ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) รอบที่ ๒