หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

    ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อสั่งการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หยุดเรียน เนื่องจากมลพิษทางอากาศ เพื่อลดเหตุอันตรายต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในการนี้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

  1. ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มาทดสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติ(O-NET) วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ตามปกติ
  3. หากมีการปิดเรียนเพิ่มเติม โรงเรียนจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 หลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ตามเอกสารดังนี้