ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) รอบสอง

สอบวันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น.

  1. ให้ผู้เข้าสอบมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 8.30 น. เข้าแถวที่ชั้น 1 อาคาร 2
    (อาคารหอประชุม) เพื่อรับฟังข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
  2. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนในวันเข้าสอบ
    (หากไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้แทน)
  3. ให้นักเรียนนำดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกาน้ำเงิน เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยในวันเข้าสอบ