ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

25640628-ประกาศการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน-ฉบับที่-1