กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิณัฐตา นิรันด์พันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสิรินาถ วามะสิงห์
นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข
นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์
นางกอบพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด
นายกณิกร ทวนทอง
นายนครินทร์ นาคนาวา
นายสัญญา ทวีสินธุ์
นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์
นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์
นางสาวเยาวดี จันทร์ศรี
นางวาฐินี สุดสวาท
นางสาวชิตาพัณณ์ ภูรินันทพาณิชย์