ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ http://74191038-54-20190627110522.webstarterz.com/rw2.ac.th/web/wp-content/uploads/2017/10/0.pdf

รายละเอียด https://rw2.ac.th/web/wp-content/uploads/2017/10/1.pdf

 

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rw.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5360017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

    ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ผ่านทาง อีเมล budget.rw2@gmail.com ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560