ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง ปิดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรัยน(On-site) และการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ (ฉบับที่ ๒)

https://rw2.ac.th/web/25641204_%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-on-site-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5/