ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ประกาศผลเจ้าหน้าที่สำนักงาน