ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1-4 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1-4 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารดังนี้

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

 

    ผู้ยื่นขอเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rw2.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-5360017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

    ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ผ่านทางอีเมล jirkli0311@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ rw2.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 22 มีนาคม 2562