แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

รายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

รายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒