เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ใบลาป่วย ลาคลอดและลากิจ
ใบรับรองเงินเดือน
ใบรับรองการปฏิบัติงาน
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการหลัง ๐๘.๓๐ น
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร
ขออนุญาตไปราชการ
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดกรุงเทพ
งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และการขาด ลา มาสาย
แบบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
แบบฟอร์มการขอลาอุปสมบทและแบบฟอร์มการกลับเข้ารับราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบคำร้องขอย้าย(64)
ประกาศย้าย(64)
ประกาศตำแหน่งย้าย(64)
รายละเอียดตัวชี้วัดการย้าย(64)
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
หนังสือมอบอำนาจ กพ.7
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อ
แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล(แบบ คส.2)
งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการใช้งาน Application DSchool
หน้าปกแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
บค10 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
บค11 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
บค12 ตารางสรุปการคัดกรองนักเรียน (SDQ)
บค13 สรุปผลการคัดกรอง (แนะแนว)
บค14 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
บค15 บันทึกการเยี่ยมบ้าน (สำหรับครูที่ปรึกษา)
บค19 รายงานสรุปผลการร่วมกิจกรรมโฮมรูม
บค20 บันทึกข้อความสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน