ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศ : https://goo.gl/xbMiy5

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ผ่านทางอีเมล jirkli0311@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5360017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑