ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
 ระดับปริญญาตรี
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
    -แขนงการเมืองการปกครอง
    -แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    -สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    -สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
    -แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
    -แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
    -แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน
 ระดับปริญญาโท
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ระดับปริญญาเอก
  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

www.cpg.ssru.ac.th