ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10-14