เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ใบลาป่วย ลาคลอดและลากิจ
ใบรับรองเงินเดือน
ใบรับรองการปฏิบัติงาน
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการหลัง ๐๘.๓๐ น
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร
ขออนุญาตไปราชการ
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดกรุงเทพ
ใบลืมสแกนใบหน้าการปฏิบัติงาน
งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และการขาด ลา มาสาย
แบบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
แบบฟอร์มการขอลาอุปสมบทและแบบฟอร์มการกลับเข้ารับราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบคำร้องขอย้าย(64)
ประกาศย้าย(64)
ประกาศตำแหน่งย้าย(64)
รายละเอียดตัวชี้วัดการย้าย(64)
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2565
หนังสือมอบอำนาจ กพ.7
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อ
แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล(แบบ คส.2)
งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[PA] คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู
[PA] แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
[PA] ว3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[PA] ว4 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
[PA] ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ว21 [ช่วงเปลี่ยนผ่าน]
[PA]แนวทางการดำเนินการและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
คำชี้แจงสำหรับการประเมินตนเองตามบันทึก
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการใช้งาน Application DSchool
หน้าปกแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
บค10 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
บค11 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
บค12 ตารางสรุปการคัดกรองนักเรียน (SDQ)
บค13 สรุปผลการคัดกรอง (แนะแนว)
บค14 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
บค15 บันทึกการเยี่ยมบ้าน (สำหรับครูที่ปรึกษา)
บค19 รายงานสรุปผลการร่วมกิจกรรมโฮมรูม 2-2564
บค20 บันทึกข้อความสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
บค.21_ส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
บค 22_รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
บค 22_รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2565
ปกรายงานการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 2565
บค.26 แบบมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ
บค.28_รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66
บค 29 บันทึกข้อความสรุปผลการร่วมกิจกรรม Homeroom
ปกรายงานกิจกรรมโฮมรูม
ปกรายงานการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง