ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา