ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช1