กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพนิตพร รังกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางยุวดี เผือกโสภา
นางสุทธิรา พ่วงจินดา
นางคนงนิตย์ วงษ์เมือง
นางมารยาท เกษตรภิบาล
นายชูเกียรติ สนธิ
นางสาววารุณี นิธิยาภากุล
นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์
นายธนวัต เปรมปรีชา
นายอิสระพงศ์ บำรุงนา
นางณัฐภรณ์ เจนจิตร
นายวชิรวิทย์ สายโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง สมใจ ม่วงก่ำ
นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติ
นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวขวัญชนก สาโชติ
นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย