง3d3qv5a
ม.3/2ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์uhlezaq
ม.3/2ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายธนาวัฒน์ สายยศ76k5swd
ม.3/2ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการkeios74
ม.3/2ว20202โครงงานการทดลองนางฮุสนา พัฒนสกุลลอยpf6kys2
ม.3/2พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองshksymg
ม.3/2พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพwi4dxu3
ม.3/2ท23102ภาษาไทย 6นายกณิกร ทวนทองnzwmctm
ม.3/2จ23202ภาษาจีน 6นายกิจการ ปานเผือกwmejnsr
ม.3/2ง23102การงานอาชีพ6นางสาวรัตนาพร ประสมศรีgua7avw
ม.3/2ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นายคชาธิศ รุ่งรอดnp7wkb4
ม.3/2ค23102คณิตศาสตร์ 6นายคชาธิศ รุ่งรอดxzxbe52
ม.3/2ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากuwn2ubt
ม.3/2HOMEROOMนายอิสระพงศ์ บำรุงนา
ม.3/2Native 2Mr. Darren Haggertybr422o7
ม.3/3อ23102ภาษาอังกฤษ6นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชucv47xd
ม.3/3ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยmyolqkt
ม.3/3ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาzyiki2o
ม.3/3ส23103สังคมศึกษา 6นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติmnfzlp7
ม.3/3สังคมศึกษา6นางสุทธิรา พ่วงจินดาdjohdh5
ม.3/3ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์xunsst2
ม.3/3ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยc6v4bjm
ม.3/3ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมือง2wrtm36
ม.3/3พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองdmxlc2d
ม.3/3พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพs67unrk
ม.3/3ท23102ภาษาไทย6นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจhtwyeac
ม.3/3จ23202ภาษาจีน 6นายกิจการ ปานเผือกy5xrw3n
ม.3/3ง23102การงานอาชีพ6นางสาวรัตนาพร ประสมศรี2xfz4s6
ม.3/3ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นายอานนท์ เลี้ยงพรมibg6qj4
ม.3/3ค23102คณิตศาสตร์ 6นายอานนท์ เลี้ยงพรมoivwhkv
ม.3/3ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากwpj2r2d
ม.3/3Homeroomนางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรtd3uof6
ม.3/3Native 2Mr. Darren Haggerty5xo234w
ม.3/4อ23102ภาษาอังกฤษ6นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชfkythdq
ม.3/4ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองp5pnfqk
ม.3/4ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาggt3b62
ม.3/4สังคมศึกษา 6นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติxtqu5cl
ม.3/4ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์c7gtame
ม.3/4ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายธนาวัฒน์ สายยศwkwd5nw
ม.3/4ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการqwe6kga
ม.3/4พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองmot6q7b
ม.3/4พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพokzykrf
ม.3/4ท23102ภาษาไทย 6นายกณิกร ทวนทอง73evvwn
ม.3/4จ23202ภาษาจีน 6นายกิจการ ปานเผือกp4yjdeg
ม.3/4ง23102การงานอาชีพ6นายเนติพงษ์ นนชัย7ap4d4z
ม.3/4ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นายอานนท์ เลี้ยงพรมt52sazk
ม.3/4ค23102คณิตศาสตร์ 6นายอานนท์ เลี้ยงพรมwtd65qn
ม.3/4ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากtuhsk4l
ม.3/4Homeroomนางกฤติญา กิตติวิริยะการ3n7tads
ม.3/4Native 2Mr. Darren Haggerty2wul2ij
ม.3/5อ23102ภาษาอังกฤษ6นางสาวประกายเพชร วรอุไรwprgmsy
ม.3/5อ20202เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์axwf636
ม.3/5ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยqika47y
ม.3/5ส23105สังคมศึกษา 6นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติx5qcu63
ม.3/5ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาbl2w5yq
ม.3/5ส23103สังคมศึกษา6นางสุทธิรา พ่วงจินดา33hjzki
ม.3/5ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์y3gyfhf
ม.3/5ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยzyynnxe
ม.3/5ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมืองmdcjqgv
ม.3/5พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองzey4tj2
ม.3/5พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพritgecl
ม.3/5ท23102ภาษาไทย6นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจfoyla6l
ม.3/5จ23202ภาษาจีน 6นายกิจการ ปานเผือกjcfhfyh
ม.3/5ง23102การงานอาชีพ6นางสาวลักขณา พะวันนา7ie3aqd
ม.3/5ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นายอานนท์ เลี้ยงพรมnpvbl57
ม.3/5ค23102คณิตศาสตร์ 6นายอานนท์ เลี้ยงพรมaqdwoqd
ม.3/5ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากsract5z
ม.3/5Native 2Mr. Darren Haggertygy34u2e
ม.3/6อ23102ภาษาอังกฤษ6นางสาวประกายเพชร วรอุไรleyq77a
ม.3/6อ20202เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์ugjlv5c
ม.3/6ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองwmtqftm
ม.3/6ส23106สังคมศึกษา 6นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติsgu6xae
ม.3/6ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาd33kgot
ม.3/6ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์4jrzirn
ม.3/6ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายธนาวัฒน์ สายยศwodxivz
ม.3/6ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการzi7wr6u
ม.3/6พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองi7dywga
ม.3/6พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพfizezxf
ม.3/6ท23102ภาษาไทย 6นายกณิกร ทวนทอง7pxc5ww
ม.3/6จ20202เสริมทักษะภาษาจีนนางสาวธาดา มหายศนันท์ysqgrek
ม.3/6ง23102การงานอาชีพ6นายเนติพงษ์ นนชัยstskfmx
ม.3/6ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นางธมลวรรณ พลโยธาftibtve
ม.3/6ค23102คณิตศาสตร์ 6นางธมลวรรณ พลโยธาax3dbr3
ม.3/6ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากbxhjeps
ม.3/6Homeroomนางสาวขวัญชนก สาโชติclzdb46
ม.3/6Native 2Mr. Darren Haggertymsvoxe4
ม.3/7อ23102ภาษาอังกฤษ6นางสาวประกายเพชร วรอุไรz5suvp4
ม.3/7ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองznvfaex
ม.3/7ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาrv6mm6p
ม.3/7ส23103สังคมศึกษา6นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์dkg4bo4
ม.3/7ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์yelfhm2
ม.3/7ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยfrt74tu
ม.3/7ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมืองm2dwvsg
ม.3/7พ 32104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองpyuejgj
ม.3/7พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพ5h63ute
ม.3/7ท23102ภาษาไทย6นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจqz3ktil
ม.3/7จ20202เสริมทักษะภาษาจีนนางสาวธาดา มหายศนันท์mabemvi
ม.3/7ง23102การงานอาชีพ6นางสาวลักขณา พะวันนาlfyf4io
ม.3/7ง20242ไม้ดอกไม้ประดับนางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลmd6dx4z
ม.3/7ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์43dbiig
ม.3/7ค23102คณิตศาสตร์ 6นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์6v6kw7m
ม.3/7ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากlccsomr
ม.3/7Homeroomนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดdo7owla
ม.3/7Native 2Mr. Darren Haggertyvc4ctbn
ม.3/8อ23102ภาษาอังกฤษ6นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชycsehyu
ม.3/8ส23236หน้าที่พลเมือง6นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยut4mzqu
ม.3/8ส23104ประวัติศาสตร์ 6นางสาวพนิตพร รังกลางwj7tzuv
ม.3/8ส23103สังคมศึกษา6นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์vp7e4qk
ม.3/8ศ 23102ศิลปะ 6นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์jzgpfuw
ม.3/8ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายธนาวัฒน์ สายยศ7tql5zd
ม.3/8ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางกฤติญา กิตติวิริยะการpahitjs
ม.3/8พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทองse7psep
ม.3/8พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพ3zi72rr
ม.3/8ท23102ภาษาไทย 6นายกณิกร ทวนทองxaxl2sh
ม.3/8จ20202เสริมทักษะภาษาจีนนางสาวธาดา มหายศนันท์tbtjv7n
ม.3/8ง23102การงานอาชีพ6นายเนติพงษ์ นนชัย2zpwk6e
ม.3/8ง20242ไม้ดอกไม้ประดับนางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล5rypvly
ม.3/8ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นางธมลวรรณ พลโยธาpo6e67n
ม.3/8ค23102คณิตศาสตร์ 6นางธมลวรรณ พลโยธา4ahg4yw
ม.3/8ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากs342vzj
ม.3/8Homeroomนางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์eznbkrq
ม.3/8Native 2Mr. Darren Haggerty42rjyup
ม.3/9อ23102ภาษาอังกฤษ 6นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยb234fm5
ม.3/9ส23236หน้าที่พลเมือง6นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองkin5cob
ม.3/9ส23104ประวัติศาสตร์ 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาxmrn5tc
ม.3/9ศ23102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีftwocbc
ม.3/9ว23202โครงงานคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยd54d4uv
ม.3/9ว23102วิทยาศาสตร์6 และการออกแบบเทคโนโลยีนางสาวจริญพร อุ่นเมือง5csb6mv
ม.3/9พ 23104พลศึกษา 6นายทัตกร เครือทอง5zlsowc
ม.3/9พ23103สุขศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพqphcv2g
ม.3/9ท23102ภาษาไทย6นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจxkkvvpi
ม.3/9จ20202ภาษาจีนเบื้องต้น 2นายจักรพงษ์ อัมพุธzssnrzt
ม.3/9ง23102การงานอาชีพ6นางสาวลักขณา พะวันนาdpndqyo
ม.3/9ง20265อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนายพิชนนท์ สมานรักษ์y22fcb5
ม.3/9ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์btw3fun
ม.3/9ค23102คณิตศาสตร์ 6นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์sarynh2
ม.3/9ก23904แนะแนวนายวีระ มีมากjhg2opc
ม.3/9Homeroomนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์zvps46w
ม.3/9Native 2Mr. Darren Haggertyzbbfgqz
ม.4/1อ31203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์534wemm
ม.4/1อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์z3tqiyw
ม.4/1ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชา4ikyq7a
ม.4/1ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรrvoor3r
ม.4/1ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพkwhpwye
ม.4/1ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศgjkbr2u
ม.4/1ว31214คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนายธนานุวัฒน์ แก้วทองcetv4gn
ม.4/1ว31206การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุc7dchwo
ม.4/1พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยkopavd3
ม.4/1พ30202กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์c5elj46
ม.4/1ท 31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีnvdcfdy
ม.4/1ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์owk7wtc
ม.4/1ง30324ธุรกิจเกษตรนายเนติพงษ์ นนชัยghqels7
ม.4/1ค 31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองnosj62q
ม.4/1ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจbxezoex
ม.4/1Native 1Mr. Frank Rakoczibj2kvk5
ม.4/10อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์3mrzd6o
ม.4/10อ31102ภาษาอังกฤษ2นายชญาพล รุมาคมsodn72l
ม.4/10ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชาqbrjs4e
ม.4/10ส31103สังคมศึกษา 2นางสาวพนิตพร รังกลางzoq5jvj
ม.4/10ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพfx45vtu
ม.4/10ว31262โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2นายอภินันท์ พลันการigjubec
ม.4/10ว31242ชีววิทยา2นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์ngclyx3
ม.4/10ว31222เคมี2นายสุนันท์ โชคบัณฑิตum6snuz
ม.4/10ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรีdtmhdvq
ม.4/10ว31202ฟิสิกส์2นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธาhkmjajh
ม.4/10ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์dq4kutt
ม.4/10พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยgb5yihl
ม.4/10พ30211กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์umsxp5x
ม.4/10ท 31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีccfvxbz
ม.4/10ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์67vk5mn
ม.4/10ค 31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางปัทมาพร ดาวทองrwt6u3w
ม.4/10ค 31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองgkspdzx
ม.4/10ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจeadgi7l
ม.4/10Homeroomนางปัทมาพร ดาวทอง
ม.4/10นายอภินันท์ พลันการfpljkd7
ม.4/10Native 1Mr. Frank Rakoczii37epea
ม.4/2อ31203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์3cuisix
ม.4/2อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์2ers5qj
ม.4/2ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชาeng3tjb
ม.4/2ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรkhzbyio
ม.4/2ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพ5ztnabc
ม.4/2ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรีo4s4kdx
ม.4/2ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์l6ellzl
ม.4/2พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยrzubrti
ม.4/2พ30228วิทยาศาสตร์การกีฬานายเก่งกิจ สุขีลักษณ์zc4soho
ม.4/2พ30203กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์6wcxbb2
ม.4/2ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดw3ni25k
ม.4/2ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์yo3mgeg
ม.4/2ค 31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองn7iud6v
ม.4/2ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ5o6j7if
ม.4/2Native 1Mr. Frank Rakoczioc5ktmn
ม.4/2(ช่างอุตสาหกรรม)ง30318เขียนแบบก่อสร้างนางสาวรัตนาพร ประสมศรีmisljvi
ม.4/2(ช่างอุตสาหกรรม)ง30312โลหะวิทยานายพิชนนท์ สมานรักษ์4jeypqw
ม.4/2(ช่างอุตสาหกรรม)ง30306เครื่องมือวัดระยะและการตัดไม้นายพิชนนท์ สมานรักษ์spy53hn
ม.4/2แผนวิทย์กีฬาฯพ30276กีฬาซอฟท์บอล2นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์smwkplu
ม.4/2แยกสายพ30268แฟลกฟุตบอลนายมารุุต จำรูญทัด7y6bcmo
ม.4/2แยกสายพ30261ฟุตบอลนายมารุุต จำรูญทัดffsv7zd
ม.4/2แยกสายหมากกระดานนายมณฑล คล้ายสุบรรณ์d3een3f
ม.4/3อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์d7uvuv2
ม.4/3อ31203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์sovumzq
ม.4/3อ31102ภาษาอังกฤษ2นายชญาพล รุมาคมdl7dqai
ม.4/3ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชาtrlxjqs
ม.4/3ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรnoqeuql
ม.4/3ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพqsxdbpo
ม.4/3ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายธนาวัฒน์ สายยศxkgrfwn
ม.4/3ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์i5jdlqj
ม.4/3พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย44btaat
ม.4/3พ30204กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์z7j7atw
ม.4/3ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดcw7kidh
ม.4/3ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด5rjtbzv
ม.4/3จ31206ภาษาจีนอ่าน-เขียน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำyjr6fbf
ม.4/3จ31205ภาษาจีนฟัง-พูด2นางสาวธาดา มหายศนันท์h3kw4ad
ม.4/3จ31202ภาษาจีน 2นายกิจการ ปานเผือกsjtt6fr
ม.4/3ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์7fdju5z
ม.4/3ค 31102คณิตศาสตร์2นางอุไลพร ทีโพนทันg7l3kh7
ม.4/3ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจdwopd5i
ม.4/3Homeroomนายชญาพล รุมาคมk6sgjb5
ม.4/3Native 1Mr. Frank Rakocziyjcublt
ม.4/4อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์heqbt3m
ม.4/4อ31203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์xuutyk5
ม.4/4อ31102ภาษาอังกฤษ2นายชญาพล รุมาคม25o6znu
ม.4/4ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชาvkkplww
ม.4/4ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตร6lse4f3
ม.4/4ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพecj5cgp
ม.4/4ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรีpmo7fhp
ม.4/4ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์4eftt4n
ม.4/4พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยwndmxl7
ม.4/4พ30205กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์35mnfao
ม.4/4ท 31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวเยาวดี จันทร์ศรี3r4c63e
ม.4/4ท 31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดีี จันทร์ศรีwrmjy22
ม.4/4จ31206ภาษาจีนอ่าน-เขียน2นางสาวกานต์ธีรา คมขำ4lwaxdn
ม.4/4จ31205ภาษาจีนฟัง-พูด2นางสาวธาดา มหายศนันท์sygb37e
ม.4/4จ31202ภาษาจีน 2นายกิจการ ปานเผือกuibk335
ม.4/4ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์ll2d2g5
ม.4/4ค 31102คณิตศาสตร์2นางอุไลพร ทีโพนทันnmt53sp
ม.4/4ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ7qv2w4r
ม.4/4Homeroomนางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์oj4w4b6
ม.4/4นายฤทธิพงศ์ คงอินพานoj4w4b6
ม.4/4Native 1Mr. Frank Rakoczi733mctb
ม.4/5อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์f6ypykm
ม.4/5อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์wy2l2b5
ม.4/5ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชา5ih7vxm
ม.4/5ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรj4qmy53
ม.4/5ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพxbw56jk
ม.4/5ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรีplhgiet
ม.4/5ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางนิภาพร เกื้อกูลdncwy52
ม.4/5พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยa6iocs7
ม.4/5พ30206กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์re37gv6
ม.4/5ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดjbzdusp
ม.4/5ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด7gqxk6u
ม.4/5ญ31206ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน2นางสาวอัยรดา คงสินชัยc6ja72x
ม.4/5ญ31205ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด2นางสาวอัยรดา คงสินชัยc6ja72x
ม.4/5ญ31204ภาษาญี่ปุ่น2นางสาวอัยรดา คงสินชัยc6ja72x
ม.4/5ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์uiavxhm
ม.4/5ค 31102คณิตศาสตร์2นางอุไลพร ทีโพนทัน7h3kqta
ม.4/5ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจkwqbumc
ม.4/5Native 1Mr. Frank Rakoczi4dx7hlm
ม.4/6อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์kh27w22
ม.4/6อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์2tpn32v
ม.4/6ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชา2ycjhda
ม.4/6ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรpojhacg
ม.4/6ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพtizs2wv
ม.4/6ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรี7l2p6zo
ม.4/6ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางนิภาพร เกื้อกูลlc6trrq
ม.4/6พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยfp7sucv
ม.4/6พ30207กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์xebfoiw
ม.4/6ท 31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวเยาวดี จันทร์ศรี7zgrqcv
ม.4/6ท 31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรี53by3cm
ม.4/6ต31206ภาษาเกาหลีอ่าน-เขียน2นางสาวปราณี สมบูรณ์wasrfsr
ม.4/6ต31205ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด2นางสาววรัญญา คงธนะ3uixlwj
ม.4/6ต31204ภาษาเกาหลี2นางสาววรัญญา คงธนะh3f2naa
ม.4/6ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์n2ykc5z
ม.4/6ค 31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองgibm7x3
ม.4/6ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจtrecbhp
ม.4/6Homeroomนายธนวัต เปรมปรีชาueimyrl
ม.4/6Native 1Mr. Frank Rakoczis4k2224
ม.4/7อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์pzktqqg
ม.4/7อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์evrzzms
ม.4/7ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชาaflv5vn
ม.4/7ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรhzstwvs
ม.4/7ส30236รอบรู้อาเซียนนายวชิรวิทย์ สายโทyxxxdb2
ม.4/7ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพtewr6r6
ม.4/7ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรี27wwqvu
ม.4/7ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางนิภาพร เกื้อกูลv4yh25t
ม.4/7พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยgkq47ja
ม.4/7พ30208กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์ri7li2y
ม.4/7ท31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดni7mpov
ม.4/7ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด6uekuh4
ม.4/7ง31102การงานอาชีพ2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีoav4zfy
ม.4/7ค 31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางอุไลพร ทีโพนทันnbgkjcp
ม.4/7ค 31102คณิตศาสตร์2นางอุไลพร ทีโพนทัน7fhvut6
ม.4/7ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ5s2qpti
ม.4/7Homeroomนางสาวมนันญา เจริญใหญ่2cbmrzb
ม.4/7Native 1Mr. Frank Rakocziabymerp
ม.4/8อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์ahsfnxq
ม.4/8อ31102ภาษาอังกฤษ2นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์un7h7f5
ม.4/8ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชาwss67ti
ม.4/8ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรqvn44kj
ม.4/8ส30236รอบรู้อาเซียนนายวชิรวิทย์ สายโทmd6angh
ม.4/8ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพnho67vq
ม.4/8ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรีadkl7dm
ม.4/8ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนายอภินันท์ พลันการa5cxpx5
ม.4/8พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยff3s336
ม.4/8พ30209กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์modefvh
ม.4/8ท 31202การเขียนรายงานวิชาการนางสาวเยาวดี จันทร์ศรีfhrqnb6
ม.4/8ท 31102ภาษาไทย 2นางสาวเยาวดี จันทร์ศรีsv4qv6v
ม.4/8ง31102การงานอาชีพ2นายพิชนนท์ สมานรักษ์vs67dyt
ม.4/8ค 31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางอุไลพร ทีโพนทัน2d7nt3y
ม.4/8ค 31102คณิตศาสตร์2นางอุไลพร ทีโพนทันmy2qg3l
ม.4/8ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ4sk4hkm
ม.4/8Homeroomนายจักรพันธ์ บุญจันทร์nkk5rst
ม.4/8นายสมพร กรินทะnkk5rst
ม.4/8Native 1Mr. Frank Rakoczihvclw2k
ม.4/9อ31204ภาษาอังกฤษอ่่าน-เขียน2นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์kudvcam
ม.4/9อ31102ภาษาอังกฤษ2นายชญาพล รุมาคมiyz2myv
ม.4/9ส31104ประวัติศาสตร์2นายธนวัต เปรมปรีชาqll66y4
ม.4/9ส31103สังคมศึกษา2นางณัฐภรณ์ เจนจิตรu63cnws
ม.4/9ศ31102ศิลปะ2นางดาลัด ยินดีภพk3xr637
ม.4/9ว31262โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2นายอภินันท์ พลันการzekiycz
ม.4/9ว31242ชีววิทยา2นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์b5vlry3
ม.4/9ว31222เคมี2นายสุนันท์ โชคบัณฑิตideivhn
ม.4/9ว31217การสร้างเว็บไซต์ HTMLนายภทรดนัย แจ่มศรี3ef4hbc
ม.4/9ว31202ฟิสิกส์2นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธาIn545gm
ม.4/9พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย54wkan7
ม.4/9พ30210กีฬาและออกกำลังกายนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์k74a73a
ม.4/9ท31102ภาษาไทย 2นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด42b646z
ม.4/9ง31102การงานอาชีพ2นางสาวรัตนาพร ประสมศรีaxedlxd
ม.4/9ค 31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2นางปัทมาพร ดาวทองd42l6pq
ม.4/9ค 31102คณิตศาสตร์2นางปัทมาพร ดาวทองf25wgok
ม.4/9ก31902แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ6ex3edb
ม.4/9Homeroomนางสาวชมนาด ป่านแก้ว2rpgcld
ม.4/9Native 1Mr. Frank Rakoczitnewgrh
ม.5/1ISการศึกษาค้นคว้านายวีระ มีมากzrtbdgo
ม.5/1I30202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1)นายชัยชนะ นาทองไชยzrtbdgo
ม.5/1HomeroomHomeroomนายวีระ มีมากoirctuc
ม.5/1อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์zbfme5i
ม.5/1ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองjjlqc7o
ม.5/1ส32103สังคมศึกษา4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลbrmryox
ม.5/1ส30234หน้าที่พลเมือง4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลnt6imty
ม.5/1ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตรbddyo3h
ม.5/1ว32216โปรแกรมตารางคำนวนนายชญาวัฒน์ การสมใจ2mcjy7k
ม.5/1ว32214ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นายชัยชนะ นาทองไชยwkbvko6
ม.5/1ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะjmuohmj
ม.5/1ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยmv2wiy2
ม.5/1พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยl3z6tfc
ม.5/1พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทอง7zbjmxx
ม.5/1ท32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์kznw47r
ม.5/1ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์ddz7ugz
ม.5/1ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยitc6z5c
ม.5/1ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองabvie7x
ม.5/1ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดna6r4i5
ม.5/1Homeroomนายชัยชนะ นาทองไชยoirctuc
ม.5/1Native 1Mr. Frank Rakoczi3em3cir
ม.5/10I30202การสื่อสารและการนำเสนอนางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินk6uhbww
ม.5/10นางอุไลพร ทีโพนทันk6uhbww
ม.5/10อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์auyoewd
ม.5/10อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวประกายเพชร วรอุไรeelnrk5
ม.5/10ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมือง2kf6eoh
ม.5/10ส32103สังคมศึกษา 4นายวชิรวิทย์ สายโทimqkxwb
ม.5/10ส30234หน้าที่พลเมือง4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลy3hsx5g
ม.5/10ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตรdkjnyrd
ม.5/10ว32262โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรfs7jbgq
ม.5/10ว32242ชีววิทยา 4นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์5e74glo
ม.5/10ว32222เคมี4นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย3zymoi3
ม.5/10ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะptqlyi4
ม.5/10ว32202ฟิสิกส์4นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัย7t7nvqa
ม.5/10พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยmdbflx2
ม.5/10พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทอง4qwm6og
ม.5/10ท32102ท32202นางสาวริตตา รัชตะอักษรhc237gd
ม.5/10ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์xqnpmq7
ม.5/10ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลือง4kvmxur
ม.5/10ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองw62zova
ม.5/10ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดpotixyl
ม.5/10Homeroomนางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินflx2drd
ม.5/10นางอุไลพร ทีโพนทันflx2drd
ม.5/10Native 1Mr. Frank Rakoczis2zc6wv
ม.5/2I30202การสื่อสารและการนำเสนอนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์fs7xxk6
ม.5/2นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยefeeijn
ม.5/2อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวประกายเพชร วรอุไรgqz6dr2
ม.5/2ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองunfvye6
ม.5/2ส32103สังคมศึกษา 4นายวชิรวิทย์ สายโทqautrub
ม.5/2ส30234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำgz5blm7
ม.5/2ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตรlbnzs56
ม.5/2ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายชญาวัฒน์ การสมใจqatmmfw
ม.5/2ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วxiyx736
ม.5/2พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยwwumqah
ม.5/2พ30232การบริหารกายนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์u2x77fi
ม.5/2พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองtpbhlrg
ม.5/2ท32102ท32202นางสาวริตตา รัชตะอักษรg3sftcb
ม.5/2ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์qzxzcne
ม.5/2ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยntveeq6
ม.5/2ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์pvr3lt5
ม.5/2ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดoruenug
ม.5/2homeroomนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์h6t2tjm
ม.5/2Native 1Mr. Frank Rakoczinoxy55q
ม.5/2(ช่างอุตสาหกรรม)ง30320ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นางสาวรัตนาพร ประสมศรี6sfnlze
ม.5/2(ช่างอุตสาหกรรม)ง30314โครงสร้างโลหะนายพิชนนท์ สมานรักษ์5rvkca6
ม.5/2(ช่างอุตสาหกรรม)ง30308การปรับผิวและการลงสีนายพิชนนท์ สมานรักษ์df5hc6k
ม.5/2แผนวิทย์กีฬาฯพ30274วอลเลย์บอลชายหาดนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์4og6s4x
ม.5/2แผนวิทย์กีฬาฯพ30252ศิลปะป้องกันตัวนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์bvj4lzu
ม.5/2แยกสายพ 30264เซปักตะกร้อนายทัตกร เครือทองvpwb7ff
ม.5/2แยกสายมวยสากลนายมณฑล คล้ายสุบรรณ์dxng5mu
ม.5/3I30202การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2)นางสาวธาดา มหายศนันท์o5x2rh3
ม.5/3นางสาวประกายเพชร วรอุไรo5x2rh3
ม.5/3อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย5x5fiay
ม.5/3อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์rbyidcz
ม.5/3อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์reb3jcl
ม.5/3ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองc4b5nbl
ม.5/3ส32103สังคมศึกษา4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลqr4cbdr
ม.5/3ส30234หน้าที่พลเมือง4นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์afz4tup
ม.5/3ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตร5hjpsgm
ม.5/3ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะgk37drv
ม.5/3ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยy2u4oqm
ม.5/3พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยkafvy4g
ม.5/3พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองaqsf7eu
ม.5/3ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์4zcrdzy
ม.5/3ท32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์r667axf
ม.5/3จ32202ภาษาจีน 4นายจักรพงษ์ อัมพุธmjnwdfp
ม.5/3ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์vajc2dp
ม.5/3ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยp4atjvq
ม.5/3ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์cdq6a2s
ม.5/3ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดrdmmtln
ม.5/3Homeroomนางสาวธาดา มหายศนันท์4elicq2
ม.5/3นางสาวประกายเพชร วรอุไร4elicq2
ม.5/3Native 1Mr. Frank Rakocziqswvauo
ม.5/4อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายjeqfbv4
ม.5/4อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์gvcgge2
ม.5/4อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวประกายเพชร วรอุไรg62vutq
ม.5/4ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองjmxmrhp
ม.5/4ส32103สังคมศึกษา 4นายวชิรวิทย์ สายโทe57lc6p
ม.5/4ส30234หน้าที่พลเมือง4นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์zvmjtjw
ม.5/4ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตรt4jyvxb
ม.5/4ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายชญาวัฒน์ การสมใจdcdiogb
ม.5/4ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วpqnzgr7
ม.5/4พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยwebbb55
ม.5/4พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทอง2tum5l6
ม.5/4ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษรp4hira5
ม.5/4ท32102ท32202นางสาวริตตา รัชตะอักษรb6ymfsw
ม.5/4จ32202ภาษาจีน 4นายจักรพงษ์ อัมพุธyjalidn
ม.5/4ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์pe23o5s
ม.5/4ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัย5oxkgk4
ม.5/4ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์icq5h23
ม.5/4ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดmkjvbxc
ม.5/4Homeroomนายภทรดนัย แจ่มศรีyoal4st
ม.5/4Native 1Mr. Frank Rakocziqr5pm5a
ม.5/5I30202การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2)นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์oqstyuw
ม.5/5อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายvffh62t
ม.5/5อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์vrx73mi
ม.5/5อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์wryk355
ม.5/5ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองtgachpr
ม.5/5ส32103สังคมศึกษา4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลmjybi44
ม.5/5ส30234หน้าที่พลเมือง4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลd2fazjo
ม.5/5ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตร6j4wzac
ม.5/5ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะgxwblco
ม.5/5ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยzzqe2ss
ม.5/5พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยzvc7r3q
ม.5/5พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองi5femtw
ม.5/5ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์aenau7e
ม.5/5ท32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์qy2ajjj
ม.5/5ญ32206ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน4นางสาวอัยรดา คงสินชัยmaa332u
ม.5/5ญ32205ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด4นางสาวอัยรดา คงสินชัยmaa332u
ม.5/5ญ32204ภาษาญี่ปุ่น4นางสาวอัยรดา คงสินชัยmaa332u
ม.5/5ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์uwu3mjk
ม.5/5ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัย66zkrwh
ม.5/5ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองkx6sgzs
ม.5/5ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดomplbnv
ม.5/5homeroomนางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์qfrvbr7
ม.5/5Native 1Mr. Frank Rakocziu6tb2fr
ม.5/6I30202การสื่อสารและการนำเสนอนายอรุณรัชช์ แสงพงษ์77hf5oh
ม.5/6อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์gvvcvcl
ม.5/6อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์d2bqaw4
ม.5/6อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์rhlwyf2
ม.5/6ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองayallmt
ม.5/6ส32103สังคมศึกษา4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลqec6jtb
ม.5/6ส30234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำuv64hl6
ม.5/6ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตรquiiz6k
ม.5/6ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะtum5lo5
ม.5/6ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธาh4ttjhh
ม.5/6พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยrud3myq
ม.5/6พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองcvxk3kp
ม.5/6ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษร5ow4rut
ม.5/6ท32102ท32202นางสาวริตตา รัชตะอักษรvbvck6r
ม.5/6ต32202ภาษาเกาหลี4นางสาววรัญญา คงธนะdjswzhc
ม.5/6ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์j77ksry
ม.5/6ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยhwjjkvu
ม.5/6ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองswx6xwa
ม.5/6ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด6pek3z4
ม.5/6Homeroomนายอรุณรัชช์ แสงพงษ์erhtxyd
ม.5/6Native 1Mr. Frank Rakoczigxlyuzq
ม.5/7I30202การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2)นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายefeeijn
ม.5/7อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์nvsetyn
ม.5/7อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์k2fr44i
ม.5/7อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์svuvdni
ม.5/7ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองthjwicz
ม.5/7ส32103สังคมศึกษา 4นายวชิรวิทย์ สายโทdrjrywy
ม.5/7ส30238เหตุการณ์ปัจจุบันนางสาววารุณี นิธิยาภากุลdbapm7x
ม.5/7ส30234หน้าที่พลเมือง4นางสาววารุณี นิธิยาภากุล2ihtyzs
ม.5/7ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตรv7vmxtl
ม.5/7ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะ6uhyqfc
ม.5/7ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วmro4deq
ม.5/7พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยskmsa5p
ม.5/7พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองok2em45
ม.5/7ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์b6apzoz
ม.5/7ท32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์wnuf4bq
ม.5/7ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์zpfz57a
ม.5/7ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยq22rofv
ม.5/7ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์65x3hso
ม.5/7ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์xeuf7jr
ม.5/7ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดs6envi2
ม.5/7Homeroomนางสาวนงนุช เพียรไม่คลายpj6sjrp
ม.5/7นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยpj6sjrp
ม.5/7Native 1Mr. Frank Rakocziwukapas
ม.5/8I30202Is2นายวชิรวิทย์ สายโทzhiuk63
ม.5/8อ32204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์svv2lfl
ม.5/8อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์creqxog
ม.5/8อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวประกายเพชร วรอุไรrq6bbsi
ม.5/8ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองo2mfxxq
ม.5/8ส32103สังคมศึกษา 4นายวชิรวิทย์ สายโทn752acu
ม.5/8ส30238เหตุการณ์ปัจจุบันนางสาววารุณี นิธิยาภากุลjsg2fx4
ม.5/8ส30234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำfcysxxk
ม.5/8ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตรhpfifzu
ม.5/8ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะ3dy7hb4
ม.5/8พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย5akjqpl
ม.5/8พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองac3yspv
ม.5/8ท32202การเขียนความเรียงขั้นสูงนางสาวริตตา รัชตะอักษรvs3kbfg
ม.5/8ท32102ท32202นางสาวริตตา รัชตะอักษรasyytv4
ม.5/8ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์p2ayvew
ม.5/8ง30325อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยzuiudtk
ม.5/8ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์g77zqes
ม.5/8ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์epss7j7
ม.5/8ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดpzgkny6
ม.5/8HOMEROOMนายวชิรวิทย์ สายโทgth7uuz
ม.5/8Native 1Mr. Frank Rakoczi3qmvec6
ม.5/9I30202การสื่อสารและการนำเสนอนางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขq75mfle
ม.5/9อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์avi4rdx
ม.5/9อ32102ภาษาอังกฤษ4นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์kw53vth
ม.5/9ส32104ประวัติศาสตร์ 4นางคนงนิตย์์ วงษ์เมืองdc4xkhm
ม.5/9ส32103สังคมศึกษา4นางสาววารุณี นิธิยาภากุลyximerh
ม.5/9ส30234หน้าที่พลเมือง 4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำ2kikdke
ม.5/9ศ 32102ศิลปะ 4นายกีรติ จุลเนตร5h5bbsh
ม.5/9ว32262โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรkzvfoj4
ม.5/9ว32242ชีววิทยา 4นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์w7ovswq
ม.5/9ว32222เคมี4นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย62qzhkv
ม.5/9ว32212การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินายสมพร กรินทะoiervvb
ม.5/9ว32202ฟิสิกส์4นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยxnrlt66
ม.5/9พ 32102สุขศึกษาและพลศึกษา4นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยp77na23
ม.5/9พ 30204กีฬาไทยนายทัตกร เครือทองx6e2kqx
ม.5/9ท32102ภาษาไทย 4นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์a6bu6lx
ม.5/9ง32102การงานอาชีพ4นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์gwaidrt
ม.5/9ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองyl4pjjt
ม.5/9ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองyaiwdqz
ม.5/9ก32902แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดw2ragbc
ม.5/9Homeroomนางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข7teos25
ม.5/9Native 1Mr. Frank Rakoczifqkxidq
ม.6/1อ33102ภาษาอังกฤษ6นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์ce5sxhj
ม.6/1ส33102สังคมศึกษา 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาyjcj4wl
ม.6/1ศ33102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีcxpxlqc
ม.6/1ว33218การสร้างเว็บไซต์ CMS2นายชัยชนะ นาทองไชยw2vltfj
ม.6/1ว33216การสร้าง mobile applicationนายฤทธิพงศ์ คงอินพานrdj5pym
ม.6/1ว33214ระบบปฏิบัติการนายธนาวัฒน์ สายยศy7auth5
ม.6/1ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายชญาวัฒน์ การสมใจ6emcot7
ม.6/1พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพe3ls4hc
ม.6/1พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์vv2mjvj
ม.6/1ท33102ภาษาไทย 6นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์qxuoppy
ม.6/1ง30304โครงงานอาชีพการงาน2นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์envq2rp
ม.6/1ค33102คณิตศาสตร์6นางสาวภัทรวดี ตาลผาดojijyc7
ม.6/1ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากp7nt4xt
ม.6/1Native 2Mr. Darren Haggerty5nrxtjh
ม.6/2อ33102ภาษาอังกฤษ6นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์norghpn
ม.6/2ส33102สังคมศึกษา 6นางยุวดี เผือกโสภา6lb4vpa
ม.6/2ศ33012ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี7lkst5f
ม.6/2ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายชญาวัฒน์ การสมใจ6zoydme
ม.6/2พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพjbqj3ed
ม.6/2พ30263บาสเกตบอลนายมารุุต จำรูญทัดkdwomhg
ม.6/2พ30226สรีรวิทยาการออกกำลังกายนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์7vty4qw
ม.6/2พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์hz3rlrx
ม.6/2ท33102ภาษาไทย 6นางวาฐินี สุดสวาทj2axr5g
ม.6/2ง30304โครงงานอาชีพการงาน2นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์yogrehg
ม.6/2ค33102คณิตศาสตร์6นางสาวภัทรวดี ตาลผาด4jellzm
ม.6/2ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากpu727bn
ม.6/2นันทนาการนายมารุุต จำรูญทัดjxcr6tx
ม.6/2homeroomนางยุวดี เผือกโสภาnkw7ruy
ม.6/2นายรุุ่งโรจน์ เดชะช่วยnkw7ruy
ม.6/2Native 2Mr. Darren Haggertyasi3wm4
ม.6/2แยกสายพ 30271แอโรบิกนายทัตกร เครือทองbzo7cqm
ม.6/3อ33204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6นายชญาพล รุมาคม6xenau5
ม.6/3อ33203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6นายภทรดนัย แจ่มศรีvsbjdlt
ม.6/3อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์sbcsepd
ม.6/3ส33102สังคมศึกษา 7นางยุวดี เผือกโสภาiklrqiv
ม.6/3ศ33102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี2rf6ylt
ม.6/3ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานn4utmwg
ม.6/3พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพfjmhnu5
ม.6/3พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์2udivy2
ม.6/3ท33202หลักภาษาไทยนางวาฐินี สุดสวาทkfztbme
ม.6/3ท33102ภาษาไทย 6นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์s5yang4
ม.6/3จ33202ภาษาจีน 6นายจักรพงษ์ อัมพุธbafu4nw
ม.6/3ง30304โครงงานอาชีพการงาน2นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์hrr6xf3
ม.6/3ค33102คณิตศาสตร์6นางสาวภัทรวดี ตาลผาดqvbf5vc
ม.6/3ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากkpvouia
ม.6/3Homeroomนายจักรพงษ์ อัมพุธk2fzo2e
ม.6/3Native 2Mr. Darren Haggerty25whdpm
ม.6/4อ33204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6นายชญาพล รุมาคมqneb2jc
ม.6/4อ33203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6นายภทรดนัย แจ่มศรีxfwflg6
ม.6/4อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์mfillm3
ม.6/4ส33102สังคมศึกษา 8นางยุวดี เผือกโสภาsk5l5my
ม.6/4ศ33102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีjhueieq
ม.6/4ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานtv53kja
ม.6/4พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพvkr2fj3
ม.6/4พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์snitcyk
ม.6/4ท33202หลักภาษาไทยนางวาฐินี สุดสวาทvkm76rh
ม.6/4ท33102ภาษาไทย 6นางวาฐินี สุดสวาทlr3rm2b
ม.6/4ญ33206ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน6นางสาวอัยรดา คงสินชัยren3owm
ม.6/4ญ33205ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด6นางสาวอัยรดา คงสินชัยren3owm
ม.6/4ญ33204ภาษาญี่ปุ่น6นางสาวอัยรดา คงสินชัยren3owm
ม.6/4ง30304โครงงานอาชีพการงาน2นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์jrz7ns7
ม.6/4ค33102คณิตศาสตร์6นางสาวภัทรวดี ตาลผาดrnqixaj
ม.6/4ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากjiogj6a
ม.6/4Homeroomนายอานนท์ เลี้ยงพรมtan25s3
ม.6/4Native 2Mr. Darren Haggertykr6wh6j
ม.6/5อ33204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6นายชญาพล รุมาคมsgyua5t
ม.6/5อ33203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6นายภทรดนัย แจ่มศรีfwviq4q
ม.6/5อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์exjtozh
ม.6/5ส33102สังคมศึกษา 9นางยุวดี เผือกโสภาzmduyf4
ม.6/5ศ33102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีrqzcxpg
ม.6/5ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานaymnxts
ม.6/5พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพpv7qfnt
ม.6/5พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์vjkxfqn
ม.6/5ท33202หลักภาษาไทยนางวาฐินี สุดสวาทzkyxuai
ม.6/5ท33102ภาษาไทย 6นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์7evd73q
ม.6/5ต33202ภาษาเกาหลี6นางสาววรัญญา คงธนะupg4o5p
ม.6/5ง30304โครงงานอาชีพการงาน2นางสาวลักขณา พะวันนาif2itrc
ม.6/5ค33102คณิตศาสตร์6นางสาวภัทรวดี ตาลผาดbujv2cn
ม.6/5ก33902แนะแนวนายวีระ มีมาก2e26imb
ม.6/5Homeroomนางสาววรัญญา คงธนะcsdrtzp
ม.6/5Native 2Mr. Darren Haggertyduxai7u
ม.6/6HomeroomHomeroomนางปารย์ใจ ขำพินิจqrfsjp4
ม.6/6อ33204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6นายชญาพล รุมาคม5kvu6op
ม.6/6อ33203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6นายภทรดนัย แจ่มศรีdyj4hz5
ม.6/6อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์bcj3n2s
ม.6/6ส33102สังคมศึกษา 10นางยุวดี เผือกโสภาdv4zv4x
ม.6/6ส30240สารสนเทศร่วมสมัยนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติ7vqqz6v
ม.6/6ศ33102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีnyb6ckd
ม.6/6ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานy3ycxyi
ม.6/6พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพv2ziamd
ม.6/6พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์dpbrdgm
ม.6/6ท33202หลักภาษาไทยนางวาฐินี สุดสวาทbejf3vj
ม.6/6ท33102ภาษาไทย 6นางวาฐินี สุดสวาทjbx22it
ม.6/6ง30304โครงงานอาชีพการงาน2นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์oaipk74
ม.6/6ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน4p2nte3
ม.6/6ค33102คณิตศาสตร์6นางสาวภัทรวดี ตาลผาดjv24cjj
ม.6/6ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากr2gysby
ม.6/6Native 2Mr. Darren Haggertyqzuvjsm
ม.6/7อ33204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6นายชญาพล รุมาคมgtq72p6
ม.6/7อ33203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6นายภทรดนัย แจ่มศรี74uf5l5
ม.6/7อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์qam3r6k
ม.6/7ส33102สังคมศึกษา 11นางยุวดี เผือกโสภาxot76wk
ม.6/7ส30240สารสนเทศร่วมสมัยนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติfop5xyc
ม.6/7ศ33012ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี3mi5n4c
ม.6/7ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานy77korl
ม.6/7พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพwze5pik
ม.6/7พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์w4c2xgo
ม.6/7ท33202หลักภาษาไทยนางวาฐินี สุดสวาทtotf6c6
ม.6/7ท33102ภาษาไทย 6นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์3vya2jm
ม.6/7ง30304โครงงานอาชีพการงาน2นางสาวลักขณา พะวันนา7n77o5b
ม.6/7ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินb45mwgy
ม.6/7ค33102คณิตศาสตร์ 6นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน2qrtgkz
ม.6/7ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากznzmxw5
ม.6/7Homeroomนางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์q3b3nov
ม.6/7Homeroomนางสาวจริญพร อุ่นเมืองq3b3nov
ม.6/7Native 2Mr. Darren Haggerty7ye3eig
ม.6/8อ33203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6นายภทรดนัย แจ่มศรีycyy4sv
ม.6/8อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์axoxe2e
ม.6/8ส33102สังคมศึกษา 12นางยุวดี เผือกโสภาxw2pgfh
ม.6/8ศ33102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีccaojrw
ม.6/8ว33262โลกดาราศาสตร์และอวกาศ6นางสาวชมนาด ป่านแก้วqione3x
ม.6/8ว33242ชีววิทยา6นางนิภาพร เกื้อกูลeok6cpr
ม.6/8ว33222เคมี 6นายอภินันท์ พลันการqeqiw6n
ม.6/8ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายฤทธิพงศ์ คงอินพานycqc46u
ม.6/8ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์5thdrz6
ม.6/8ว23102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นางฮุสนา พัฒนสกุลลอยanu43cz
ม.6/8พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพe4svygl
ม.6/8พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์av57v3i
ม.6/8ท33206ไวยากรณ์ไทยนายอรุณรัชช์ แสงพงษ์jbmloer
ม.6/8ท33102ภาษาไทย 6นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์26v234f
ม.6/8ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6นางสาวภัทรวดี ตาลผาดtavwgj5
ม.6/8ค33102คณิตศาสตร์6นางสาวภัทรวดี ตาลผาดftj4vqd
ม.6/8ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากj4noywm
ม.6/8Homeroomนางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์pfjfmq5
ม.6/8Native 2Mr. Darren Haggertywukyeoh
ม.6/9อ33203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6นายภทรดนัย แจ่มศรี5mvdpb2
ม.6/9อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์wjcn6m4
ม.6/9ส33102สังคมศึกษา 6นายอิสระพงศ์ บำรุงนาfze2g6a
ม.6/9ศ33102ศิลปะ6นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี7bywtla
ม.6/9ว33262โลกดาราศาสตร์และอวกาศ6นางสาวชมนาด ป่านแก้วrys4kkc
ม.6/9ว33242ชีววิทยา6นางนิภาพร เกื้อกูลfdnjdir
ม.6/9ว33222เคมี 6นายอภินันท์ พลันการ4atfhhp
ม.6/9ว33212โครงงานคอมพิวเตอร์นายชญาวัฒน์ การสมใจjzafz7e
ม.6/9ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์eiajo4o
ม.6/9ว23102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นางฮุสนา พัฒนสกุลลอยuwknams
ม.6/9พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา6นางนภาพร คิ้วอำไพrnoknol
ม.6/9พ30206ลีลาศนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์ku5fjrs
ม.6/9ท33206ไวยากรณ์ไทยนายอรุณรัชช์ แสงพงษ์fyfhlwe
ม.6/9ท33102ภาษาไทย 6นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์3np6fjh
ม.6/9ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินz4wcz4d
ม.6/9ค33102คณิตศาสตร์ 6นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินbty3bd5
ม.6/9ก33902แนะแนวนายวีระ มีมากgdhvoez
ม.6/9Homeroomนางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยkegaxxl
ม.6/9Native 2Mr. Darren Haggertyhou3nji