ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ  https://goo.gl/1tVbFG

รายละเอียด  https://goo.gl/yHeibd

 

    ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒  ผ่านทางอีเมล jirkli0311@obecmail.obec.go.th สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5360017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐