กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมภายใต้กรอบสมัชชาสภารัฐอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี ๒๕๖๒

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชาสภารัฐอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๑. การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๒ (AIPACODD) วันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ๒.การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร และ ๓. การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ วันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร อ่านเอกสารเพิ่มเติม