ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ผ่านทางอีเมล jirkli0311@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5360017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑