กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.๑

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่    

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2559  ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบรวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนปกติ)  คลิกที่นี่

1 4 5 6