ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4-7