ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒๐๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒๐๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศ : https://goo.gl/37fQVD

 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒  ผ่านทางอีเมล jirkli0311@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5360017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑