ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ On-site และ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการ Sandbox : Safety zone in school

ประกาศเปิดเรียน2