ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) รอบ 2 โดยมีกำหนดการดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

          รับสมัคร

                   – ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ 

          สอบคัดเลือก

                   – วันเสาร์ที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑ 

          ประกาศผลและรายงานตัว

                   – วันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑

 

ระเบียบปฏิบัติและหลักฐานในการสมัคร

          ๑.  ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง

          ๒.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด

          ๓.  สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เข้า ม.๑) (พร้อมฉบับจริงเพื่อใช้ยืนยัน จะคืนให้เมื่อสมัครเสร็จ) จำนวน ๑ ชุด

***สำหรับห้องเรียนพิเศษพิจารณาผลการเรียนดังนี้

          เกรดเฉลี่ยรวม ๔ ภาคเรียน ๒.๗๕ ขึ้นไป

                   (เกรดเฉลี่ยรวม ๔ ภาคเรียน ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒ และ ป.๕ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒)

          เกรดเฉลี่ยรายวิชา

                    – วิชาคณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป

                    – วิชาวิทยาศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป

          ๔. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในครั้งเดียวกัน)

          ๕. รับเอกสารฉบับจริงคืนจากกรรมการรับสมัครทั้งหมด พร้อมทั้งรับบัตรประจำตัวผู้สมัคร (เอกสารที่สมัครจะมาขอรับคืนไม่ได้)

          ๖. ผู้สมัครจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนในการติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง

 

รับสมัครที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

โทรศัพท์ 02 – 5360017 ต่อ 104