แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนที่มีแผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม และประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนแล้วนั้น

    บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่