กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตระหนักถึงสังคมโลกและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. จัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ เจคติ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้
3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ผู้เรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะกระบวนการ เจคติ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภินันท์ พลันการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวสุวรรณา ทองทัพ
นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย
นางสาวณัฎฐณิชา อาจโยธา
นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธร
นายนุพล ตะเนา
นางกฤติญา กิตติวิริยะการ
นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตร
นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัย
นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์
นายบวรศักดิ์ รักธรรม
นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์
นางสาวจริญพร อุ่นเมือง
นางสาวณัฐวดี ศิริรส
นายนพล สระแก้ว
ว่าที่ ร.ต.สมพร กรินทะ
นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์
นายฤทธิพงศ์ คงอินพาน
นางสาววิภาดา คงเมือง
นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์
นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง
นายธนาวัฒน์ สายยศ
นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี