ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 

 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โดยมีกำหนดการดังนี้

 

กำหนดการ วันที่ เวลา
รับสมัคร อังคารที่ 19 – ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 8.30 น. – 16.00 น.
สอบคัดเลือก เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 8.30 น. – 12.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว พุธที่ 27 มีนาคม 2562 9.00 น. – 16.00 น.
มอบตัว ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 9.00 น. – 12.00 น.

 

ระเบียบปฏิบัติ

  1. ให้ผู้สมัครเข้ามาสมัครที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
  2. ในวันที่มาสมัครที่โรงเรียนผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง ภายในวันและเวลาที่กำหนด
  3. ผู้สมัครจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนในการติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง

 

หลักฐานในการสมัคร

  1. ใบสมัครที่ได้รับจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
  2. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. จำนวน ๓ รูป    (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในครั้งเดียวกัน)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
  4. สำเนาหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
  5. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เข้า ม.๑)
    (พร้อมฉบับจริงเพื่อใช้ยืนยัน จะคืนให้เมื่อสมัครเสร็จ) จำนวน ๑ ชุด  หรือในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษาให้นำ สมุดรายงานผลการเรียน    ในระดับชั้น ป.๔ และ ป.๕ ฉบับจริง

 

***สำหรับห้องเรียนพิเศษพิจารณาผลการเรียนดังนี้

เกรดเฉลี่ยรวม ๔ ภาคเรียน ๒.๗๕ ขึ้นไป

(เกรดเฉลี่ยรวม ๔ ภาคเรียน ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒ และ ป.๕ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒)

เกรดเฉลี่ยรายวิชา

– วิชาคณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป

– วิชาวิทยาศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป

 

โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๓๖๐๐๑๗ ต่อ ๑๐๔