คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่งคำสั่งโรงเรียน
315/2566แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
304/2566แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
296/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
278/2566แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กันยายน – พฤศจิกายน 2566)
276/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕66
272/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
246/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
245/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ(CEFR) สำหรับนักเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
239/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
229/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรวมใจภักดิ์ สืบสานพระราชปณิธาน "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"
223/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันอาเซียนบูรณาการร่วมสัปดาห์สื่อสารสองภาษา RW2 World-Class Foreign Communicator 2023 ประจำปีการศึกษา 2566
222/2566แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566
221/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล 10000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2566
215/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
213/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2566
210/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
207/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
203/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
201/2566ต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2566 น
199/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2566
195/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK)
194/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
181/2566
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
179/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Social audition เซียนสังคม ประจำปีการศึกษา 2566
177/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรม เท่อย่างไท RW2 ปีการศึกษา 2566
175/2566
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (มิถุนายน - สิงหาคม)
163/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
158/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนายุวพุทธศาสนิกชน
157/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)ปีการศึกษา 2566
156/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
155/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
153/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
147/2566แต่งตั้งครูประจำคณะสีและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
140/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
139/2566แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
136/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1)
135/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2566
134/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตราฐานสากล ปีการศึกษา 2566
132/2566แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
120/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
118/2566แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (เมษายน-มิถุนายน)
106/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวและระดมทรัพยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ห้องเรียนปกติ)และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
105/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
087/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
086/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแจกเอกสารการจบหลักสูตร
065/2566แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2565
064/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
052/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
046/2566แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
033/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประจำปีการศึกษา 2565” รอบชิงชนะเลิศ
025/2566แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566
019/2566แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
005/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม RW2’s International Festival ประจำปีการศึกษา 2565
002/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
381/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒” ประจำปีการศึกษา 2565 รอบคัดเลือก และนำเสนอนิทรรศการบูรณาการ
376/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67
373/2565แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนในกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 (รูปแบบออนไลน์)
345/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ประจำปี2565 โดยสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒
340/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
339/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart
336/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (มกราคม – มีนาคม)
331/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาจีน(HSK) ประจำปีการศึกษา 2565
325/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
323/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
322/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
320/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
313/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคุณธรรม ระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
308/2565แต่งตั้งครูประจำคณะสีและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
301/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565
291/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
289/2565แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
287/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
285/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบูรณาการร่วม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
281/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
270/2565แต่งตั้งคณะกรรมการรับประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565
269/2565แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
262/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (ตุลาคม – ธันวาคม)
261/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
260/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
249/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เยาวชนไทย หัวใจประชาธิปไตย(Good Thais Good Democracy) ประจำปีการศึกษา 2565
239/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พาทำ พาคิด PA” ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว 9/2564 และการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
233/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
232/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2568
223/2565แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
221/2565แต่งตั้งหัวหน้าระดับและหัวหน้าคณะสี ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
219/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
217/2565แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
212/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ด้านวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่าง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กับสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
211/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “ลดน้ำหนักในสถานศึกษา”
200/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
199/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2565
195/2565แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบผสมผสานประจำปีการศึกษา 2565
194/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
191/2565แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
178/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
171/2565ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กรกฎาคม – กันยายน)
170/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
169/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์สื่อสารสองภาษา RW2 World-Class Foreign Communicator ประจำปีการศึกษา 2565
166/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565
164/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
163/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2565
153/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English ONE Day Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง Pre-MEP
151/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
149/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Nihon Nomatsuri ประจำปีการศึกษา 2565
148/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ประจำปีการศึกษา 2565
147/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความถนัดทางเกาหลี(TOPIK) ประจำปีการศึกษา 2565
141/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565
135/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
134/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Social Audition “เซียนสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565
131/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
132/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕(เพิ่มเติม)
130/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565
127/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม”วันงดสูบบุหรี่โลก 2565″
120/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
114/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
112/2565แต่งตั้งครูประจำคณะสีและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
108/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2565
107/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2565
105/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ
104/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2565
098/2565แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
088/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
086/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ปีการศึกษา 2565
072/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พฤษภาคม – กรกฎาคม)
064/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา2565
058/2565แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
049/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา2564
048/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา2564
045/2565แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
044/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไข)
042/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 泰国青少车•知行贵州”交流項目 ค่ายอบรมภาษาจีนออนไลน์ระดับเยาวชน รุ่นที่ 2 ของ กรมการศึกษา มณฑลกุ้ยโจว ร่วมกับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2564
040/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ประจำปีการศึกษา 2565
036/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อทุนปริญญาตรี ศูนย์รับสมัครภาคกลางโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564
028/2565แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันในสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
023/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
017/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับรองผู้อํานวยการโรงเรียน
010/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประจำปีการศึกษา 2564”
009/2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กุมภาพันธ์ – เมษายน)
001/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Chinese Spring Festival ประจำปีการศึกษา 2564
203/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสอบวัดผลระดับความถนัดทางภาษาจีน(HSK) ประจำปีการศึกษา 2564
202/2564แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์วันครู (รูปแบบออนไลน์)
201/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
200/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
188/2564แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564
181/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
173/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน
170/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Our Seoul (Online) ประจำปีการศึกษา 2564
158/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พ.ย.64-ม.ค.65)
157/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
156/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน
152/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔
147/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักเรียนในการฉีดวัคซีน Pfizer
145/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
141/2564แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19
138/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
126/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
125/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖ และจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
120/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
117/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
115/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2564
113/2564คำสั่งโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
109/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (สิงหาคม – ตุลาคม)
108/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
100/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
082/2564แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ
079/2564แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) ประจําปีการศึกษา 2564
075/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเฉพาะทาง (Pre-MEP) ปีการศึกษา 2564
071/2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (พฤษภาคม – กรกฎาคม)
068/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
052/2564แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
045/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู
032/2564แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
030/2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
029/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
022/2564แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม Our Seoul (Online) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
017/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
013/2564คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กุมภาพันธ์– เมษายน)
010/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Chinese Spring Festival ONLINE ประจำปีการศึกษา 2563
003/2564แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
002/2564แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
001/2564ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
273/2563แต่งตั้งเจ้าหน้าหน้าสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
272/2563ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
271/2563ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ
270/2563คำสั่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัย ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
251/2563แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563
214/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐานฯ
เลขที่คำสั่งคำสั่งโรงเรียน
Scroll to Top