ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ระดับปริญญาตรี    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต     -แขนงการเมืองการปกครอง     -แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     -สาขาวิชานิติศาสตร์   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     -สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ     -แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น     -แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ     -แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน  ระดับปริญญาโท   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ระดับปริญญาเอก   หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต www.cpg.ssru.ac.th

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้ดำเนินงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ ในการนี้ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จึงขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก 2564 ที่ https://forms.gle/2dPBUybFjVXnRszL7

1 2 3 11