รหัสห้องเรียน Google Classroom

รหัสห้องเรียน Google Classroom

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คุณสามารถค้นหารหัส Google Classroom ได้ในช่อง Search ด้านล่าง

ห้องเรียนรหัสวิชารายวิชาชื่อ-สกุล ครูผู้สอนรหัส classroom
ม.1/1ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด4fydym2
ม.1/1ค21101คณิตศาสตร์1นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามvdjahzl
ม.1/1ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามprxwoy5
ม.1/1ค21203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ7dusc5c
ม.1/1ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์5nzzvws
ม.1/1จ21201ภาษาจีน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำo5xisp7
ม.1/1ท21101ภาษาไทย1นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขhz2dwxm
ม.1/1พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยykyqlja
ม.1/1พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัดu4m5mbb
ม.1/1ว21101วิทยาศาสตร์ 1นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรzh7crpb
ม.1/1ว21103วิทยาการคำนวณ1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์5ldcigy
ม.1/1ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ly6evjt
ม.1/1ว21211พื้นฐานชีววิทยา1นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์fv2smk3
ม.1/1ว21221วิทย์ฯเคมีนายสุนันท์ โชคบัณฑิตjkcvw6w
ม.1/1ว21231พื้นฐานฟิสิกส์1นางสาวชมนาด ป่านแก้วw5croqj
ม.1/1ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลtsyzjuk
ม.1/1ส21101สังคมศึกษา1นางสาวพนิตพร รังกลางrklapgo
ม.1/1ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิxxs7dlp
ม.2/1ส22102ประวัติศาสตร์นางสุทธิรา พ่วงจินดาxyln5fi
ม.1/1อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชklg7tfo
ม.1/1Homeroomนายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ7rprs7z
ม.1/10ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดbc7mb75
ม.1/10ค21101คณิตศาสตร์ 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์jkllwi7
ม.1/10ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์yzbhmrt
ม.1/10ง21101การงานอาชีพ การดำรงชีวิต1นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล3zdxjfa
ม.1/10จ21201ภาษาจีน1นางสาวธาดา มหายศนันท์i5wd2ch
ม.1/10ท21101ภาษาไทย1นายสัญญา ทวีสินธุ์s6ydsw3
ม.1/10พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย6g4aqqr
ม.1/10พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัดuhofdnw
ม.1/10ว21103วิทยาการคำนวณ1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองvmjreik
ม.1/10ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นายธนานุวัฒน์ แก้วทองs6ckg5v
ม.1/10ศ21101ศิลปะ1ครูใหม่5x43ghn
ม.1/10ศ21102ดนตรีนายมนระวี ศักดิ์ธนากูลmfm4qsz
ม.1/10ส21101สังคมศึกษา 1นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ3wsrslb
ม.1/10ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิihhrshs
ม.1/10อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายy2mmxh2
ม.1/10Homeroomนางสาวรัตนาพร ประสมศรีfipimdy
ม.1/10หน้าที่/ต้านฯนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์ae6p2zs
ม.1/10Homeroomนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์fipimdy
ม.1/10หน้าที่พลเมืองนางสาวรัตนาพร ประสมศรีae6p2zs
ม.1/11ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดdvgvrdj
ม.1/11ค21101คณิตศาสตร์ 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์z3r4zgy
ม.1/11ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์bcdamei
ม.1/11ง21101การงานอาชีพ การดำรงชีวิต1นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล7knf5je
ม.1/11จ21201ภาษาจีน1นางสาวธาดา มหายศนันท์ql3hhgo
ม.1/11ท21101ภาษาไทย1นายสัญญา ทวีสินธุ์g5psbb6
ม.1/11พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยqs7rlor
ม.1/11พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัดuyur7mv
ม.1/11ว21101วิทยาศาสตร์1นางนิภาพร เกื้อกูลyskvh2g
ม.1/11ว21103วิทยาการคำนวณ1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองvk53nav
ม.1/11ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นายธนานุวัฒน์ แก้วทองi7peaau
ม.1/11ศ21101ศิลปะ1ครูใหม่jwf4q5j
ม.1/11ศ21102ดนตรีนายมนระวี ศักดิ์ธนากูลcxcf573
ม.1/11ส21101สังคมศึกษา1นางสาวขวัญชนก สาโชติtyrcmej
ม.1/11ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิbxxvnst
ม.2/11ส22102ประวัติศาสตร์นางสุทธิรา พ่วงจินดาxrodjie
ม.1/11อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิช7w3ea6x
ม.1/11homeroomนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ2fbidmc
ม.1/2ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดbxw4eqe
ม.1/2ง20204การดำรงชีวิต1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์42dryol
ม.1/2ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์42dryol
ม.1/2จ21201ภาษาจีน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำjip43hf
ม.1/2ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์5n6ljke
ม.1/2ท21101ภาษาไทย1นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข2q2n3cb
ม.1/2พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย37224wt
ม.1/2พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัด5tpdl74
ม.1/2ม21101มathematics 1นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามng3svfw
ม.1/2ม21201Additional มathematics 1นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามp6bzqsf
ม.1/2ว21101วิทยาศาสตร์1นางนิภาพร เกื้อกูลovbwo2a
ม.1/2ว21103วิทยาการคำนวณ1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์t2dxhgy
ม.1/2ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์5urms4k
ม.1/2ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลa5wnj42
ม.1/2ศ21202ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคล65w6ouw
ม.1/2ส21101Social Studies 1นายอิสระพงศ์ บำรุงนาcgpvzlr
ม.1/2ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิblduzcy
ม.1/2อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์sb2pxy7
ม.1/2Home room/ หน้าที่ฯต้านฯนางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์k3fmq2v
ม.1/3ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดbveigwc
ม.1/3ค21101คณิตศาสตร์ 1นายคชาธิศ รุ่งรอดiolbdui
ม.1/3ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นายคชาธิศ รุ่งรอดlxhtrlk
ม.1/3ง20204การดำรงชีวิต1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์epmvm2b
ม.1/3ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์epmvm2b
ม.1/3จ21201ภาษาจีน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำv4pbz24
ม.1/3ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์uiujhtp
ม.1/3ท21101ภาษาไทย1นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขpufndce
ม.1/3พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย7fbm6uo
ม.1/3พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัดqd5hzv2
ม.1/3ว21101วิทยาศาสตร์ 1นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธร6i42c3r
ม.1/3ว21103วิทยาการคำนวณ1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองbutuqf2
ม.1/3ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นายธนานุวัฒน์ แก้วทองsqsdkip
ม.1/3ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลnqcfgzh
ม.1/3ศ21202ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลmgpwwxe
ม.1/3ส21101สังคมศึกษา1นางสาวขวัญชนก สาโชติewjwdgk
ม.1/3ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิznstu5l
ม.1/3อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย3nemimh
ม.1/3Homeroomนางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์, นายคชาธิศ รุ่งรอดfesp2jz
ม.1/4ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด6ftixmb
ม.1/4ค21101คณิตศาสตร์ 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์7rs7kxb
ม.1/4ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์2flq2fg
ม.1/4ง20204การดำรงชีวิต1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์bfsqst3
ม.1/4ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์bfsqst3
ม.1/4จ21201ภาษาจีน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำivcrk7f
ม.1/4ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์gdfhz4f
ม.1/4ท21101ภาษาไทย1นายสัญญา ทวีสินธุ์bosowlr
ม.1/4พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยwymjje4
ม.1/4พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัดltfaz3h
ม.1/4ว21103วิทยาการคำนวณ1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์2stbuap
ม.1/4ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์jiasuac
ม.1/4ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลmuhn2hw
ม.1/4ศ21202ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลwfgcsfc
ม.1/4ส21101สังคมศึกษา 1นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐorajntm
ม.1/4ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิarku2zk
ม.1/4อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์q3mveby
ม.1/4Homeroomนายสัญญา ทวีสินธุ์52pe6qg
ม.1/5ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดlhoqc3f
ม.1/5ค21101คณิตศาสตร์ 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์myqhfd7
ม.1/5ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์ngbywet
ม.1/5ง20204การดำรงชีวิต1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์gkvk3yl
ม.1/5ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์gkvk3yl
ม.1/5จ21201ภาษาจีน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำzu4vk55
ม.1/5ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์ttb24ni
ม.1/5ท21101ภาษาไทย1นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขvvwlwwb
ม.1/5พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยf56pbre
ม.1/5พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัด3ewc34m
ม.1/5ว21101วิทยาศาสตร์ 1นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรzt2r2ko
ม.1/5ว21103วิทยาการคำนวณ1นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง5yioyio
ม.1/5ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นายธนานุวัฒน์ แก้วทองvf7nq4p
ม.1/5ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลsuqw4dx
ม.1/5ศ21202ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลlvxgrks
ม.1/5ส21101สังคมศึกษา1นางสาวขวัญชนก สาโชติftpmjxw
ม.1/5ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิbpo43vx
ม.2/3ส22102ประวัติศาสตร์นางสุทธิรา พ่วงจินดาoyuv33o
ม.1/5อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยlplm5pg
ม.1/5อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์iw6ba4s
ม.1/6ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดqfamsoj
ม.1/6ค21101คณิตศาสตร์ 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์qqoobbo
ม.1/6ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์mjppban
ม.1/6ง20204การดำรงชีวิต1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์5wqalm7
ม.1/6ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์5wqalm7
ม.1/6จ21201ภาษาจีน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำm3cchod
ม.1/6ต20201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นนางสาวปราณี สมบูรณ์i5nby7c
ม.1/6ท21101ภาษาไทย1นายสัญญา ทวีสินธุ์zs5xsol
ม.1/6พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย3zd5tep
ม.1/6พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัด4dfa4ii
ม.1/6ว21103วิทยาการคำนวณ1นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์etrnxim
ม.1/6ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์miw7cg4
ม.1/6ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลdusjoww
ม.1/6ศ21202ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลzppyncf
ม.1/6ส21101สังคมศึกษา1นางสาวพนิตพร รังกลางtl4zpb2
ม.1/6ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิorhsq5f
ม.1/6อ20202ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยllpauac
ม.1/6อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย3kc23xx
ม.1/6หน้าที่/ต้านฯนางนิภาพร เกื้อกูลv3strtz
ม.1/6Homeroomนางนิภาพร เกื้อกูลv3strtz
ม.1/6Homeroomนายทัตกร เครือทองv3strtz
ม.1/7ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดzrj2osl
ม.1/7ค21101คณิตศาสตร์ 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์3bfxpch
ม.1/7ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์ntb6abz
ม.1/7ง20204การดำรงชีวิต1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์5m3c2gw
ม.1/7ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์5m3c2gw
ม.1/7จ21201ภาษาจีน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำapt2eku
ม.1/7ท21101ภาษาไทย1นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขnqkqy2m
ม.1/7พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย7fminvw
ม.1/7พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัดf3ftjwg
ม.1/7ว21101วิทยาศาสตร์ 1นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรffug2ja
ม.1/7ว21103วิทยาการคำนวณ1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองsmbt22r
ม.1/7ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นายธนานุวัฒน์ แก้วทองcgfmjgc
ม.1/7ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลefkbpor
ม.1/7ศ21202ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลwwwtgb5
ม.1/7ส21101สังคมศึกษา1นางสาวขวัญชนก สาโชติyxbjk2i
ม.1/7ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิa376mnv
ม.2/7ส22102ประวัติศาสตร์นางสุทธิรา พ่วงจินดา2j553uj
ม.1/7อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์y7anjso
ม.1/8ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดa72accx
ม.1/8ก21907หน้าที่พลเมือง/ต้านทุจริตนางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐgxcbt6r
ม.1/8ค21101คณิตศาสตร์ 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์kfmev2g
ม.1/8ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์2bndzlg
ม.1/8ง20204การดำรงชีวิต1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์2rcoz34
ม.1/8ง21101การงานอาชีพ1นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์2rcoz34
ม.1/8จ21201ภาษาจีน1นางสาวธาดา มหายศนันท์vxizz5e
ม.1/8ท21101ภาษาไทย1นายสัญญา ทวีสินธุ์htdgvf3
ม.1/8พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยrfzchzh
ม.1/8พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัด4ojjvnf
ม.1/8ว21103วิทยาการคำนวณ1นายธนานุวัฒน์ แก้วทองmebdfzg
ม.1/8ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นายธนานุวัฒน์ แก้วทองpozmin4
ม.1/8ศ21101ศิลปะ1นายมนระวี ศักดิ์ธนากูลu5q5k3w
ม.1/8ศ21202ปฎิบัติดนตรีไทยนายอนุรักษ์ ขวัญมงคลk3rl5pw
ม.1/8ส21101สังคมศึกษา 1นางสาวนุุชนาถ บุญประเสริฐcxrglfk
ม.1/8ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิla66a2x
ม.1/8อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย3e7mbw7
ม.1/8Homeroomนางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐhwlowdq
ม.1/9ก21903แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดwwfbdff
ม.1/9ค21101คณิตศาสตร์ 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์xsngblm
ม.1/9ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์64bz36z
ม.1/9ง21101การงานอาชีพ การดำรงชีวิต1นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล6svywe3
ม.1/9จ21201ภาษาจีน1นางสาวธาดา มหายศนันท์utytx5g
ม.1/9ท21101ภาษาไทย1นายสัญญา ทวีสินธุ์p3kfnvo
ม.1/9พ21101สุขศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยvbtdpxv
ม.1/9พ21102พลศึกษา1นายมารุต จำรูญทัดuoaz4zw
ม.1/9ว21101วิทยาศาสตร์1นางนิภาพร เกื้อกูล3i4hwqx
ม.1/9ว21103วิทยาการคำนวณ1นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง57vmlbz
ม.1/9ว21201การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง55v4vq3
ม.1/9ศ21101ศิลปะ1ครูใหม่bq6h3ry
ม.1/9ศ21202ดนตรีนางดาลัด ยินดีภพ3w7c2tm
ม.1/9ส21101สังคมศึกษา1นางสาวพนิตพร รังกลางzpggp55
ม.1/9ส21102ประวัติศาสตร์1นายชูเกียรติ สนธิtoyxnhd
ม.1/9อ21101ภาษาอังกฤษ1นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิช5duhg2x
ม.1/9Homeroomนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติn6c6spa
ม.1/9หน้าที่พลเมืองนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติlb6ztal
ม.1/9Homeroomนายกณิกร ทวนทองn6c6spa
ม.2/1I20201IS1นางธมลวรรณ พลโยธา, นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองjzuyk2k
ม.2/1ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจbkj7cmk

ม.2/1ค22101คณิตศาสตร์ 3นางสาวมนันญา เจริญใหญ่tm3k6kx
ม.2/1ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นางสาวมนันญา เจริญใหญ่a7gtmvk
ม.2/1ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือg7fmt3k
ม.2/1ง20206การดำรงชีวิต3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีo3olwov
ม.2/1ง20281บัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐqkvi4eb
ม.2/1ง22101การงานอาชีพ3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีo3olwov
ม.2/1จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์jr6p5ly
ม.2/1ท22101ภาษาไทย3นางสาวจินตหรา เทพตาแสง5eig4xo
ม.2/1พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยh6tv3i3
ม.2/1พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์7fro7sx
ม.2/1ว20213ฟิสิกส์1นางสาวชมนาด ป่านแก้วwtlwnr7
ม.2/1ว22101วิทยาศาสตร์ 3 และวิทยาการคำนวณนายบวรศักดิ์ รักธรรมzn2564k
ม.2/1ว22103วิทยาการคำนวณ 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุs2zcjkf
ม.2/1ว22201การเขียนโปรแกรม Scratchนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุxvyrm7p
ม.2/1ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์usu7b5b
ม.2/1ส22101สังคมศึกษา 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำqav432f
ม.2/1ส22233หน้าที่พลเมืองนายชูเกียรติ สนธิ5ehu5ll
ม.2/1อ22101ภาษาอังกฤษ3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์ktlbb7a
ม.2/1Homeroomนางธมลวรรณ พลโยธา, นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองffju6cc
ม.2/10ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจxdakad4
ม.2/10ค22101คณิตศาสตร์ 3นายจักรพันธ์ บุญจันทร์ww4ynfh
ม.2/10ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นายจักรพันธ์ บุญจันทร์zdbhvcs
ม.2/10ง20206การดำรงชีวิต3นายพิชนนท์ สมานรักษ์z7fc42c
ม.2/10ง22101การงานอาชีพ3นายพิชนนท์ สมานรักษ์z7fc42c
ม.2/10จ22201ภาษาจีน 3นายกิจการ ปานเผือกqx4f66x
ม.2/10ท22101ภาษาไทย3นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์dmrz7pg
ม.2/10พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยwakpmm2
ม.2/10พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์esinmd7
ม.2/10ว22101วิทยาศาสตร์ 3นายนุพล ตะเนา5xtkfvd
ม.2/10ว22103วิทยาการคำนวณ 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ7qpnnva
ม.2/10ว22201การเขียนโปรแกรม Scratchนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุjs7epxk
ม.2/10ศ22101ศิลปะ3นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีogbych6
ม.2/10ศ22203จิตรกรรมครูใหม่q4pmot7
ม.2/10ส22101สังคมศึกษา 3นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย5pp6tth
ม.2/10ส22103ประวัติศาสตร์3นางสาวขวัญชนก สาโชติe4pf3og
ม.2/10ส22233หน้าที่พลเมืองนายชูเกียรติ สนธิixsmklk
ม.2/10อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์oijkfoe
ม.2/10อ22101ภาษาอังกฤษ3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์ajfmwtn
ม.2/11I20201IS 1นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์2qo3bwg
ม.2/11I20201IS 1นางสุทธิรา พ่วงจินดา2qo3bwg
ม.2/11ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจafql575
ม.2/11ค22101คณิตศาสตร์ 3นางอมรรัตน์ ลายเมฆkxthhmj
ม.2/11ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นางอมรรัตน์ ลายเมฆ6zfvbnj
ม.2/11ง20206การดำรงชีวิต3นายพิชนนท์ สมานรักษ์aqg5lg7
ม.2/11ง20281บัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐylxgxc5
ม.2/11ง22101ง20206การงานอาชีพ3นายพิชนนท์ สมานรักษ์aqg5lg7
ม.2/11จ22201ภาษาจีน 3นายกิจการ ปานเผือกnaazaeb
ม.2/11ท22101ภาษาไทย3นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์dam3hpb
ม.2/11พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย24uk4uw
ม.2/11พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์yom2xvw
ม.2/11ว22101วิทยาศาสตร์3 และวิทยาการคำนวณนางสาวจริญพร อุ่นเมืองig3mrto
ม.2/11ว22103วิทยาการคำนวณ 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ7wahtlz
ม.2/11ว22201การเขียนโปรแกรม Scratchนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ2ommmcq
ม.2/11ศ22101ศิลปะ3นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี4d4sv34
ม.2/11ศ22203จิตรกรรมครูใหม่ktmc2ef
ม.2/11ส22101สังคมศึกษา 3นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยslj3tw2
ม.2/11ส22233หน้าที่พลเมือง 3นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐedhgbdy
ม.2/11อ22101ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์w34dnwe
ม.2/11homeroomนางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์5bpfk5r
ม.2/11homeroomนางสุทธิรา พ่วงจินดา5bpfk5r
ม.2/2I20201IS 1นางสาวอินทิรา ทรงรัฐ2gkwzka
ม.2/2ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจomap2ry
ม.2/2ค22101คณิตศาสตร์ 3นายคชาธิศ รุ่งรอดhxtxlra
ม.2/2ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นายคชาธิศ รุ่งรอด55a7iju
ม.2/2ง20206การดำรงชีวิต3นางสาวรัตนาพร ประสมศรี7uv2v7e
ม.2/2ง20281บัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐlij2xuq
ม.2/2ง22101การงานอาชีพ3นางสาวรัตนาพร ประสมศรี7uv2v7e
ม.2/2จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์k7lefla
ม.2/2ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์bscpudb
ม.2/2ท22101ภาษาไทย3นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์yzrblj6
ม.2/2พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยddx7r2m
ม.2/2พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์rekav25
ม.2/2ว22103วิทยาการคำนวณ2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์idr4ffi
ม.2/2ว22201การเขียนโปรแกรมด้วย Scratchนางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์5cvuxou
ม.2/2ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์jtaj3nu
ม.2/2ศ22203จิตรกรรมนายกีรติ จุลเนตรait2u2l
ม.2/2ส22101สังคมศึกษา3นายธนวัต เปรมปรีชาvfysiy6
ม.2/2ส22103ประวัติศาสตร์3นางสาวขวัญชนก สาโชติ45nbdoj
ม.2/2ส22233หน้าที่ี่พลเมือง3นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐxszayms
ม.2/2อ21101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวนฤมล ศรีหาผลytbufmv
ม.2/2Homeroomนางสาวอินทิรา ทรงรัฐ7jakczi
ม.2/2ว22101วิทยาศาสตร์ 3นายนุพล ตะเนาupcpcgu
ม.2/3I20201IS 1นายเนติพงษ์ นนชัยhnhr3qm
ม.2/3I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์,นายเนติพงษ์ นนชัยhnhr3qm
ม.2/3ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจjnbrvj6
ม.2/3ค22101คณิตศาสตร์ 3นายจักรพันธ์ บุญจันทร์u3xdbfo
ม.2/3ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นายจักรพันธ์ บุญจันทร์rbsew3k
ม.2/3ง20206การดำรงชีวิต3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีfx5zbkh
ม.2/3ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์qlqypsi
ม.2/3ง22101การงานอาชีพ3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีfx5zbkh
ม.2/3จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์uinikvu
ม.2/3ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์jxyafe3
ม.2/3ท22101ภาษาไทย3นางสาวจินตหรา เทพตาแสงngwifww
ม.2/3พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยmctdmwg
ม.2/3พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์vees4v2
ม.2/3ว22101วิทยาศาสตร์ 3 และวิทยาการคำนวณนายบวรศักดิ์ รักธรรมrxiyznr
ม.2/3ว22103วิทยาการคำนวณ 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุvr2nbte
ม.2/3ว22201การเขียนโปรแกรม Scratchนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุcbnovwv
ม.2/3ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์5fnh3pr
ม.2/3ศ22203จิตรกรรมนายกีรติ จุลเนตรlxgmacd
ม.2/3ส22101สังคมศึกษา 3นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยhs3b4t5
ม.2/3ส22233หน้าที่พลเมืือง 3นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ45g5pvi
ม.2/3อ22101ภาษาอังกฤษ3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์lf2bwjn
ม.2/3Homeroomนายเนติพงษ์ นนชัยvwm6zbo
ม.2/3Homeroomนางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์,นายเนติพงษ์ นนชัยvwm6zbo
ม.2/4ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจkj6qvgv
ม.2/4ค22101คณิตศาสตร์ 3นางอมรรัตน์ ลายเมฆ64setys
ม.2/4ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นางอมรรัตน์ ลายเมฆkxthhmj
ม.2/4ง20206การดำรงชีวิต3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีsbhme3i
ม.2/4ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์4pmwehv
ม.2/4ง22101การงานอาชีพ3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีsbhme3i
ม.2/4จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์c6wvg7g
ม.2/4ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์3plnch7
ม.2/4ท22101ภาษาไทย3นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์fwsl34q
ม.2/4พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยsqorytf
ม.2/4พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์564qowj
ม.2/4ว22101วิทยาศาสตร์ 3นายนุพล ตะเนาztgjni7
ม.2/4ว22103วิทยาการคำนวณ2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ywsk3qo
ม.2/4ว22201การเขียนโปรแกรมด้วย Scratchนางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์uf4btwg
ม.2/4ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์pbjybxz
ม.2/4ศ22203จิตรกรรมนายกีรติ จุลเนตร6uuakgk
ม.2/4ส22101สังคมศึกษา 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำ3oytp2n
ม.2/4ส22103ประวัติศาสตร์3นางสาวขวัญชนก สาโชติgmhlxj5
ม.2/4ส22233หน้าที่พลเมือง3นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ5odsr6i
ม.2/4อ21101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวนฤมล ศรีหาผล2lbem2f
ม.2/5I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจdf5pzls
ม.2/5ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจiz2u5g5
ม.2/5ค22101คณิตศาสตร์ 3นางสาวมนันญา เจริญใหญ่4lhy2go
ม.2/5ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นางสาวมนันญา เจริญใหญ่d5asf2p
ม.2/5ง20206การดำรงชีวิต3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีx4656we
ม.2/5ง22101การงานอาชีพ3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีx4656we
ม.2/5จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์ycqpsvw
ม.2/5ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์c4waie5
ม.2/5ท22101ภาษาไทย3นางสาวจินตหรา เทพตาแสงkqxniyp
ม.2/5พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยhicyuyl
ม.2/5พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์cwuevkk
ม.2/5ว22101วิทยาศาสตร์ 3 และวิทยาการคำนวณนายบวรศักดิ์ รักธรรม6f7cpdr
ม.2/5ว22103วิทยาการคำนวณ 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุrq6a6d7
ม.2/5ว22201การเขียนโปรแกรม Scratchนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุd4ut5q3
ม.2/5ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์yqunlny
ม.2/5ศ22203จิตรกรรมนายกีรติ จุลเนตรmup3kpg
ม.2/5ส22101สังคมศึกษา3นายธนวัต เปรมปรีชาlxrx4to
ม.2/5ส22103ประวัติศาสตร์3นางสาวขวัญชนก สาโชติs6a73pv
ม.2/5ส22233หน้าที่พลเมืองนายชูเกียรติ สนธิqpnmdq7
ม.2/5อ22101ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์fs26bzu
ม.2/5Homeroomนางธัญจิรา พิชิตผจงกิจ7jvel3y
ม.2/6I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1)นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิช6gawb44
ม.2/6I20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS1)นางสาวจินตหรา เทพตาแสง6gawb44
ม.2/6ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ33gzdov
ม.2/6ค22101คณิตศาสตร์ 3นางสาวมนันญา เจริญใหญ่xehm2st
ม.2/6ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นางสาวมนันญา เจริญใหญ่k4426el
ม.2/6ง20206การดำรงชีวิต3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีrae7nb2
ม.2/6ง22101การงานอาชีพ3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีrae7nb2
ม.2/6จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์arjeuai
ม.2/6ต20202เสริมทักษะภาษาเกาหลีนางสาวปราณี สมบูรณ์bqmyrxh
ม.2/6ท22101ภาษาไทย3นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์rzahy23
ม.2/6พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยqf6azhs
ม.2/6พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์4ohxu7c
ม.2/6ว22101วิทยาศาสตร์ 3นายนุพล ตะเนาrhc5vgn
ม.2/6ว22103วิทยาการคำนวณ2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ykiyc37
ม.2/6ว22201การเขียนโปรแกรมด้วย Scratchนางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์oeumxev
ม.2/6ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์uolmrnz
ม.2/6ศ22203จิตรกรรมนายกีรติ จุลเนตรzdswywd
ม.2/6ส22101สังคมศึกษา 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำscbkxwd
ม.2/6ส22103ประวัติศาสตร์3นางสาวขวัญชนก สาโชติ2fkzhdh
ม.2/6ส22233หน้าที่พลเมือง 3นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐycchj4y
ม.2/6อ21101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวนฤมล ศรีหาผล4rj5rnz
ม.2/6Homeroomนางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชkhpvfb6
ม.2/6Homeroomiyนางสาวจินตหรา เทพตาแสงkhpvfb6
ม.2/7I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยhead2k4
ม.2/7I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์, นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยhead2k4
ม.2/7ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจu54sad5
ม.2/7ค22101คณิตศาสตร์ 3นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิedfvdcg
ม.2/7ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิmzxfpir
ม.2/7ง20206การดำรงชีวิต3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีoqyqfbe
ม.2/7ง22101การงานอาชีพ3นางสาวรัตนาพร ประสมศรีoqyqfbe
ม.2/7จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์hnt2wa3
ม.2/7ท22101ภาษาไทย3นางสาวจินตหรา เทพตาแสงpvyol57
ม.2/7พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยlbsq4m7
ม.2/7พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์qlh3dqg
ม.2/7ว22101วิทยาศาสตร์ 3 และวิทยาการคำนวณนายบวรศักดิ์ รักธรรมhretwpr
ม.2/7ว22103วิทยาการคำนวณ 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ73eoyo2
ม.2/7ว22201การเขียนโปรแกรม Scratchนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุsvsqjce
ม.2/7ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์nomwcma
ม.2/7ศ22203จิตรกรรมนายกีรติ จุลเนตรjevpsrq
ม.2/7ส22101สังคมศึกษา 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำotdzg3g
ม.2/7ส22233หน้าที่พลเมือง3นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐn3aitbo
ม.2/7อ22101ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์enjib23
ม.2/7Homeroomนางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์, นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยxmnddqo
ม.2/8I20201IS1นางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม,นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิcsyklnd
ม.2/8I20201IS1นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิcsyklnd
ม.2/8ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจhwgn3q2
ม.2/8ค22101คณิตศาสตร์ 3นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิmbaijbi
ม.2/8ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิha27qkv
ม.2/8ง20206การดำรงชีวิต3นายพิชนนท์ สมานรักษ์gkzfvau
ม.2/8ง22101การงานอาชีพ3นายพิชนนท์ สมานรักษ์gkzfvau
ม.2/8จ22201ภาษาจีน3นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์6ewblfd
ม.2/8ท22101ภาษาไทย3นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์z6ebycg
ม.2/8พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยek2lnsv
ม.2/8พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์hgepnmg
ม.2/8ว22101วิทยาศาสตร์ 3นายนุพล ตะเนาazgkp6v
ม.2/8ว22103วิทยาการคำนวณ2นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์7qnb4rd
ม.2/8ว22201การเขียนโปรแกรมด้วย Scratchนางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์tntacvg
ม.2/8ศ22101ศิลปะ3นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์ukhdljb
ม.2/8ศ22203จิตรกรรมนายกีรติ จุลเนตรbpilzhc
ม.2/8ส22101สังคมศึกษา3นายธนวัต เปรมปรีชาghad2zl
ม.2/8ส22103ประวัติศาสตร์3นางสาวขวัญชนก สาโชติcknfoln
ม.2/8ส22233หน้าที่พลเมือง3นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐrnytduz
ม.2/8อ21101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวนฤมล ศรีหาผลyvtk5ym
ม.2/8Homeroomนางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม,นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิv4jrtdp
ม.2/8Homeroomนางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิ, นางสาวประกายแก้ว ไกรสงครามv4jrtdp
ม.2/9I20201IS 1นางสาวพนิตพร รังกลางbffqkat
ม.2/9ก22903แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ7fj4o57
ม.2/9ค22101คณิตศาสตร์ 3นายจักรพันธ์ บุญจันทร์xckueg6
ม.2/9ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3นายจักรพันธ์ บุญจันทร์ojcsxbm
ม.2/9ง20206การดำรงชีวิต3นายพิชนนท์ สมานรักษ์5wuzuru
ม.2/9ง22101การงานอาชีพ3นายพิชนนท์ สมานรักษ์5wuzuru
ม.2/9จ22201ภาษาจีน 3นายกิจการ ปานเผือก34cp4iu
ม.2/9ท22101ภาษาไทย3นางสาวจินตหรา เทพตาแสงfj4qvee
ม.2/9พ22101สุขศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยlwbikni
ม.2/9พ22102พลศึกษา3นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์kftyue2
ม.2/9ว22101วิทยาศาสตร์ 3 และวิทยาการคำนวณนายบวรศักดิ์ รักธรรมomu5v2k
ม.2/9ว22103วิทยาการคำนวณ 2นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ3ee2ps3
ม.2/9ว22201การเขียนโปรแกรม Scratchนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุe225463
ม.2/9ศ22101ศิลปะ3นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีs2j26vn
ม.2/9ศ22203จิตรกรรมครูใหม่gshofrk
ม.2/9ส22101สังคมศึกษา 3นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย65vzitl
ม.2/9ส22103ประวัติศาสตร์3นางสาวขวัญชนก สาโชติu5b2qiq
ม.2/9ส22233หน้าที่พลเมืองนายชูเกียรติ สนธิ5ke7cef
ม.2/9อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์ua525ne
ม.2/9อ22101ภาษาอังกฤษ 4นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์7gilvyy
ม.2/9Homeroomนางสาวพนิตพร รังกลาง3u4u6c7
ม.3/1ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากnwrmssy

ม.3/1ค23101คณิตศาสตร์ 5นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์t4z2m2k
ม.3/1ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์aave5ke
ม.3/1ค23203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือyxghpnr
ม.3/1ง23101การงานอาชีพ5นางสาวลักขณา พะวันนาc44xx37
ม.3/1จ23201ภาษาจีน 5นายกิจการ ปานเผือก7cpd7qu
ม.3/1ท23101ภาษาไทย5นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจ3p7fgly
ม.3/1พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพm3mo5pk
ม.3/1พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทอง27p22nk
ม.3/1ว20212เคมี2นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย6p62qu6
ม.3/1ว23101วิทยาศาสตร์5 และวิทยาการคำนวณนางสาวจริญพร อุ่นเมืองheohhrs
ม.3/1ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายชัยชนะ นาทองไชยxi3slii
ม.3/1ศ23101ศิลปะ5นางดาลัด ยินดีภพswizcyz
ม.3/1ส23101สังคมศึกษา 5นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์ttdynst
ม.3/1ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาhc4ehw3
ม.3/1ส23235หน้าที่พลเมือง 5นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยtterz6e
ม.3/1อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยzir36hm
ม.3/1Homeroomนางสาวภัทรวดี ตาลผาดmn3mx3o
ม.3/10ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากx2ekakl
ม.3/10ค23101คณิตศาสตร์5นางธมลวรรณ พลโยธาebg7ney
ม.3/10ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นางธมลวรรณ พลโยธาlytp4vk
ม.3/10ง23101การงานอาชีพ5นางสาวอินทิรา ทรงรัฐ6lryrr3
ม.3/10จ20201ภาษาจีนเบื้องต้นนางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์k2gi6v6
ม.3/10ท23101ภาษาไทย5นายกณิกร ทวนทองptyhamb
ม.3/10พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพffax5jv
ม.3/10พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทองhhxznq5
ม.3/10ว23101วิทยาศาสตร์ 5 และวิทยาการคำนวณนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์g7palti
ม.3/10ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายธนาวัฒน์ สายยศp4cgylv
ม.3/10ศ23101ศิลปะ5ครูใหม่cnaxkyj
ม.3/10ส23101สังคมศึกษา 5นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์nxo67jc
ม.3/10ส23102ประวัติศาสตร์5นางสาวพนิตพร รังกลางlqfkyru
ม.3/10ส23235หน้าที่พลเมือง 5นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยksdziic
ม.3/10อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยtmclcrt
ม.3/10Homeroomนายกิจการ ปานเผือกvc3cyet
ม.3/10Homeroomนางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีvc3cyet
ม.3/11ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากmlow7mb
ม.3/11ค23101คณิตศาสตร์ 5นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือvgo2brf
ม.3/11ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือk4h4dox
ม.3/11ง23101การงานอาชีพ5นางสาวลักขณา พะวันนา37onaws
ม.3/11จ20201ภาษาจีนเบื้องต้นนางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์q5nwh7n
ม.3/11ท23101ภาษาไทย5นายกณิกร ทวนทอง7wlxahz
ม.3/11พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพy6skupn
ม.3/11พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทองyvihagj
ม.3/11ว23101วิทยาศาสตร์ 5 และวิทยาการคำนวณนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์ggvrjkd
ม.3/11ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายชัยชนะ นาทองไชยd3pqefe
ม.3/11ศ23101ศิลปะ5ครูใหม่ezhhge7
ม.3/11ส23101สังคมศึกษา 5นางสุทธิรา พ่วงจินดาyb6nb5d
ม.3/11ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนา34e252h
ม.3/11ส23235หน้าที่พลเมือง 5นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยbstxnmo
ม.3/11อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยjfyav7z
ม.3/11Homeroomนางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์yhde7oc
ม.3/11Homeroomนางวาฐินี สุดสวาทyhde7oc
ม.3/2ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากuwn2ubt
ม.3/2ค23101คณิตศาสตร์ 5นายคชาธิศ รุ่งรอด62jdwn6
ม.3/2ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นายคชาธิศ รุ่งรอดe5zugpa
ม.3/2ง23101การงานอาชีพ5นางสาวอินทิรา ทรงรัฐqjokal2
ม.3/2จ23201ภาษาจีน 5นายกิจการ ปานเผือกt5y2eth
ม.3/2ท23101ภาษาไทย5นายกณิกร ทวนทองv5pvfcc
ม.3/2พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพwi4dxu3
ม.3/2พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทอง44qfflp
ม.3/2ว23101วิทยาศาสตร์5นางกฤติญา กิตติวิริยะการkeios74
ม.3/2ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายธนาวัฒน์ สายยศi7ewzcn
ม.3/2ศ23101ศิลปะ5นางดาลัด ยินดีภพjrihuoy
ม.3/2ส23101สังคมศึกษา 5นางสุทธิรา พ่วงจินดาxwdk7xq
ม.3/2ส23102ประวัติศาสตร์5นางสาวพนิตพร รังกลางdcdi76a
ม.3/2ส23235หน้าที่พลเมือง5นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองnrdjoo6
ม.3/2อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยexe2i6h
ม.3/2Homeroomนายอิสระพงศ์ บำรุงนาvew24ln
ม.3/3ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากwpj2r2d
ม.3/3ค23101คณิตศาสตร์5นายอานนท์ เลี้ยงพรมhchtexp
ม.3/3ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นายอานนท์ เลี้ยงพรมcaqnttl
ม.3/3ง23101การงานอาชีพ5นางสาวลักขณา พะวันนาvpfzso2
ม.3/3จ23201ภาษาจีน 5นายกิจการ ปานเผือกqjnzhmh
ม.3/3ท23101ภาษาไทย5นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจcxztl5k
ม.3/3พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพs67unrk
ม.3/3พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทอง7gx6m52
ม.3/3ว23101วิทยาศาสตร์5 และวิทยาการคำนวณนางสาวจริญพร อุ่นเมืองcec5dkq
ม.3/3ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายชัยชนะ นาทองไชยnxmlqg2
ม.3/3ศ23101ศิลปะ5นางดาลัด ยินดีภพtwvkzo2
ม.3/3ส23101สังคมศึกษา 5นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติpg2fupl
ม.3/3ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาtg7gqsp
ม.3/3ส23235หน้าที่พลเมือง 5นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยvu3zphm
ม.3/3อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์r2k6p2j
ม.3/3อ23101ภาษาอังกฤษ5นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชwlzmj34
ม.3/3Homeroomนางสาววารุณี นิธิยาภากุลtd3uof6
ม.3/4ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากtuhsk4l
ม.3/4ค23101คณิตศาสตร์5นายอานนท์ เลี้ยงพรมwenll5g
ม.3/4ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นายอานนท์ เลี้ยงพรมq4m6hjm
ม.3/4ง23101การงานอาชีพ5นางสาวอินทิรา ทรงรัฐafm3ikw
ม.3/4จ23201ภาษาจีน 5นายกิจการ ปานเผือกifqrkfe
ม.3/4ท23101ภาษาไทย5นายกณิกร ทวนทองchqr5sv
ม.3/4พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพokzykrf
ม.3/4พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทองwnhygop
ม.3/4ว23101วิทยาศาสตร์5นางกฤติญา กิตติวิริยะการqwe6kga
ม.3/4ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายธนาวัฒน์ สายยศghs435k
ม.3/4ศ23101ศิลปะ5นางดาลัด ยินดีภพ2w2p6rf
ม.3/4ส23101สังคมศึกษา 5นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติqvvekm6
ม.3/4ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาxqxosb2
ม.3/4ส23235หน้าที่พลเมือง5นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองtazvvwq
ม.3/4อ20201เสริมทักษะภาษาอังกฤษนางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์jpzxfkt
ม.3/4อ23101ภาษาอังกฤษ5นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชsy6ngnn
ม.3/4Homeroomนางกฤติญา กิตติวิริยะการ3n7tads
ม.3/5ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากsract5z
ม.3/5ค23101คณิตศาสตร์5นายอานนท์ เลี้ยงพรม3igadi4
ม.3/5ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นายอานนท์ เลี้ยงพรมafbmnrh
ม.3/5ง20281บัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐpubkibs
ม.3/5ง23101การงานอาชีพ5นางสาวลักขณา พะวันนาefegnzv
ม.3/5จ23201ภาษาจีน 5นายกิจการ ปานเผือกh63yps7
ม.3/5ท23101ภาษาไทย5นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจadpapcn
ม.3/5พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพritgecl
ม.3/5พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทองgysg3z3
ม.3/5ว23101วิทยาศาสตร์5 และวิทยาการคำนวณนางสาวจริญพร อุ่นเมือง3hlmcf5
ม.3/5ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายชัยชนะ นาทองไชยqfy3eck
ม.3/5ศ23101ศิลปะ5นางดาลัด ยินดีภพzcitikz
ม.3/5ส23101สังคมศึกษา 5นางสุทธิรา พ่วงจินดาobhgtbw
ม.3/5ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาx3dtofb
ม.3/5ส23235หน้าที่พลเมือง 5นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย5ztl33y
ม.3/5อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวประกายเพชร วรอุไรzy6bqkd
ม.3/5Homeroomนางสาวลักขณา พะวันนาejqeql2
ม.3/6ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากbxhjeps
ม.3/6ค23101คณิตศาสตร์5นางธมลวรรณ พลโยธาzehxnfy
ม.3/6ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นางธมลวรรณ พลโยธาy6abhbw
ม.3/6ง20281บัญชีเบื้องต้นนางสาวอินทิรา ทรงรัฐwopcolv
ม.3/6ง23101การงานอาชีพ5นางสาวอินทิรา ทรงรัฐ77gzng6
ม.3/6จ20201ภาษาจีนเบื้องต้นนางสาวธาดา มหายศนันท์folmdb4
ม.3/6ท23101ภาษาไทย5นายกณิกร ทวนทองosjbq7d
ม.3/6พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพfizezxf
ม.3/6พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทอง4evzxjy
ม.3/6ว23101วิทยาศาสตร์5นางกฤติญา กิตติวิริยะการzi7wr6u
ม.3/6ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายธนาวัฒน์ สายยศjlixljt
ม.3/6ศ23101ศิลปะ5นางดาลัด ยินดีภพs24wsaa
ม.3/6ส23101สังคมศึกษา 5นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติd4eg7ml
ม.3/6ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาzcv6rgc
ม.3/6ส23235หน้าที่พลเมือง5นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองrqykwmm
ม.3/6อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวประกายเพชร วรอุไรftsxy2x
ม.3/6Homeroomนางสาวขวัญชนก สาโชติ6bbvsbz
ม.3/7ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากlccsomr
ม.3/7ค23101คณิตศาสตร์ 5นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์2j5pfzf
ม.3/7ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์duavkl7
ม.3/7ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์773bg66
ม.3/7ง23101การงานอาชีพ5นางสาวลักขณา พะวันนาjithkfs
ม.3/7จ20201ภาษาจีนเบื้องต้นนางสาวธาดา มหายศนันท์4lypxzn
ม.3/7ท23101ภาษาไทย5นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจfokprpl
ม.3/7พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพ5h63ute
ม.3/7พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทองs4jdtgh
ม.3/7ว23101วิทยาศาสตร์5 และวิทยาการคำนวณนางสาวจริญพร อุ่นเมือง2wsf7yq
ม.3/7ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายชัยชนะ นาทองไชยxf2s57w
ม.3/7ศ23101ศิลปะ5ครูใหม่g4yvj3w
ม.3/7ส23101สังคมศึกษา 5นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์vbl6ai3
ม.3/7ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาgdw7xyl
ม.3/7ส23235หน้าที่พลเมือง5นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองtgrn52q
ม.3/7อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวประกายเพชร วรอุไรdxwb227
ม.3/7Homeroomนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดdo7owla
ม.3/8ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากs342vzj
ม.3/8ค23101คณิตศาสตร์5นางธมลวรรณ พลโยธาmlzkrb4
ม.3/8ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นางธมลวรรณ พลโยธาd3333sq
ม.3/8ง20262ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนายพิชนนท์ สมานรักษ์5dd5lsp
ม.3/8ง23101การงานอาชีพ5นางสาวอินทิรา ทรงรัฐyn4ywi5
ม.3/8จ20201ภาษาจีนเบื้องต้นนางสาวธาดา มหายศนันท์6h6bfgj
ม.3/8ท23101ภาษาไทย5นายกณิกร ทวนทองfx5niwg
ม.3/8พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพ3zi72rr
ม.3/8พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทองk5qm5yr
ม.3/8ว23101วิทยาศาสตร์5นางกฤติญา กิตติวิริยะการpahitjs
ม.3/8ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายธนาวัฒน์ สายยศlx57x23
ม.3/8ศ23101ศิลปะ5ครูใหม่rac5k24
ม.3/8ส23101สังคมศึกษา 5นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์4mdz4og
ม.3/8ส23102ประวัติศาสตร์5นางสาวพนิตพร รังกลางbikldas
ม.3/8ส23235หน้าที่พลเมือง 5นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชยyqizujg
ม.3/8อ23101ภาษาอังกฤษ5นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิชgnmtvoh
ม.3/9ก23903แนะแนวนายวีระ มีมากjhg2opc
ม.3/9ค23101คณิตศาสตร์ 5นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์uvclt4o
ม.3/9ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์qsgfufn
ม.3/9ง23101การงานอาชีพ5นางสาวลักขณา พะวันนาrcsimcq
ม.3/9จ20201ภาษาจีน 5นายจักรพงษ์ อัมพุธp26ghxu
ม.3/9ท23101ภาษาไทย5นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจnebr4np
ม.3/9พ23101สุขศึกษา ม.3นางนภาพร คิ้วอำไพqphcv2g
ม.3/9พ23102พลศึกษา5นายทัตกร เครือทองjac2pib
ม.3/9ว23101วิทยาศาสตร์ 5 และวิทยาการคำนวณนางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์je5wprh
ม.3/9ว23201การเขียนโปรแกรมภาษาซีนายชัยชนะ นาทองไชยhvot2jy
ม.3/9ศ23101ศิลปะ5ครูใหม่3tnso32
ม.3/9ส23101สังคมศึกษา 5นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติxofmzah
ม.3/9ส23102ประวัติศาสตร์5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาfvnjzwi
ม.3/9ส23235หน้าที่พลเมือง5นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองtzdbeme
ม.3/9อ23101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยglgjvtz
ม.3/9Homeroomนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์2khyofg
ม.4/1ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจbxezoex

ม.4/1ค31101คณิตศาสตร์1นางปัทมาพร ดาวทองe4eyp24
ม.4/1ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยghqels7
ม.4/1ง30323พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นางสาวลักขณา พะวันนาlntpwip
ม.4/1ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์2bnhuyq
ม.4/1ท31101ภาษาไทย 1นางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีfd2nz3i
ม.4/1พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์tjfjm4e
ม.4/1พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยkopavd3
ม.4/1ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนายธนาวัฒน์ สายยศ6bugt6t
ม.4/1ว31213การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นนายชัยชนะ นาทองไชยtrs3wwy
ม.4/1ว31215การสร้างเกมสร้างสรรค์นายชญาวัฒน์ การสมใจrgt3kjn
ม.4/1ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี47cw35l
ม.4/1ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรwx5amdi
ม.4/1ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชาmhoffsv
ม.4/1อ31101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์z3tqiyw
ม.4/1อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์534wemm
ม.4/1Homeroomนางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์hbv6uhv
ม.4/10ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจeadgi7l
ม.4/10ค31101คณิตศาสตร์1นางปัทมาพร ดาวทองdvbq7lx
ม.4/10ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1นางปัทมาพร ดาวทองakdrhlt
ม.4/10ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์mjogjbu
ม.4/10ท31101ภาษาไทย 1นางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีuo7h7yk
ม.4/10พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์xzgbgqg
ม.4/10พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยgb5yihl
ม.4/10ว31201ฟิสิกส์1นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธาdwrg4lp
ม.4/10ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีr753o36
ม.4/10ว31241ชีววิทยา1นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์to6txey
ม.4/10ว31261โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ1นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัย6a7fsqa
ม.4/10ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีa2gni3e
ม.4/10ส31101สังคมศึกษา1นางสาวพนิตพร รังกลาง6vyugzk
ม.4/10ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชา6nth35a
ม.4/10อ31101ภาษาอังกฤษ1นายชญาพล รุมาคมsodn72l
ม.4/10อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์enxekpd
ม.4/10หน้าที่พลเมือง + Homeroomนายอภินันท์ พลันการfpljkd7
ม.4/10Homeroomนางปัทมาพร ดาวทองและนายอภินันท์ พลันการfpljkd7
ม.4/2ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ5o6j7if
ม.4/2ค31101คณิตศาสตร์1นางปัทมาพร ดาวทองgomo236
ม.4/2ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยdfy47d6
ม.4/2ง30305พื้นฐานงานไม้นายพิชนนท์ สมานรักษ์mcata5t
ม.4/2ง30311งานเชื่อมเบื้องต้นนายพิชนนท์ สมานรักษ์344lwvh
ม.4/2ง30326วัสดุช่างอุตสาหกรรมนายพิชนนท์ สมานรักษ์z6fvuqx
ม.4/2ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์ijx6fwv
ม.4/2ท31101ภาษาไทย1นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดep7xb7l
ม.4/2พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์uxo6mwe
ม.4/2พ30249เทเบิลเทนนิสนายมารุต จำรูญทัดpxlsdtl
ม.4/2พ30267ฟุตซอลนายมณฑล คล้ายสุบรรณ์o2hhtvl
ม.4/2พ30270ซอฟท์บอล1นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์ezkarwp
ม.4/2พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยrzubrti
ม.4/2ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีtvbr6md
ม.4/2ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี7mldqkj
ม.4/2ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรfn6tos2
ม.4/2ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชา4evzarb
ม.4/2อ31101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์2ers5qj
ม.4/2อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวนฤมล ศรีหาผลylklev7
ม.4/2โฮมรูมนายมณฑล คล้ายสุบรรณ์x35ei4u
ม.4/3ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจdwopd5i
ม.4/3ค31101คณิตศาสตร์ 1นางอุไลพร ทีโพนทันx5oad45
ม.4/3ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยfetre23
ม.4/3ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์3wzle3u
ม.4/3จ31201ภาษาจีน 1นายกิจการ ปานเผือกrbsckfr
ม.4/3จ31202ภาษาจีนฟัง-พูด1นางสาวธาดา มหายศนันท์4hdwnuu
ม.4/3จ31203ภาษาจีนอ่าน-เขียน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำoyg2o4k
ม.4/3ท31101ภาษาไทย1นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดadcpzd6
ม.4/3ท31201รักษ์วรรณคดีนางสาวขวัญชีวา กุกำจัด737y6lj
ม.4/3พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์ir3wd7r
ม.4/3พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย44btaat
ม.4/3ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนายธนาวัฒน์ สายยศ4klgv6q
ม.4/3ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีhcqkoex
ม.4/3ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรmz7zvhh
ม.4/3ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชาdt44y6r
ม.4/3อ31101ภาษาอังกฤษ1นายชญาพล รุมาคมdl7dqai
ม.4/3อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์sovumzq
ม.4/3อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์7yaqwdx
ม.4/3Homeroomนายชญาพล รุมาคมk6sgjb5
ม.4/4ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ7qv2w4r
ม.4/4ค31101คณิตศาสตร์ 1นางอุไลพร ทีโพนทัน5svllap
ม.4/4ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยo7v4ry5
ม.4/4ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์6iqhbzv
ม.4/4จ31201ภาษาจีน 1นายกิจการ ปานเผือกklfyyin
ม.4/4จ31202ภาษาจีนฟัง-พูด1นางสาวธาดา มหายศนันท์tzhuxuh
ม.4/4จ31203ภาษาจีนอ่าน-เขียน1นางสาวกานต์ธีรา คมขำdl7fqoz
ม.4/4ท31101ภาษาไทย 1นางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีk5bxohl
ม.4/4ท31201รักษ์วรรณคดีนางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีdp6jfom
ม.4/4พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์y7kdmc2
ม.4/4พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยwndmxl7
ม.4/4ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีl5hlsi4
ม.4/4ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีyl5lz52
ม.4/4ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตร2tf4xak
ม.4/4ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชา7sn6n53
ม.4/4อ31101ภาษาอังกฤษ1นายชญาพล รุมาคม25o6znu
ม.4/4อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวนฤมล ศรีหาผลl7cgekd
ม.4/4อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์i3phxwn
ม.4/4homeroomนายฤทธิพงศ์ คงอินพานoj4w4b6
ม.4/4Homeroomนางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์oj4w4b6
ม.4/5ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจkwqbumc
ม.4/5ค31101คณิตศาสตร์ 1นางอุไลพร ทีโพนทันe6tzf3i
ม.4/5ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยnnbeg7m
ม.4/5ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์vohqjf4
ม.4/5ท31101ภาษาไทย1นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดipgauir
ม.4/5ท31201รักษ์วรรณคดีนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดe3oofao
ม.4/5พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์uzp5zak
ม.4/5พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยa6iocs7
ม.4/5ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีtxsc3oi
ม.4/5ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี3gvnju3
ม.4/5ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรbbfzqq6
ม.4/5ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชาsrlyo5c
ม.4/5อ31101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์wy2l2b5
ม.4/5อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์gipuckn
ม.4/5อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์yc5jmdd
ม.4/5Homeroomนางสาวนฤมล ศรีหาผลortyoij
ม.4/6ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจtrecbhp
ม.4/6ค31101คณิตศาสตร์1นางปัทมาพร ดาวทองqnxifsi
ม.4/6ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยqnasn6f
ม.4/6ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์uodoi2b
ม.4/6ต31201ภาษาเกาหลี1นางสาววรัญญา คงธนะjfhc75e
ม.4/6ต31202ภาษาเกาหลี ฟัง-พูด 1นางสาววรัญญา คงธนะlsfalwl
ม.4/6ต31203ภาษาเกาหลี อ่าน-เขียน1นางสาวปราณี สมบูรณ์cdnyr3w
ม.4/6ท31101ภาษาไทย 1นางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรี24n3ll6
ม.4/6ท31201รักษ์วรรณคดีนางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีoplpmaw
ม.4/6พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์frbln6z
ม.4/6พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยfp7sucv
ม.4/6ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีpprbfqj
ม.4/6ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีglbdedq
ม.4/6ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรsd3nqso
ม.4/6ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชาvfptnei
ม.4/6อ31101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์2tpn32v
ม.4/6อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวนฤมล ศรีหาผลgvfnttq
ม.4/6อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์kdr5rbv
ม.4/6Homeroomนายธนวัต เปรมปรีชาf4ihkvq
ม.4/7ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ5s2qpti
ม.4/7ค31101คณิตศาสตร์ 1นางอุไลพร ทีโพนทันnldvvc3
ม.4/7ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางอุไลพร ทีโพนทันpukrgfk
ม.4/7ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยq43x67t
ม.4/7ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์3644r7f
ม.4/7ท31101ภาษาไทย1นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดov4nvoa
ม.4/7ท31201รักษ์วรรณคดีนางสาวขวัญชีวา กุกำจัดcah5cvk
ม.4/7พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์dh677jg
ม.4/7พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์7gchr5m
ม.4/7พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยgkq47ja
ม.4/7ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีf3ndqzz
ม.4/7ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีtjhcu7b
ม.4/7ส30235ท้องถิ่นของเรานายวชิรวิทย์ สายโท35tl2py
ม.4/7ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรd6ayszx
ม.4/7ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชา4vjqvc2
ม.4/7อ31101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์evrzzms
ม.4/7อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์aitspj2
ม.4/7อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์tqs4hwp
ม.4/7Homeroomนางสาวมนันญา เจริญใหญ่ysv6btl
ม.4/8ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ4sk4hkm
ม.4/8ค31101คณิตศาสตร์ 1นางอุไลพร ทีโพนทันah35ihg
ม.4/8ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1นางอุไลพร ทีโพนทัน7lhfp54
ม.4/8ง30261งานเขียนแบบเบื้องต้นนายเนติพงษ์ นนชัยqixpzot
ม.4/8ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์ec3wjcm
ม.4/8ท31101ภาษาไทย 1นางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีq5feos7
ม.4/8ท31201รักษ์วรรณคดีนางสาวเยาวดี จัน่ทร์ศรีbc5mzyc
ม.4/8พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยff3s336
ม.4/8ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีjgobow4
ม.4/8ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีruqhlxt
ม.4/8ส30235ท้องถิ่นของเรานายวชิรวิทย์ สายโทbexb5zx
ม.4/8ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรbepe22a
ม.4/8ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชาotyywf2
ม.4/8อ31101ภาษาอังกฤษ1นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์un7h7f5
ม.4/8อ31201ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1นางสาวนฤมล ศรีหาผลa3pdtep
ม.4/8อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์mpofnk6
ม.4/8Homeroomนายสมพร กรินทะb35hqow
ม.4/8Homeroomนายจักรพันธ์ บุญจันทร์,ว่าที่ ร.ต.สมพร กรินทะb35hqow
ม.4/9ก31901แนะแนวนางปารย์ใจ ขำพินิจ6ex3edb
ม.4/9ค31101คณิตศาสตร์1นางปัทมาพร ดาวทองoq36tkx
ม.4/9ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1นางปัทมาพร ดาวทองjfsrpn6
ม.4/9ง31101การงานอาชีพ1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์7c2djny
ม.4/9ท31101ภาษาไทย1นางสาวขวัญชีวา กุกำจัดsqo7oxd
ม.4/9พ30201กีฬาสากลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์67phkdz
ม.4/9พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา1นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย54wkan7
ม.4/9ว31201ฟิสิกส์1นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา5tcubp2
ม.4/9ว31211การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนครูภทรดนัย แจ่มศรีwjss3jp
ม.4/9ว31221เคมี1นายสุนันท์ โชคบัณฑิตl74qgy4
ม.4/9ว31241ชีววิทยา1นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์ldbkwdi
ม.4/9ว31261โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ1นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัย7qzirf3
ม.4/9ศ31101ศิลปะ1นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรีjwir6is
ม.4/9ส31101สังคมศึกษา1นางณัฐภรณ์ เจนจิตรly6vzxc
ม.4/9ส31102ประวัติศาสตร์1นายธนวัต เปรมปรีชาc2lgcfg
ม.4/9อ31101ภาษาอังกฤษ1นายชญาพล รุมาคมiyz2myv
ม.4/9อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์tmz75qg
ม.4/9Homeroomนายสุนันท์ โชคบัณฑิตom5tyok
ม.4/9หน้าที่+Homeroomนางสาวชมนาด ป่านแก้ว2rpgcld
ม.5/1ISการศึกษาค้นคว้านายวีระ มีมากopm4wil
ม.5/1ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดna6r4i5
ม.5/1ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองdeljzmb
ม.5/1ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัยitc6z5c
ม.5/1ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลo2maecb
ม.5/1ท32101ภาษาไทย3นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์ukfgpct
ม.5/1พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยhp3otrw
ม.5/1ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นางฮุสนา พัฒนสกุลลอยwsod6du
ม.5/1ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะibks3ip
ม.5/1ว32213การสร้างเว็บไซต์ HTมL-CSSนายปฏิพัทธ์ บุญเกตุqrj2enu
ม.5/1ว32215การสร้างเอกสารขั้นสูงนายชญาวัฒน์ การสมใจx37io4s
ม.5/1ว32231สะเต็มศึกษา1นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรho3lj2j
ม.5/1ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลk2cwupk
ม.5/1ส30233หน้าที่พลเมือง3นางสาววารุณี นิธิยาภากุล24p57pf
ม.5/1ส32101สังคมศึกษา3นางสาววารุณี นิธิยาภากุล4owkx3p
ม.5/1ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมือง5rf2obo
ม.5/1อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์bphmiaq
ม.5/1Homeroomนายวีระ มีมากoirctuc
ม.5/1Homeroomนายชัยชนะ นาทองไชยoirctuc
ม.5/10I30201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นางอุไลพร ทีโพนทัน , นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินinv64e7
ม.5/10ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดpotixyl
ม.5/10ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองruicjkf
ม.5/10ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองw6mebsh
ม.5/10ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลthdqmjv
ม.5/10ท32101ภาษาไทย3นางสาวริตตา รัชตะอักษรmhkwlfk
ม.5/10พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยlancntt
ม.5/10ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะs73n5ho
ม.5/10ว32201ฟิสิกส์3นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยdetvht2
ม.5/10ว32221เคมี3นางฮุสนา พัฒนสกุลลอยeoiscg6
ม.5/10ว32241ชีววิทยา3นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์7n4wokn
ม.5/10ว32261โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรlx7wstt
ม.5/10ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลxs6gdl6
ม.5/10ส30233หน้าที่พลเมือง3นางสาววารุณี นิธิยาภากุลiqm7om3
ม.5/10ส32101สังคมศึกษา3นายวชิรวิทย์ สายโทzsv3xzi
ม.5/10ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองuhltdzr
ม.5/10อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวประกายเพชร วรอุไรjmxvhlw
ม.5/10อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์wjn7sk6
ม.5/10Homeroomนางอุไลพร ทีโพนทัน , นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินflx2drd
ม.5/2I30201การศึกษาค้นคว้านางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์7q67wga
ม.5/2ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดoruenug
ม.5/2ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์axxch2i
ม.5/2ง30307งานเข้าไม้และการต่อไม้นายพิชนนท์ สมานรักษ์scnsisf
ม.5/2ง30313เทคนิคงานเชื่อมโลหะนายพิชนนท์ สมานรักษ์n7mmfgh
ม.5/2ง30319เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นางสาวรัตนาพร ประสมศรีy7ozlfl
ม.5/2ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัยntveeq6
ม.5/2ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลzh6f3ge
ม.5/2ท32101ภาษาไทย3นางสาวริตตา รัชตะอักษรdtivruk
ม.5/2พ30245ดาบสองมือนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์mfriebx
ม.5/2พ30246มวยไทยนายมณฑล คล้ายสุบรรณ์6kmnnzb
ม.5/2พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยctar2jv
ม.5/2ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นายสุนันท์ โชคบัณฑิต2vwnhyi
ม.5/2ว30105วิทยาการคำนวนและออกแบบเทคโนโลยีนายชญาวัฒน์ การสมใจnf2hvxp
ม.5/2ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลfwdyvk5
ม.5/2ส30233หน้าที่พลเมือง 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำgz5blm7
ม.5/2ส32101สังคมศึกษา3นายวชิรวิทย์ สายโทsv3bud6
ม.5/2ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมือง5wg3pi4
ม.5/2อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวประกายเพชร วรอุไรlnyme2y
ม.5/2โฮมรูมนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์aqurvdn
ม.5/3I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นางสาวธาดา มหายศนันท์xoezfio
ม.5/3l30201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)นางสาวประกายเพชร วรอุไรq3nb3x5
ม.5/3ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดrdmmtln
ม.5/3ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์w3guqs3
ม.5/3ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัยp4atjvq
ม.5/3ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลlxxf2hn
ม.5/3จ32201ภาษาจีน 3นายจักรพงษ์ อัมพุธp4wgyki
ม.5/3ท32101ภาษาไทย3นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์eo6dz4x
ม.5/3ท32201การสร้างสรรค์ทางภาษาไทยนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์3lhz7rh
ม.5/3พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย6fexuwf
ม.5/3ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นายสุนันท์ โชคบัณฑิตec5itum
ม.5/3ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะjdyv4c5
ม.5/3ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลu53e3la
ม.5/3ส30233หน้าที่พลเมือง 3นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์frdwsi7
ม.5/3ส32101สังคมศึกษา3นางสาววารุณี นิธิยาภากุลqqvst53
ม.5/3ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองmbka6bz
ม.5/3อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์nbkvdlf
ม.5/3อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์gljm5bb
ม.5/3อ32202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด3นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายtnhc2cm
ม.5/3Homeroomนางสาวธาดา มหายศนันท์4elicq2
ม.5/3Homeroomนางสาวประกายเพชร วรอุไร4elicq2
ม.5/4ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดmkjvbxc
ม.5/4ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์fjsmiwx
ม.5/4ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัย5oxkgk4
ม.5/4ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลlvykjjt
ม.5/4จ32201ภาษาจีน 3นายจักรพงษ์ อัมพุธ47roikp
ม.5/4ท32101ภาษาไทย3นางสาวริตตา รัชตะอักษรx44urle
ม.5/4ท32201การสร้างสรรค์ทางภาษาไทยนางสาวริตตา รัชตะอักษรzzt3kun
ม.5/4พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยuncte3r
ม.5/4ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นางฮุสนา พัฒนสกุลลอยvf2vqcy
ม.5/4ว30106วิทยาการคำนวนและออกแบบเทคโนโลยีนายชญาวัฒน์ การสมใจu7gqrsm
ม.5/4ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลt22nvrc
ม.5/4ส30233หน้าที่พลเมือง 3นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์uncnkd3
ม.5/4ส32101สังคมศึกษา3นายวชิรวิทย์ สายโทkkvclks
ม.5/4ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองag57e4g
ม.5/4อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวประกายเพชร วรอุไรwwq6tvy
ม.5/4อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์dbjlzov
ม.5/4อ32202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด3นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายejegfc7
ม.5/5I30201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์n75auf3
ม.5/5ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดomplbnv
ม.5/5ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองlte4cty
ม.5/5ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัย66zkrwh
ม.5/5ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลfgwvqpd
ม.5/5ท32101ภาษาไทย3นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์waenlhu
ม.5/5ท32201การสร้างสรรค์ทางภาษาไทยนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์jifp64o
ม.5/5พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยaztevnd
ม.5/5ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นายสุนันท์ โชคบัณฑิตg4pgg7z
ม.5/5ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะt5oe6kh
ม.5/5ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคล2n6zz4c
ม.5/5ส30233หน้าที่พลเมือง3นางสาววารุณี นิธิยาภากุลv4rqlsy
ม.5/5ส32101สังคมศึกษา3นางสาววารุณี นิธิยาภากุลw3vevvr
ม.5/5ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองysrsf6m
ม.5/5อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์3de27h2
ม.5/5อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์lc4syqb
ม.5/5อ32202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด3นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายv6gh34l
ม.5/5Homeroomนางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์7gwqmey
ม.5/6I30201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์pti5yjm
ม.5/6ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีด6pek3z4
ม.5/6ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวนัยฬาจิต อบเหลือง73hvfgg
ม.5/6ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัยhwjjkvu
ม.5/6ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลfq22vqj
ม.5/6ต32201ภาษาเกาหลี3นางสาววรัญญา คงธนะrlm6t37
ม.5/6ท32101ภาษาไทย3นางสาวริตตา รัชตะอักษรjaakrdz
ม.5/6ท32201การสร้างสรรค์ทางภาษาไทยนางสาวริตตา รัชตะอักษรd25chch
ม.5/6พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยtroo2j2
ม.5/6ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นายอภินันท์ พลันการktzhll4
ม.5/6ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะ7luzhie
ม.5/6ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลaapsgpn
ม.5/6ส30233หน้าที่พลเมือง 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำuv64hl6
ม.5/6ส32101สังคมศึกษา3นางสาววารุณี นิธิยาภากุลjnhcgtp
ม.5/6ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองftoihfw
ม.5/6อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์uvsp54d
ม.5/6อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์rq4pm6g
ม.5/6อ32202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด3นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์gvvcvcl
ม.5/6Homeroomนายอรุณรัชช์ แสงพงษ์kqu22jj
ม.5/7I30201IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ประกอบความรู้นางสาวนงนุช เพียรไม่คลายefeeijn
ม.5/7ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดs6envi2
ม.5/7ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์pca3up3
ม.5/7ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์2qdc2q4
ม.5/7ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัยq22rofv
ม.5/7ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลu7ldooj
ม.5/7ท32101ภาษาไทย3นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์z3z6wwh
ม.5/7ท32201การสร้างสรรค์ทางภาษาไทยนางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์awfucqd
ม.5/7พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยnhyjoq2
ม.5/7ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นายอภินันท์ พลันการqyhiaxx
ม.5/7ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะqyts7ap
ม.5/7ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลzebs5b3
ม.5/7ส30233หน้าที่พลเมือง3นางสาววารุณี นิธิยาภากุลhhk43pz
ม.5/7ส30237รู้รอบโลกนางสาววารุณี นิธิยาภากุล277ucfb
ม.5/7ส32101สังคมศึกษา3นายวชิรวิทย์ สายโทjje365y
ม.5/7ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองi42czwr
ม.5/7อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์4fdipfg
ม.5/7อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์nq2lkiq
ม.5/7อ32202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด3นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์nvsetyn
ม.5/7โฮมรูมนายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยpj6sjrp
ม.5/8I30201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นายวชิรวิทย์ สายโท7gj6ejc
ม.5/8I30201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1)นางสาวริตตา รัชตะอักษร7gj6ejc
ม.5/8ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดpzgkny6
ม.5/8ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์c5wdsom
ม.5/8ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์gcjrp7q
ม.5/8ง30322ต้นกล้าอาชีพนายเนติพงษ์ นนชัยzuiudtk
ม.5/8ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผลo6v34rg
ม.5/8ท32101ภาษาไทย3นางสาวริตตา รัชตะอักษร5vwp6hm
ม.5/8ท32201การสร้างสรรค์ทางภาษาไทยนางสาวริตตา รัชตะอักษรwjfqkba
ม.5/8พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยyjq7fqy
ม.5/8ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)นายอภินันท์ พลันการyfrv4ls
ม.5/8ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะaumnfto
ม.5/8ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคล6r56x77
ม.5/8ส30233หน้าที่พลเมือง 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำ2kikdke
ม.5/8ส30237รู้รอบโลกนางสาววารุณี นิธิยาภากุลjcw5a5d
ม.5/8ส32101สังคมศึกษา3นายวชิรวิทย์ สายโทckzeyxg
ม.5/8ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองazn7tqq
ม.5/8อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวประกายเพชร วรอุไรl5og5mx
ม.5/8อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์qorxyci
ม.5/8อ32202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด3นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์svv2lfl
ม.5/8Homeroomนายวชิรวิทย์ สายโท4ezqngf
ม.5/8Homeroomนางสาวริตตา รัชตะอักษร4ezgngf
ม.5/9I30201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์ozhyr3l
ม.5/9I30201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขozhyr3l
ม.5/9ก32901แนะแนวนางณิชากร แก้วฉีดw2ragbc
ม.5/9ค32101คณิตศาสตร์3นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองwkqxrfs
ม.5/9ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นางสาวนัยฬาจิต อบเหลืองllerfpp
ม.5/9ง32101การงานอาชีพ3นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล3qrpke2
ม.5/9ท32101ภาษาไทย3นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์vxhkrwm
ม.5/9พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา3นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วยwgmwgg2
ม.5/9ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีนายสมพร กรินทะfkeq5kt
ม.5/9ว32201ฟิสิกส์3นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยzrke2nl
ม.5/9ว32221เคมี3นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย654ve54
ม.5/9ว32241ชีววิทยา3นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์mx7w4uy
ม.5/9ว32261โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธรfajwl22
ม.5/9ศ32101ศิลปะ3นายอนุรักษ์ ขวัญมงคลfjc6dmk
ม.5/9ส30233หน้าที่พลเมือง 3ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำfcysxxk
ม.5/9ส32101สังคมศึกษา3นางสาววารุณี นิธิยาภากุล3swv2n4
ม.5/9ส32102ประวัติศาสตร์3นางคนงนิตย์ วงษ์เมืองdc5ktx5
ม.5/9อ32101ภาษาอังกฤษ 3นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์efhpooe
ม.5/9อ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์pp7g2nt
ม.5/9Homeroomนางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์jaol37j
ม.5/9Homeroomนางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขjaol37j
ม.6/1ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากp7nt4xt
ม.6/1ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดhrtqbjh
ม.6/1ง30303โครงงานอาชีพการงาน1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์lpglcez
ม.6/1ท33101ภาษาไทย5นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์ezt7nji
ม.6/1พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์ur5gxjb
ม.6/1พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพe3ls4hc
ม.6/1ว30104วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ61นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตร5alttfw
ม.6/1ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานjns53bb
ม.6/1ว33213การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุo5wsbml
ม.6/1ว33215การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์นายชญาวัฒน์ การสมใจwcpphtu
ม.6/1ว33217การสร้างเว็บไซต์ CมS1นายชัยชนะ นาทองไชยfgob6ia
ม.6/1ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตรxralgws
ม.6/1ส33101สังคมศึกษา5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาd2sf4ue
ม.6/1อ33101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์57ywfgv
ม.6/2ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากpu727bn
ม.6/2ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาด2wy5xil
ม.6/2ง30303โครงงานอาชีพนางสาวลักขณา พะวันนาqnvshiu
ม.6/2ท33101ภาษาไทย 5นางวาฐินี สุดสวาทmk2orh6
ม.6/2พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์qo4jyhf
ม.6/2พ30229โภชนาศาสตร์การกีฬานายมารุต จำรูญทัดpstuoei
ม.6/2พ30230หลักการพลศึกษานางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์tb7hfjb
ม.6/2พ30244กระบี่กระบองนายมารุต จำรูญทัดurjrwtp
ม.6/2พ30266แฮนด์บอลนางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์epbybfc
ม.6/2พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพjbqj3ed
ม.6/2ว30104วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ61นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตร5alttfw
ม.6/2ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานxzsfor6
ม.6/2ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตร7d5zmjl
ม.6/2ส33101สังคมศึกษา5นางยุวดี เผือกโสภาfatozyz
ม.6/2อ33101ภาษาอังกฤษ 5นางสาวอจลา นุ่นสมบุรณ์gp6y7pg
ม.6/2homeroom ม.6/2นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วยbf4ltmd
ม.6/2โฮมรูมนางยุุวดี เผิอกโสภาbf4ltmd
ม.6/3ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากkpvouia
ม.6/3ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดbslnosr
ม.6/3ง30303โครงงานอาชีพการงาน1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์2bvv5ns
ม.6/3จ33201ภาษาจีน 5นายจักรพงษ์ อัมพุธ6mrmhh6
ม.6/3ท33101ภาษาไทย5นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์wskpws7
ม.6/3ท33201พัฒนาการใช้ภาษานางวาฐินี สุดสวาท4tc4dxv
ม.6/3พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์rt6yhve
ม.6/3พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพfjmhnu5
ม.6/3ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา32swz6q
ม.6/3ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธาmzefdll
ม.6/3ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานvx432nv
ม.6/3ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตรdzhuojs
ม.6/3ส33101สังคมศึกษา5นายอิสระพงศ์ บำรุงนาpn4furz
ม.6/3อ33101ภาษาอังกฤษ5นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์3md5m5e
ม.6/3อ33201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครูภทรดนัย แจ่มศรี4bst24j
ม.6/3อ33202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5นายชญาพล รุมาคม6xenau5
ม.6/4ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากjiogj6a
ม.6/4ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดftfk65h
ม.6/4ง30303โครงงานอาชีพนางสาวลักขณา พะวันนาagbutxs
ม.6/4ท33101ภาษาไทย 5นางวาฐินี สุดสวาท34nr5sg
ม.6/4ท33201พัฒนาการใช้ภาษานางวาฐินี สุดสวาทnl36xmq
ม.6/4พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์slna3yu
ม.6/4พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพvkr2fj3
ม.6/4ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานn6dcen6
ม.6/4ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตรku6ctw4
ม.6/4ส33101สังคมศึกษา5นางยุวดี เผือกโสภาx3atnqg
ม.6/4อ33101ภาษาอังกฤษ5นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์d46g7my
ม.6/4อ33201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครูภทรดนัย แจ่มศรีul4wqyt
ม.6/4อ33202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5นายชญาพล รุมาคมqneb2jc
ม.6/4Homeroomนายอานนท์ เลี้ยงพรมtan25s3
ม.6/5ก33901แนะแนวนายวีระ มีมาก2e26imb

ม.6/5ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดazive27
ม.6/5ง30303โครงงานอาชีพการงาน1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์cpn7ymg
ม.6/5ต33201ภาษาเกาหลี5นางสาววรัญญา คงธนะ7tl4z2a
ม.6/5ท33101ภาษาไทย5นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์3bgq6uj
ม.6/5ท33201พัฒนาการใช้ภาษานางวาฐินี สุดสวาทts6izwd
ม.6/5พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์ydetgol
ม.6/5พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพpv7qfnt
ม.6/5ว30104วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศนางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัยoqfq4in
ม.6/5ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานjtbnklx
ม.6/5ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตรi5skzun
ม.6/5ส33101สังคมศึกษา5นางยุวดี เผือกโสภาmorkydz
ม.6/5อ33101ภาษาอังกฤษ5นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์tjlofqm
ม.6/5อ33201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครูภทรดนัย แจ่มศรี5lzr7ob
ม.6/5อ33202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5นายชญาพล รุมาคมsgyua5t
ม.6/6ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากr2gysby
ม.6/6ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดnjvzugb
ม.6/6ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน4tsb7i5
ม.6/6ง30303โครงงานอาชีพนางสาวลักขณา พะวันนาojuisbb
ม.6/6ท33101ภาษาไทย 5นางวาฐินี สุดสวาทxzimrgz
ม.6/6ท33201พัฒนาการใช้ภาษานางวาฐินี สุดสวาทnjlhsav
ม.6/6พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์odxjsz5
ม.6/6พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพv2ziamd
ม.6/6ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ61นางสาวชมนาด ป่านแก้วo3hkfsz
ม.6/6ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานymkuuw7
ม.6/6ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตรwmne6zh
ม.6/6ส30239ทักษะดำรงชีวิตนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติmdfg2nu
ม.6/6ส33101สังคมศึกษา5นางยุวดี เผือกโสภาzt3rckd
ม.6/6อ33101ภาษาอังกฤษ5นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์xn2u6bp
ม.6/6อ33201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครูภทรดนัย แจ่มศรีVpylmwg
ม.6/6อ33202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5นายชญาพล รุมาคม5kvu6op
ม.6/6Homeroomนางปารย์ใจ ขำพินิจqrfsjp4
ม.6/7ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากznzmxw5
ม.6/7ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดje6ndxa
ม.6/7ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินk3ewxha
ม.6/7ง30303โครงงานอาชีพการงาน1นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์4txx64l
ม.6/7ท33101ภาษาไทย5นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์uiz5kx4
ม.6/7ท33201พัฒนาการใช้ภาษานางวาฐินี สุดสวาทhyrefki
ม.6/7พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์jf3o55n
ม.6/7พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพwze5pik
ม.6/7ว30104วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ61นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์mrf7c65
ม.6/7ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานxn3rdz2
ม.6/7ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตรvphvpnu
ม.6/7ส30239ทักษะดำรงชีวิตนางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติfmdnndq
ม.6/7ส33101สังคมศึกษา5นางยุวดี เผือกโสภาcoucupx
ม.6/7อ33101ภาษาอังกฤษ5นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์kebzy4p
ม.6/7อ33201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครูภทรดนัย แจ่มศรีMhikdos
ม.6/7อ33202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5นายชญาพล รุมาคมgtq72p6
ม.6/7Homeroomนางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์ltfxdbe
ม.6/7Homeroomนางสาวจริญพร อุ่นเมืองltfxdbe
ม.6/8ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากj4noywm
ม.6/8ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดllxzvb2
ม.6/8ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินpu7dlps
ม.6/8ท33101ภาษาไทย5นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์esxrnur
ม.6/8ท33205ทักษะทางภาษานายอรุณรัชช์ แสงพงษ์viqoe6h
ม.6/8พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์ua67h3c
ม.6/8พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพe4svygl
ม.6/8ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้วlrrlj56
ม.6/8ว30104วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ61นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์wql7b6f
ม.6/8ว33201ฟิสิกส์61นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรbnaab47
ม.6/8ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานhytjcry
ม.6/8ว33221เคมี 5นายอภินันท์ พลันการzbyovj3
ม.6/8ว33241ชีววิทยา5นางนิภาพร เกื้อกูล3x3unsf
ม.6/8ว33261โลกดาราศาสตร์และอวกาศ61นางกฤติญา กิตติวิริยะการmf6ddj2
ม.6/8ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตร6cuactr
ม.6/8ส33101สังคมศึกษา5นางยุวดี เผือกโสภาpfclbbw
ม.6/8อ33101ภาษาอังกฤษ5นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์dpiadfy
ม.6/8อ33201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครูภทรดนัย แจ่มศรีqkm4kqq
ม.6/8Homeroomนางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรpfjfmq5
ม.6/8Homeroomนางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์pfjfmq5
ม.6/9ก33901แนะแนวนายวีระ มีมากgdhvoez
ม.6/9ค33101คณิตศาสตร์5นางสาวภัทรวดี ตาลผาดjavl4gl
ม.6/9ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินkas3alk
ม.6/9ท33101ภาษาไทย5นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์ajn2vu4
ม.6/9ท33205ทัักษะทางภาษานายอรุณรัชช์ แสงพงษ์zxax3g3
ม.6/9พ30205กีฬาและนันทนาการนายเก่งกิจ สุขีลักษณ์vmq7h53
ม.6/9พ33101สุขศึกษา ม.6นางนภาพร คิ้วอำไพrnoknol
ม.6/9ว30103วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)นางสาวชมนาด ป่านแก้ว2evtgm5
ม.6/9ว30104วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ61นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์ciy3tfe
ม.6/9ว33201ฟิสิกส์61นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตรbnaab47
ม.6/9ว33211การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนายฤทธิพงศ์ คงอินพานtxqyvfu
ม.6/9ว33221เคมี 5นายอภินันท์ พลันการuyw2qux
ม.6/9ว33241ชีววิทยา5นางนิภาพร เกื้อกูลs4vgtbx
ม.6/9ว33261โลกดาราศาสตร์และอวกาศ61นางกฤติญา กิตติวิริยะการveqxbh7
ม.6/9ศ31101ศิลปะ 5นายกีรติ จุลเนตรmcp3ptj
ม.6/9ส33101สังคมศึกษา5นางยุวดี เผือกโสภาf7dwl5x
ม.6/9อ33101ภาษาอังกฤษ5นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์n4cl5av
ม.6/9อ33201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครูภทรดนัย แจ่มศรี5cu2fqg
ม.6/9Homeroomนางฮุสนา พัฒนสกุลลอยkegaxxl