ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ เรื่องการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในรูปแบบ On-site ภายเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School